برای نخستین بار دو مجموعه سند از مکاتبات سرویس اطلاعات و دفتر صدام با منافقین در سال ۶۷ منتشر شده است که حاوی درخواست مهمات و اسلحه از حزب بعث بعد از عملیات مرصاد است.

رجوی و صدام

به گزارش همشهری آنلاین، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی برای نخستین بار ۲مجموعه سند از مکاتبات سرویس اطلاعات و دفتر صدام با موضوع سازمان منافقین را که متعلق به سال ١٣۶٧ و پس از عملیات مرصاد است، منتشر کرد که متن آن نشان می‌دهد حدود ۲هفته پس از شکست منافقین در عملیات مرصاد، رئیس سرویس اطلاعات عراق در نامه‌ای به دفتر صدام اطلاع می‌دهد که سازمان منافقین درخواست دریافت مهمات دارد. رئیس دفتر صدام در نامه‌ای به رئیس ستاد ارتش، موافقت خود را اعلام و دستور تحویل این اقلام به سازمان را صادر می‌کند.

سند دیگر نیز تصریح می‌کند که در آبان ١٣۶٧ رئیس سرویس اطلاعات در نامه‌ای به دفتر صدام، از عدم تفاهم با نماینده سازمان برای دریافت برخی مهمات و تسلیحات اشاره کرده و از دفتر صدام کسب تکلیف می‌کند، این سرویس نیز در نظریه نهایی پایان‌نامه اعلام می‌کند که موافق ادامه روند دادن مهمات و تجهیزات به سازمان برای استفاده آموزشی است. دفتر صدام نیز در پاسخ به این نامه، با این نظریه موافقت می‌کند.

بنا به گزارش تسنیم،سازمان منافقین از خرداد سال ۱۳۶۵ که به طور کامل در عراق مستقر شد، حمایت‌های متعدد و مختلفی از رژیم صدام دریافت می‌کرد. این حمایت‌ها که تا سقوط صدام در اسفند ۸۱ ادامه داشت، ابعاد متنوعی داشت و دامنه‌اش از دریافت تسلیحات و مهمات در حجم گسترده و مکان پایگاه‌ها تا حمایت‌های مالی و اطلاعاتی مختلف را شامل می‌شد. نماینده‌های سازمان نیز بطور مرتب با نماینده‌های دستگاه اطلاعاتی رژیم بعث در تعامل و رابطه بودند و دستورات مربوط به پشتیبانی سازمان، از راس سیستم اطلاعاتی و حتی ساختار اداری‌ و نظامی کشور پیگیری می‌شد.
تسنیم اسنادی که اخیراً موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی برای نخستین بار افشا کرده است، منتشر می‌کند. این دو مجموعه سند از مکاتبات سرویس اطلاعات و دفتر صدام متعلق به سال ۱۳۶۷ و پس از عملیات مرصاد است.

سند اول

مردادماه ۱۳۶۷، حدود دو هفته پس از شکست منافقین در عملیات مرصاد، رئیس سرویس اطلاعات عراق در نامه‌ای به دفتر صدام اطلاع می‌دهد که سازمان منافقین درخواست دریافت مهمات دارد. رئیس دفتر صدام در نامه‌ای به رئیس ستاد ارتش موافقت خود را اعلام و دستور تحویل این اقلام به سازمان را صادر می‌کند.

نامه رئیس سرویس اطلاعات به دفتر صدام

به رئیس دفتر ریاست جمهوری
موضوع: سازمان مجاهدین خلق

به استحضار آن ریاست محترم می رساند نماینده سازمان مجاهدین خلق تجهیزات و مواد درج شده در زیر را درخواست نموده است تا مورد استفاده جنگجویان آنها که هم اکنون آموزش نظامیشان به پایان رسیده و در پادگان سپاه دوم که مخصوص آن سازمان در شهر الخالص است قرار گیرد.

۱.(۳۰۰) گلوله نارنجک انداز توپ ۳۰ میلی متری P.G.۹ برای نفربر زرهی بی‌ام‌پی ۱

۲.(۲۵۰) گلوله توپ ۱۰۰ میلی متری برای تانک T۵۵

۳.(۱۵۰) گلوله توپ ۹۰ میلی متری برای زره پوش کاسکاول

لطفاً ملاحظه کرده و آن چه مناسب می‌بینید دستور دهید

با تشکر
رئیس سرویس اطلاعات

تصاویر | افشای اسناد تازه از دفتر صدام درباره منافقین | جزئیات درخواست های منافقین و پاسخ رژیم بعث عراق

دستور دفتر صدام به ریاست ستاد ارتش

ریاست محترم ستاد ارتش
موضوع: تحویل تجهیزات

موافقت آقای رئیس جمهور بر تحویل تجهیزات زیر به یک نهاد ملی و اقدامات مقتضی با هماهنگی سازمان امنیت صادر شد.
با تشکر

۱.(۳۰۰) سیصد گلوله نارنجک انداز توپ ۳۰ میلی متری S.P.G.۹))  برای نفربر زرهی  بی ام پی ۱
۲.(۲۵۰) دویست و پنجاه گلوله توپ ۱۰۰ میلی متری برای تانک T۵۵
۳.(۱۵۰) یکصد و پنجاه گلوله توپ ۹۰ میلی متری برای زره پوش کاسکاول

رئیس دفتر ریاست جمهوری

گیرندگان دیگر:

سرویس اطلاعات- دفتر مدیر سازمان/ نامه شماره۳۵۹۱ مورخه۱۷/۸/۱۹۸۸ جهت اقدام مقتضی

تصاویر | افشای اسناد تازه از دفتر صدام درباره منافقین | جزئیات درخواست های منافقین و پاسخ رژیم بعث عراق

سند دوم

آبان ۱۳۶۷ رئیس سرویس اطلاعات در نامه‌ای به دفتر صدام از عدم تفاهم با نماینده سازمان برای دریافت برخی مهمات و تسلیحات اشاره کرده و از دفتر صدام کسب تکلیف می‌کند. این سرویس در نظریه نهایی پایان نامه، اعلام می‌کند موافق ادامه روند دادن مهمات و تجهیزات به سازمان برای استفاده آموزشی است. دفتر صدام نیز در پاسخ به این نامه، با این نظریه موافقت می‌کند.

نامه رئیس سرویس اطلاعات به دفتر صدام

به رئیس دفتر ریاست جمهوری
موضوع: سازمان مجاهدین خلق

در پاسخ نامه بکلی سری و شخصاً مفتوح شما ۴۵۷۶ ، به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۹۸۸ بدینوسیله به اطلاع آن مقام محترم می‌رساند:

دستور آقای رئیس جمهور حفظه الله که به موجب نامه حضرتعالی به ما رسید را به نماینده سازمان مجاهدین خلق منتقل کردیم  و در تاریخ ٧ نوامبر ١٩٨٨، اظهارات بعضی چهره های شاخص رژیم (ایران) و چند سؤال، به علاوه لیستی از انواع  سلاح و ذخیره و تجهیزات (مورد درخواست) را دریافت کردیم که به پیوست است.

 پس از مطالعه آنچه نماینده سازمان در اختیار ما قرار داده است پاسخ‌های وافی به دستورهای آقای رئیس جمهور حفظه الله را در آن نیافتیم و در تاریخ ۹ تشرین الثانی ۸۸ با نماینده سازمان درمیان گذاردیم او گفت که موضوع را به نظر آقای رجوی رسانده است و بیان کرد که سازمان پاسخ های مناسب و کامل به درخواست های سیدالرییس حفظه الله ندارد، زیرا موضوع پیچیده و دقیقی است و سخت است بر اساس حدس و گمان به آن پاسخ دقیق داد.

نظر سرویس اطلاعات
سرویس اطلاعات به پیگیری پاسخگویی مجاهدین خلق ادامه می‌دهد.
نظر سرویس اطلاعات، ادامه دادن تحویل سلاح و مواد و تجهیزات و مهمات، فقط برای آموزش نظامی و بر اساس شرایط زمان درخواست آنها است. گذشته از اینکه موافقت آن ریاست محترم نیز به موجب نامه سری و شخصاً مفتوح شما ۳۵۸۵/ک مورخ ۳۱/۸/۱۹۸۸ مبنی بر استفاده سازمان مجاهدین از سلاح‌های در دسترس خود برای آموزش نظامی است. زیرا این تجهیزات و مواد به شرایط نگهداری، زمینه‌ها و کنترل‌ها نیاز دارند و تا زمان فراهم شدن شرایط سیاسی مناسب بین دو طرف از مجاهدین خلق خواهیم خواست با توجه به موجودی فعلی اسلحه و ذخیره و مهماتشان، فهرست احتیاجات خود را که برای آموزش نظامی نیاز دارند تقدیم کنند.
لطفاً ملاحظه نموده و دستور خود را اطلاع دهید

با تشکر
رئیس سرویس اطلاعات

پیوست‌ها

گزارش ۱۲ صفحه‌ای

فهرست سلاح‌ها و مواد و تجهیزات ۳مورد

تصاویر | افشای اسناد تازه از دفتر صدام درباره منافقین | جزئیات درخواست های منافقین و پاسخ رژیم بعث عراق

تصاویر | افشای اسناد تازه از دفتر صدام درباره منافقین | جزئیات درخواست های منافقین و پاسخ رژیم بعث عراق

پاسخ دفتر صدام به رئیس سازمان امنیت

سرویس اطلاعات– دفتر رئیس

موضوع/سازمان مجاهدین خلق

موافقت آقای رئیس جمهور با نظر آن امنیت که در نامه شماره ۴۸۷۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۹۸۸ آمده بود حاصل شد لطفاً نیازهای سازمان را برای اهداف آموزشی در اختیار ما قرار دهید.

تا تصمیم مقتضی را اخذ کرده و اعلام نماییم.

باتشکر
رئیس دفتر ریاست جمهوری

تصاویر | افشای اسناد تازه از دفتر صدام درباره منافقین | جزئیات درخواست های منافقین و پاسخ رژیم بعث عراق

کد خبر 655979

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha