همشهری آنلاین: بیست و سومین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان، هجدهم آذرماه سال جاری در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه‌ تهران برگزار می‌شود.

اينترنت چيزها

با گسترش فضای مجازی و توسعه فناوری‌های نوظهور ارتباطی مانند اینترنت همه ‌چیزها، شکلی جدید از ارتباط و پیوستگی بین دنیای واقعی و مجازی در ابعاد مختلف زیست بشر مطرح شده است. این پژوهش به مطالعه فرصت ها و محدودیت‌های اینترنت همه چیزها برای توسعه ‌پایدار بر اساس نظرسنجی از کارشناسان رشته ‌فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارایه راهکارهایی در جهت برنامه ریزی راهبردی و بهره برداری بهینه از این تکنولوژی پرداخته است. چهارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر پارادایم دوفضایی شدن، و ارایه راهکارها با بررسی و تحلیل شاخص‌های کلان پدیده ‌اینترنت همه چیزها در ابعاد شش گانه ‌پستل و بهره گیری از مدل تحلیل محیط سوات انجام گرفته است.

بدین منظور، پس از مطالعات نظری در حوزه ارتباطات و اطلاعات، تکنولوژی اینترنت همه چیزها و مطالعات راهبردی توسعه پایدار، شاخص‌های مرتبط با عوامل چهارگانه ‌استراتژیک، در تناظر با حوزه‌های شش گانه ‌مدل تجزیه و تحلیل محیطی پستل، مورد شناسایی قرار گرفتند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد. با استفاده از شاخص‌های بدست آمده از مطالعات نظری پرسشنامه برای سنجش نگرش طراحی شد که روایی آن صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری این پژوهش ۱۱۱۵ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و کامپیوتر انتخاب شدند که در مورد اینترنت همه ‌چیزها صاحب نظر بودند و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران ۳۶۵ نفر تعیین شد. پس از طراحی پرسشنامه، برای نظرسنجی و اولویت بندی عوامل، پرسشنامه (آنلاین و کاغذی) میان نمونه آماری توزیع شد.

پس از گردآوری داده‌ها، با استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی، مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای اینترنت همه ‌چیزها شناسایی و طبقه بندی شدند. در نهایت، برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهشی یعنی تعیین راهبردهای مناسب اینترنت همه چیزها و اولویت بندی آنها، ماتریس نهایی سوات تشکیل شد که استراتژی‌های پیشنهادی برای اینترنت همه چیزها را نشان می دهد. در پایان کار چهار دسته راهبردهای رقابتی، محافظه کارانه، تهاجمی و تدافعی تدوین شدند. همچنین با توجه به اینکه هدف این مطالعه ارایه راهبردهایی یکپارچه و از ابعاد مختلف جهت گسترش این فناوری و بهره برداری حداکثر از آن در راستای توسعه ‌پایدار بوده است، راهبردها ذیل هر یک از راهبردهای چهارگانه سوات و بر مبنای ابعاد شش گانه ظرف پستل ارایه شدند.

بیست و سومین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان، با سخنرانی محمد مصطفوی‌راد هجدهم آذرماه سال جاری در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه‌ تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 424642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =