در یکصد و پنجمین جلسه شـورای شهر طــرحی دوفوریتی به تصویب رسید که براساس آن شهرداری تهران موظف شد با کمک دستگاه‌های مربوطه ازجمله سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل کشور ظرف مدت ۴ماه آینده اقداماتی در زمینه تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران و سند کاهش خطرپذیری برای فضاهای عمومی زیرسطحی با اولویت ایستگاه‌ها و تونل مترو انجام دهد.

شورای شهر

اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران عضوي بود كه  در رابطه با اهميت تصويب اين طرح توضيحاتي را در جلسه بيان كرد. وي گفت: «در شهر تهران بيش از 13درصد سفرهاي شهري با مترو صورت مي‌گيرد كه با تكميل خطوط و بهره‌برداري از 300كليومتر خط مترو بيش از 8ميليون مسافر در اين مسيرها تردد خواهند كرد بنابراين براي كاهش خطرات احتمالي و به خطر افتادن جان مسافران بايد تمهيدات ايمني و واكنش‌هاي اضطراري درنظر گرفته شود.»

وي با ذكر نمونه‌اي از اين خطرات بر تصويب اين طرح دوفوريتي تأكيد كرد و افزود:«براي نمونه در شرايط فعلي اگر قطار در خط يك مترو بنا به‌دليلي متوقف شود حدود 6500نفر در واگن‌ها و بيش از اين ميزان نيز در ايستگاه‌هاي اين مسير با مشكل تخليه اضطراري مواجه خواهند شد بنابراين پيش‌بيني چنين شرايطي و داشتن برنامه براي مديريت شرايطي اينچنيني از ضروريات است.» اعضاي شورا كه همگي با اجراي چنين برنامه‌اي از سوي شهرداري تهران موافق بودند با اكثريت آراء به طرح مذكور رأي دادند.

  • وضعيت برخي از اتوبوس‌ها خوب نيست

جلسه غيرعلني  شورا با ارائه گزارشي در رابطه با وضعيت معاينه فني اتوبوس‌هاي شهري برخي شركت‌هاي خصوصي نيز همراه بود. در بخشي از جلسه نيز ارائه گزارش عملكرد برنامه 5ساله دوم شهرداري تهران بدون درنظر گرفتن شاخص‌هايي كه شهرداري تهران براي ارائه گزارش‌هاي عملكردي خود از برنامه 5ساله موظف به تعيين آنها شده بود در دستور كار قرار گرفت. پس از آن نيز گزارش عملكرد تبصره‌هاي بودجه سال 93شهرداري تهران توسط رئيس كميسيون برنامه و بودجه ارائه شد.

رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران گزارشي از معاينه فني اتوبوس‌هاي دراختيار بخش‌خصوصي شركت اتوبوسراني شهرداري تهران ارائه كرد. وي با اينكه اين گزارش به درخواست مدير فني شركت اتوبوسراني تهران تهيه شده است، گفت:«از 71دستگاه اتوبوس اسكانيا متعلق به شركت فراترابر مهدي هيچ‌كدام از نظر شرايط شيشه‌ها مورد تأييد قرار نگرفته و همچنين از 37دستگاه اتوبوس شركت راهبر سبز پايتخت و ماه‌پيما ايرانيان نيز تنها 5دستگاه از نظر شيشه‌ها تأييديه دريافت كردند.»

وي ادامه داد:«از مجموع 15دستگاه اتوبوس شركت نصر گستر ياران تنها 8دستگاه، از 23دستگاه شركت‌هاي گل‌هاي البرز دماوند و راهيان غرب طلوع 4دستگاه، از 6دستگاه شركت خدمات راهبر خودرو آتيه و سير و رفاه كاسپين يك دستگاه، از 19دستگاه شركت‌هاي تاكسي بي‌سيم ايرانيان و نداي به‌آوران نيز تنها 2دستگاه مورد تأييد قرار گرفته است.»

رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران به همين‌خاطر از شهرداري تهران خواست نظارت لازم را براي بهينه و استانداردسازي اتوبوس‌ها داشته باشد تا از شيشه‌هايي با مارك تجاري غيراستاندارد در اتوبوس‌ها استفاده نشود و همچنين نتيجه اين اقدامات را نيز در كمترين زمان به شوراي شهر تهران ارسال كنند. وي همچنين از تنظيم و ارسال نامه‌اي به رئيس شوراي شهر تهران براي انتقال احمد حكيمي‌پور به كميسيون بودجه شوراي شهر تهران خبر داد.

در ادامه جلسه مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شورا هم با اشاره به مواد 164، 167و 166برنامه 5ساله دوم شهرداري تهران خاطر‌نشان كرد: «در اين مواد تأكيد شده است كه شهرداري تهران موظف است براي پايش برنامه از شاخص‌هايي كه قرار بوده اعلام كند گزارش عملكردي برنامه را ارائه دهد. اما شاهد اين هستيم كه عملكرد برنامه بدون شاخص‌ها ارائه مي‌شود و از سوي ديگر مدلي براي ارزيابي عملكرد ارائه نشده است.»

  • گزارش عملكرد تبصره‌هاي بودجه سال 1393شهرداري تهران

در ادامه يكصد و پنجمين جلسه شوراي شهر تهران رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا به ارائه گزارشي درخصوص عملكرد تبصره‌هاي بودجه سال93 شهرداري تهران پرداخت. عليرضا دبير در ابتداي سخنانش اظهار داشت:‌ «در دوره‌هاي گذشته تنها گزارش ۱۲ يا ۱۳ مورد از تبصره‌هاي بودجه در صحن شورا ارائه مي‌شد اما ما براي نخستين‌بار گزارش هر ۴۹ تبصره بودجه سال۹۳ را با جزئيات ارائه مي‌كنيم تا اعضا در جريان عملكرد شهرداري تهران قرار بگيرند.»

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا سپس درخصوص تبصره يك بودجه توضيح داد: «در تبصره يك عنوان شده كه كليه واحدها، مناطق، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي تحت پوشش شهرداري تهران موظفند كليه منابع درآمدي خود را به‌طور مستقيم به حساب‌هاي خزانه در سقف بودجه مصوب واريز كنند.»

عليرضا دبير اعلام كرد كه اين گزارش‌هاي درآمدي و هزينه‌اي به‌صورت ماهانه به شوراي شهر تهران ارائه شده، در ضمن گزارش 4ماهه تجميعي نيز ارائه شده و گزارش 6ماهه شهرداري تهران براي ارسال به شورا در حال تهيه و تنظيم است. دبير سپس درخصوص اجراي تبصره سوم اظهار كرد:«درخصوص اجراي اين تبصره مبني بر برگزاري جلسات كميته تخصيص، شهرداري تهران در سال 1393تاكنون 2‌جلسه در تاريخ‌هاي سوم ارديبهشت‌ماه و دهم تيرماه برگزار كرده كه صورتجلسه آن به رياست محترم وقت شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شده است.»

محمدسالاري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شهرداري تهران اما اعلام كرد كه در اين گزارش بايد عملكرد كيفي شهرداري نيز عنوان شود. چمران نيز در پاسخ به اعتراض سالاري گفت: «اين گزارش ميزان انجام عملكرد شهرداري است و تحليل عملكرد كيفيتي شهرداري در تبصره‌هاي بودجه، برعهده روساي كميسيون‌هاي تخصصي است.» اسماعيل دوستي هم پيشنهاد داد درخصوص بودجه از مجلس الگوبرداري شود. به‌گفته وي در مجلس كميسيون برنامه و بودجه در گزارش 6ماهه خود ابتدا تبصره‌هاي درآمدزا را بررسي مي‌كند و سپس گزارش تبصره‌هاي هزينه‌اي را. اقبال شاكري اما بر اين نظر بود كه با توجه به اينكه جلسات كميته تخصيص بايد با برنامه تشكيل شود شهرداري بايد اين جلسات را هر‌ماه تشكيل دهد.

در ادامه حافظي با اشاره به ضرورت فني و تخصصي بودن بحث‌ها گفت: «عملكرد شهرداري تهران براساس گزارش عملكرد 5ماهه كه توسط آقاي شهردار امضا شده نشان مي‌دهد در مجموع شهرداري 14‌درصد بودجه را اجرا كرده است. وي بيان كرد كه انتظار دارد گزارش تبصره‌ها با چنين تحليل‌هايي ارائه شود.» جديدي نيز با تأكيد بر ضرورت بررسي نحوه عملكرد مناطق درخصوص برنامه 5‌ماهه و عملكرد 6ماهه در چارچوب برنامه مصوب، بيان داشت: «اگر بودجه شهرداري تهران در قالب بودجه عملياتي تهيه شود گزارش‌دهي آن ساده‌تر خواهد بود.»

پس از اين نيز حكيمي‌پور با اشاره به اينكه اعضاي شورا براي نظارت بر دخل و خرج شهرداري سازوكار كافي را ندارد، تذكر داد: «وظيفه قانوني شورا در ماده 71مشخص شده و شورا بايد گزارش‌هاي درآمد و هزينه‌هاي شهرداري را براي عموم منتشر كند.» در ادامه رضا تقي‌پور يادآور شد: «اين گزارش با زمان محدودي كه در صحن دارد گزارش كلان مديريتي و آماري است.» به‌گفته وي ارائه گزارش‌هاي جزئي به چندين ساعت زمان نياز دارد.

بعد از اين رئيس شورا به اين موضوع اشاره كرد كه گزارش تهيه‌شده تنها واقعيات اتفاق افتاده را اطلاع‌رساني مي‌كند. وي اضافه كرد: روش شورا نيز تا‌كنون به همين شكل بوده و به تحليل اتفاقات وارد نمي‌شود. چمران با اشاره به اينكه اين گزارش يك هشدار است از ارسال نامه‌اي به شهردار تهران به‌منظور توضيح دلايل عدم‌تشكيل كميته تخصيص خبر داد و اضافه كرد: «كميسيون‌هاي تخصصي مي‌توانند از اين گزارش بهره‌برداري كنند.» عليرضا دبير نيز گفت: «شهرداري تهران در عملكرد تبصره يك بايد گزارش 6ماهه را ارائه كند و تا زماني كه گزارش 6 ماهه را ارائه نكرده من نمي‌توانم آن را در صحن ارائه كنم.»

سالاري اما همچنان به نحوه ارائه گزارش معترض بود. وي در جلسه ديروز اظهار كرد: «من حتي يك‌بار نتوانستم در كميته تخصيص حاضر شوم و اين موضوع بايد در اين گزارش مطرح شود.» عليرضا دبير نيز در پاسخ به سالاري بيان داشت:‌ «عدم‌دعوت از شما به كميته تخصيص به شهرداري تهران ارتباط دارد نه كميسيون برنامه و بودجه.» حقاني نيز با تأكيد بر اينكه شورا به ابزار نظارتي نياز دارد از رئيس شورا سؤال كرد: «ما با چه سازوكاري مي‌توانيم نقش نظارتي خودمان را ايفا كنيم؟ در كميته محيط‌زيست، سازمان‌هاي مهمي در شهرداري درگير اين حوزه هستند اما ما چطور مي‌توانيم عملكرد اين سازمان‌ها را بررسي كنيم؟»

پس از اين دنيامالي در ادامه جلسه بيان داشت: «كميسيون‌ها حق دارند تبصره‌هاي مرتبط به حوزه تخصصي خودشان را از شهرداري بخواهند. كميسيون عمران 23شهريورماه از شهرداري گزارش خواست و اول مهرماه شهرداري به ما گزارش 6ماهه خود را ارائه داد. در اين گزارش اطلاعات مربوط به 15تبصره مرتبط به كميسيون ارائه شد. گزارشي كه آقاي دبير ارائه مي‌دهد بخشي از آن شكل است و دوستاني كه مي‌خواهند وارد محتوا شوند مي‌توانند از شهرداري گزارش بخواهند.» رئيس كميسيون عمران با اشاره به اينكه هنوز براي من مشخص نيست روساي كميسيون‌ها براساس قانون بايد در جلسات كميته تخصيص حضور داشته باشند يا خير؟ از اعضا خواست روند ارائه گزارش را متوقف نكنند تا گزارش تبصره‌ها ارائه شود.

در ادامه مختاباد پيشنهاد كرد گزارش تبصره‌ها از دستور جلسه خارج شده و دوباره در كميسيون بررسي شود. دوستي نيز پيشنهاد كرد اين گزارش به زمان ارائه گزارش 6ماهه‌اي كه شهرداري به كميسيون بودجه ارائه مي‌دهد، موكول شود. البته عليرضا دبير گفت كه ‌اين گزارش يك هشدار است تا دوستان در شورا بدانند وضعيت عملكرد شهرداري تهران درخصوص تبصره‌هاي بودجه در 7ماه گذشته به چه شكل است.

در ادامه اين جلسه هاشمي، معاون مالي و اداري شهردار نيز به‌عنوان نماينده شهرداري در جلسه بيان داشت: «عملكرد واقعي يك دستگاه طي يك‌سال قطعا در سال آينده مشخص مي‌شود؛ زماني كه تمام درآمدها وصول و تخصيص داده شود مي‌توان بر آن اساس، انحراف از بودجه را تعيين كرد.» وي با اشاره به اينكه مجري براساس مقتضيات زماني و براساس فصول كاري پروژه‌ها را اجرا مي‌كند گفت: «گزارش يكساله برنامه و بودجه دولت هم به اين صورت است.»

سپس عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا ادامه گزارش تبصره‌هاي بودجه را ارائه كرد. وي در اين بخش به تشريح 22تبصره ديگر از اين گزارش پرداخت و درباره موضوعاتي چون بازنشستگي انگيزشي، هزينه‌هاي كنترل حوادث غيرمترقبه، استفاده از اشخاص حقيقي و حقوقي تابعه شهرداري در مواقع خاص، حسابرسي شهرداري تهران و شركت‌هاي وابسته و... نكاتي را مطرح كرد.

کد خبر 276020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار