همشهری آنلاین: دکتر محمداستعلامی، ادب پژوه نامی که تصحیح و شرح مثنوی وی از جمله شاخص‌ترین آثار این حوزه به شمار می‌رود، در حال تدوین اثری با عنوان " نقدوشرح قصاید خاقانی" است

به گزارش همشهری آنلاین، وی درباره این اثر و چگونگی تالیف آن می‌گوید: درسال‌های 1340 تا 1344 تمام صدو سی و دو قصیده خاقانی راخوانده به دقت خوانده بودم و موارد مشکل و مبهم آن را با استاد فروزانفر مطرح کرده بودم. در آن زمان در بسیاری از موارد مشکلاتی داشتم که فرهنگ‌های لغت و شرح‌ها جوابگوی آنها نبوده، و ذخیره ذهنی و هوش سرشار استاد آن مشکلات را آسان می کرد.

دکتر استعلامی که کتاب تصحیح و شرح مثنوی وی از سوی انتشارات سخن برای هشتمین بار در دست انتشار است با اشاره به یادداشتهای استاد فروزانفر درباره قصایدخاقانی  گفت:یادداشت های افاضات استاد بیش از چهل س