همشهری آنلاین: رشته دو و میدانی ورزشی است که ماده‌های زیادی آن را تشکیل داده است

دو و میدانی

انواع دوهای سرعت، نیمه استقامت و استقامت در کنار رشته‌های پرتابی و پرشی جذابیت فراوانی به این ورزش داده است.

در زیر قوانین و مقررات دوهای نیمه استقامت و استقامت در دو و میدانی بررسی شده است:

دو 800 متر:

دوندگان ۸۰۰ متر باید قوس اول از دور اول را در خط خودشان بدوند.

در مسابقات که در مسافت طولانی انجام می‌شود زمان تا یک پنجم ثانیه محاسبه می‌شود ولی باید این زمان به دهم ثانیه تبدیل شود. (۲/۰ثانیه، ۴/۰ ثانیه، ۶/۰ ثانیه،۸/۰ ثانیه)دو و میدانی

مأموران دور شمار باید دورهای طی شده به وسیله هر شرکت کننده را در مسابقات ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر ثبت کنند. در مسابقــات بیــش از ۵۰۰ متر مأموران باید زمان هر دور را طبق اعلام وقت نگهدار برای هر شرکت کننده ثبــت نمایند.

در رقابت‌هایی که مسابقات مقدماتی ترتیب داده می‌شود در صورت امکان بین آخرین گروه هر دونده و اولین گروه دونده بعدی یا مسابقه نهایی باید حداقل فاصله زمانی زیر منظور شود.

 • تا دوی ۲۰۰ متر ،۴۵ ثانیه
 • از ۲۰۰ متر تا ۱۰۰۰متر ، ۹۰ دقیقه
 • بیش از ۱۰۰۰متر ف ۱۸۰دقیقه

دو 4 در 400 متر امدادی

در مسابقات دوی ۴۰۰×۴ متر امدادی دور اول و قسمتی از دور دوم یعنی تا خروج از نخستین قوس آن دور باید دونده هر تیم در خط خودش بدود. در دوهای امدادی ۴۰۰ × ۴ متر که بیش از 3 تیم شرکت کننده وجود نداشته باشد. پیشنهاد شده که فقط قوس اول را در خطوط‌شان بدوند.

در کلیه مسابقات دوی امدادی چوب امدادی باید در داخل منطقه تعویض، بین دوندگان منتقل و تعویض شود.

چوب امدادی در تمام طول مسابقه در دست شرکت کننده حمل می‌شود و اگر به زمین بیفتد باید به وسیله ورزشکار مربوطه از زمین برداشته شود.دو و میدانی

خط هر تیم در شروع مسابقه باید با قرعه کشی مشخص شود.

شرکت کنندگان بعد از انتقال چوب امدادی باید در خط خود باقی بمانند تا دیگر شرکت کنندگان از وی بگذرد . اگر فردی به طور عمد یا خارج شدن از خط خود ، مانع شرکت کننده دیگر شود باعث محرومیت تیمش می‌شود.

زمانی که تیمی در دور مقدماتی شرکت کرد ترکیب تیم برای دور بعدی نهایی نباید تغییر کند (جز در موارد بیماری و صدمه).

دوی ماراتن:

مسابقــه دوی ماراتن باید در جاده انجــام شود. هنگامی که به علت رفت و آمد وسایل نقلیه یا شرایط دیگر استفاده از جاده میسر نباشد، مسیر مسابقــه که به همین منظور علامت گذاری شده می‌تواند روی یک جاده دوچرخه رو یا پیاده رو کنار جاده انتخاب شود.

زمین مسیر نباید نرم باشد. مانند کناره های چمن و مشابه آن. ولی محل شروع و پایان مسابقه را می‌توان در میــدان ورزش گذاشت.

هیچ داوطلبــی برای مسابقات ماراتن پذیرفتــه نمی‌شود مگر اینکه گواهی امضاء شده توسط یک پزشک صلاحیت‌دار را سی روز قبـل از مسابقات به برگزار کننده مسابقه ارائه دهد که در آن سلامت شرکت کننده برای شرکت در مسابقه مورد تأیید قـرار گرفته باشد.دو و میدانی

چنانچه به شرکت کننده‌ای توسط یک عضو هیئت پزشکی تأیید شده دستور داده شود که از مسابقه کنار برود شرکت کننده مورد بحث باید ســریع دستور را اجرا کند.

مسیــر باید با کیلومتر و مایل برای شرکت کنندگان در تمام مسیر مشخص شود.

از طرف برگزار کننـــدگان مسابـقــه بـایــد در فاصله تقــریبی ۱۱ کیلو متر (یا مایل و پس از آن) بلا فاصله هر ۵ کیلو متر (۳ مایــل) خوراکی فراهم شود. به علاوه باید از طرف برگزار کنند گان مسابقه مراکز تهیه آب در نقاطی که فقط آب باید نگهداری شود به طور تقریبی در وسط دو مرکز تأمین خوراکی مهیــا شود.

علاوه بر خوراکی که از طرف برگزار کننده مسابقه تهیه می شود هیچ نوع خوراکی دیگر نباید به وسیله شرکت کننده در مسابقه حمل شود یا از طرف دیگری به او داده شود. برگزار کنند گان مسابقه ماراتن باید برای اطمینان از سلامت شرکت‌کنند گان از آنان مراقبــت به عمل آورند.

در مســابــقـــات الـــمپیک و قهرمانی منطقه‌ای برگزار کنندگان مسابقه در صورت امکان باید شرکت‌کنندگان مسابقه مارتن را مطمئن سازند که مسیر مسابقه را از هر دوسمــت بستــه خواهد شد و عبور و مرور موتوری قطع خواهد شد.

مسابقات تیمی:

در مسابقــات تیمی حداکثر تعداد شرکت کننده عضو یک تیم و تعداد شرکت کنند گانی که نتیجه آنان باید به حساب بیاید باید در برنامه نوشته شود.

در صورت لزوم دوره‌های مقدماتی باید ترتیب داده شود.

محل‌های استقرار باید مشخص گردد هر تیم باید در آن مسابقه پشت سر یکدیگر بایستند.

ترکیب یک تیم پس از انجام مسابقه مقدماتی نباید تغییر کند مگر در مورد بیماری یا صدمه جسمی یکی از شرکت‌کنندگان که مورد تأیید پزشک مخصوص مسابقه قرار گیرد و دویدن برای او خلاف مصلحت تشخیص داده شود که در این صورت باتصویب 3داور مسابقه تعویض انجام خواهد شد. فقط شرکت کنند گانی که تمام مسافت مسابقه را طی کرده اند حق شرکت در مسابقه نهایی را دارند.

شیوه امتیازدهی اختیاری است و با یکی از طرق زیر ممکن است انجام شود:

 • محاسبه کمترین مجموع امتیازات نفرات امتیاز گیرنده تیم به ترتیب رسیدن به پایان مسابقه مقام اعضای هر تیم که امتیاز به دست نیاورده اند باید ثــبت شود. امتیازات این افراد باعث کسر امتیاز تیم های دیگر می شود اما اگر دونده های اصلی تیمی به خط پایان مسابقه نرسند امتیاز آن تیم محسوب نخواهد شد.دو و میدانی
 • محاسبه کمترین مجموع امتیازات نفرات امتیاز گیرنده به ترتیب رسیدن به پایان مسابقه به این صورت است که امتیازات افراد اغیر اصلی تیم خواه مسابقه را تمام کرده یا نــکرده بــاشـــد بــه حســاب ســایر تیم ها گذاشته می شود.
 • محاسبه کمترین مجموع امتیازات نفرات امتیاز گیرنده یک تیم به ترتیب رسیدن به پایان مسابقه عبارت است از مقام افرادی که در پایان مسابقه امتیاز نیاورده اند و نیز از مقام افراد تیمی که نتوانستــه اند امتیازات مقرر را کسب کنند. صرف نظر خواهد شد.
 • محاسبه کمترین مجموع زمان های ثــبت شده به وسیله افرادی که امتیــاز آورده اند.

چنانچه دو شرکت کننده یا بیشـــتر برای کسب مقامی دارای امتیاز مساوی باشند امتیازات مربوطه مقام های مورد بحث باید جمع شده و به تساوی بین آنها تقسیم شود.

در صورتی که تساوی در امتیازات پیش آید تیمی که مقام آخرین فرد امتیاز گیرنده‌اش به مقام اول نزدیک تر باشد برنده محسوب می‌شود.

مسابقات صحرا نوردی:

فصل مسابقه: فصل مسابقه دوی صحرانوردی به طور معمول در طول ماه‌های زمستان و بعد از خاتمه فصل دو و میدانی است.

مسیـر مسابقه: مسیر مسابقه قهرمانی و بین المللی عبارت است از:

 • مسابقه باید در مسیری که در حد امکان محدود به مناطق باز خارج شهر، صحرا، تپه زار، زمین‌های علف زار باشد، انجام گیرد و شامل قسمتی از منطقه شخم زده نیز می‌تواند باشد. چنانچه مسیر مسابقه از میان جنگلی بگذرد که راه مشخص در ان وجود نداشته باشد باید آن قسمت از زمین برای دوندگان به طور وضوح علامت گذاری شود و عبور از جاده‌های اصلی باید که به حداقل تقلــیل داده شود.دو و میدانی
 • مسیر مسابقه قهرمانی باید به طور کامل با علامت مشخص شود و بهتر است از پرچم های سفید و قرمز استفاده شود . پرچم های قــرمز باید در سمت چپ و پرچم های سفید در سمت راست نصب شود و این پرچم ها باید از فاصله ۱۲۵ متری برای شرکت کننده قابل مشاهده باشد.
 • هنگام انتخاب مسیــر مسابقه باید از موانع خطرناک ، جوی های عمیق سر بالایی یا سراشیبی تند و خطرناک و به طور کلی از هر گونه مانع باید اجتناب ورزید .در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در مسابقه خیلی زیاد است در ۱۵۰۰ متر اول مسابقه باید از گذرگاه های باریک یا سایر موانعی که عبور شرکت کنندگان را دچار اشکال می کند پرهیز کرد.
 • مسئولیت تعیین مسیر برای مسابقه و علامت گذاری آن با پرچم که جزئیات آن باید در برنامه مزبور ذکر شود به عهده سازمان برگزار کننده است که در عین حال باید راهنمایان ، منشی ها و کمک داوران مسیر مسابقه را برای راهنمایی شرکت‌کنندگان تعیین کنند.

چنانچه عده‌ای از شرکت کنندگان که به عللی موقق نشوند مسیر صحیح مسابقه را دنبال کنند و در نتیجه به نظر سر داور مسابقه موقعیت ایجاد کند که از نظر رعایت عدالت مسابــقه تجدید شود سر داور مسابقه اختیار دارد که مسابقه را باطل اعلام کند و دستور دهد مسابقه در وقت دیگر دوباره انجام شود.

تبصره: در مسابقه های مل ی یا منطقه ای مقررات ذکر شده ی قبلی حاکم بر مسابقه ممکن است طبق شرایط محلی تغییر یابد.

سن شرکت کنندگان:

پیشنهاد می‌شود شرکت کنندگان در مسابقه دوی صحرانوردی از نظر سنی به سه طبقه زیر تقسیم شوند:

 • نوجوانان : افرادی که در روز مسابقه بین ۱۶ تا ۱۸ سال دارند .
 • جوانان : افرادی که در روز مسابقه بین ۱۸ تا ۲۱ سال دارند.
 • بزرگسلان : کسانی که در روز مسابقه بیش از ۱۸ سال سن دارند.

مسافت مسابقه:

 • مسافت برای بزرگسالان نباید کمتر از ۸ کیلومتر و برای جوانان بیشتر از ۱۰ کیلومتر و برای نوجوان ۵ کیلومتر باشد .
 • برای مسابقات ملی توصیه می شود که طول مسابقه برای بزرگسالان کمتر از ۲/۱ ۱۴ کیلو متر و برای جوانان بیــش از۱۰ کیلو متر نبوده و برای نوجوانان ۵ کیلو متر باشــد .
 • در مسابقات بین المللی طول مسابقه برای بزرگسالان نباید کمتر از ۱۲ کیلومتر و برای جوانان ۸ کیلو متر باشد.
 • مسافت مسابقه بانوان :مسافت مســابـقه بانوان برای جوانان باید ۱۵۰۰متر و برای بزرگسالان بین ۲ تا ۵ کیلو متر.

تعداد افراد تیم و ذخیره‌ها:

 • به طور کلی برای کلیه رقابت ها غیر از مسابقات قهرمانی ملی و مسابقات بین‌المللی هر تیم می تواند دو برابر تعدادی که امتیاز می گیرند در مسابقه شرکت داده و علاوه بر آن هر تیم حق دارد تعدادی ذخیره مساوی با تعداد امتیاز بگیران هر تیم داشته باشد. برای مثال در مسابقه ای که شش نفر امتیاز می گیرند هر تیم می تواند ۱۲ نفر در مسابقه شرکت دهد و شش نفر ذخیــره معــرفی کند.دو و میدانی
 • برای مسابقات قهرمانی ملی پیشنهاد می شودکه در تیم های بزرگسالان ۱۵ نفر ثــبت نام نمایند. از این عده ۹ نفر در مسابقه شرکت کرده و به ۶ نفرشان امتیاز داده خواهد شد .

در مسابقات جوانان و نوجوانان ۱۲ نفر می توانند ثبت نام نمایند که از این عده شش نفر در مسابقه شرکت کرده و به چهار نفر امتیاز داده می شود.

تا ۹ نفر دونده با ۵ نفر ذخیره را معرفی کنند تعداد دونده هایی که در مسابقه می توانند شرکت کنند حداقل ۶ نفر و حداکثر ۹ نفر می‌باشد.

در مسابقات بین المللی کشور های عضو می توانند تیم کــامل خود را شامل حداقل ۳ و حداکثر ۵ نفر و ۲ نفر ذخیــره معرفی کنند. به تیم‌های کشورهایی که کمتر از ۳ دونده و یا بیشتر از ۵ نفر دونده شرکت کننده داشته باشد، اجازه شرکت در مسابقه داده نخواهد شد.

 • به جز مسابقات بیــن المــللی تیــم های ناقص می توانند به صورت انفرادی در مسابقه شرکت کنند.

استارت مسابقه:

شرکت کنندگانی در مسابقه دوی صحرانوردی در موقع دویدن اجازه دریافت نوشیدنی و کمک از کسی را ندارند.

روش امتیاز دادن:

 • در پایان یک مسابقه داوران باید در مقام های شرکت کنند گانی که از تیم حاضر در مسابقه امتیاز آورده اند تصمیم بگیرند و این امتیاز را با یک دیگر جمع کنند و تیمی که بیشــترین مجموع امتیاز را داشته به عــنوان تیم برنده اعلام کنند.
 • با موافقت قبلی مقام نفراتی که به طور انفرادی شرکت کرده اند مورد قبول واقع شده ولی امتیارات آنها حساب نمی شود و در نتیجه حذف خواهند شد . اما در مسابقات بزرگ اجازه شرکت دوندگان به صورت انفرادی داده نخواهد شد.
 • در موردی که تیم ها امتیاز مساوی داشته باشند، تیــمی که آخرین فرد امتیاز آورنده اش به مقام اول نزدیک تر باشد برنده خواهد شد.
کد خبر 145951

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار