همشهری‌ آنلاین: کتاب تحلیل گفتمان انتقادی با حضور نویسنده و دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی و دکتر محمد دبیر مقدم در نشست 12 آبان در شهر کتاب مرکزی نقدو بررسی قرار می گیرد.

به گزارش همشهری آنلاین کتاب تحلیل گفتمان انتقادی درباره شاخه‌ای بین رشته‌ای در زبان‌شناسی بحث می‌کند که در آن کارکرد زبان در جامعه و سیاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این رویکرد از زبان‌شناسی بررسی می‌شود که عواملی چون بافت تاریخی، روابط قدرت و سلطه، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی متن یا صورت زبانی و معانی جدید را به وجود می‌آورند.

این نشست در ساعت 17 در شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان حافظ نبش زرتشت برگزار می‌شود.

کد خبر 11985