همشهری آنلاین: نخستین همایش تاریخ شفاهی کشوربه همت معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

در راستای توسعه و تعمیم روشهای نوین جمع آوری، حفظ و اطلاع رسانی منابع تاریخ معاصر ایران، و با توجه به نقش سازندة تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری مستند، معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، نخستین همایش تاریخ شفاهی کشور را در شانزدهم اسفند سال 1385 برگزار نماید. از تمامی صاحبنظران، مورخان، پژوهشگران، استادان دانشگاهها و کلیة علاقمندان به مسائل «تاریخ شفاهی» دعوت می‌شود مقالات خود را حداکثر تا بیستم دی¬ماه 1385 به دبیرخانة همایش ارسال نمایند:
نقش تاریخ شفاهی در تاریخنگاری، نقش تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، « قول» و « روایت» در تاریخنگاری اسلامی، روشها و چارچوبهای مصاحبه‌های تاریخ شفاهی و نقش مصاحبه‌گر، نقد و بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه¬های تاریخ شفاهی، ویراستاری متون مصاحبه¬های تاریخ شفاهی و شیوة فهرست‌نویسی منابع تاریخ شفاهی، معیارهای حفظ و نگهداری منابع تاریخ شفاهی، نقش دانشگاهها در برنامه‌های تاریخ شفاهی، کاربرد تاریخ شفاهی در تحقیقات جامعه¬شناسی و انسانشناسی، نقش تاریخ شفاهی در جمع¬آوری اطلاعات مربوط به مسائل گروهها و طبقات اجتماعی، سایر موضوعات مرتبط با تاریخ شفاهی.
مقالات برگزیده شده در کارگروه علمی همایش، به صورت مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد و از ارایه کنندگان مقالات برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.
شرایط و ضوابط پذیرش مقاله:
الف: چارچوب مقالات ارسالی:
ـ دربرگیرنده یکی از عناوین و موضوعهای پیشنهادی فوق باشد.
ـ حداکثر در 15 صفحه به قطع A4 به صورت تایپ شده به زبان فارسی، به انضمام خلاصه مقاله حداکثر در دو صفحه، همراه لوح فشرده آن در برنامه Word باشد.
ب: چگونگی ارسال مقاله
1- ارسال از طریق پست الکترونیکی، به نشانی Oral–History@nlai.ir
2- ارسال به نشانی پستی دبیرخانة همایش (تهران، بزرگراه شهید حقانی جنوب به شمال)، روبه‌روی ورزشگاه شهید کشوری، ابتدای خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان گنجینة اسناد ملی، مدیریت خدمات آرشیوی، دبیرخانة همایش، کد پستی: 13111ـ15486،  صندوق پستی3693ـ15875).
د: برقراری ارتباط با دبیرخانة همایش:
تلفن: 80 ـ22900270   نمابر: 22250403
 پست الکترونیک : Oral–History@nlai.ir               
کد خبر 9564

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار