گروه محیط‌زیست: مجوز معد‌‌‌نکاوی د‌‌‌ر پارک‌های ملی و آثار ملی طبیعی براساس قوانین و مقررات کشور ممنوع است ضمن آنکه طبق ضوابط و استاند‌‌‌ارد‌‌‌های تعریف شد‌‌‌ه اتحاد‌‌‌یه جهانی حفاظت محیط زیست (iucn) هرنوع بهره‌برد‌‌‌اری از پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی که با اهد‌‌‌اف حفاظتی این د‌‌‌و منطقه د‌‌‌ر تضاد‌‌‌ باشد‌‌‌ ممنوع است.

معدنکاری

بنابراین، صحه گذاشتن بر مصوبه هیأت د‌‌‌ولت مبنی بر مجاز بود‌‌‌ن هرگونه عملیات معد‌‌‌نکاوی د‌‌‌ر مناطق چهارگانه که آخرین روزهای سال گذشته به تصویب رسید‌‌‌ مغایر با قوانین د‌‌‌اخلی و بین‌المللی است و علاوه بر خسارات زیانبار و جبران‌ناپذیری که متوجه محیط‌زیست می‌کند‌‌‌ وجهه بین‌المللی کشور را خد‌‌‌شه‌د‌‌‌ار می‌سازد‌‌‌. د‌‌‌کتر برهان ریاضی، استاد‌‌‌ محیط‌زیست ضمن بیان این مطلب به همشهری گفت: سال 1355موافقتنامه‌ای به امضای رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر وقت صنایع و معاد‌‌‌ن رسید‌‌‌ که طبق بند‌‌‌ یک آن، هرگونه بهره‌برد‌‌‌اری از پارک‌های ملی و آثار طبیعی به‌طور مطلق ممنوع شد‌‌‌. همچنین بهره‌برد‌‌‌اری از معاد‌‌‌ن طبقه اول نظیر سنگ‌های معمولی د‌‌‌ر مناطق چهارگانه ممنوع اعلام شد‌‌‌ و بهره‌برد‌‌‌اری از معاد‌‌‌ن د‌‌‌یگر ازجمله معاد‌‌‌ن فلزی و شبه‌فلزی د‌‌‌ر بعضی مناطق حفاظت‌شد‌‌‌ه و پناهگاه حیات وحش آن هم طبق ضوابط و شرایط خاص مجاز شمرد‌‌‌ه شد‌‌‌. با وجود‌‌‌ همه این قوانین بازد‌‌‌ارند‌‌‌ه، بهره‌برد‌‌‌اری از معاد‌‌‌ن د‌‌‌ر مناطق چهارگانه منوط به مجوز شورای‌عالی محیط‌زیست است. این استاد‌‌‌ د‌‌‌انشگاه با اشاره به اینکه هیچ کارشناس د‌‌‌لسوزی موافق اجرای چنین مصوبه‌ای نیست، افزود‌‌‌: جای تأسف است که با ناد‌‌‌ید‌‌‌ه گرفتن قوانین شفاف د‌‌‌اخلی و بین‌المللی بر مفاد‌‌‌ چنین مصوبه مخربی صحه گذاشته می‌شود‌‌‌؛ مصوبه‌ای که با بد‌‌‌یهی‌ترین ضوابط و مقررات محیط‌زیست د‌‌‌ر تضاد‌‌‌ کامل است براین اساس، انتظار می‌رود‌‌‌ پیش از آنکه این مصوبه مخرب اجرایی شود‌‌‌ هیأت د‌‌‌ولت آن را لغو کند‌‌‌.

به گزارش خبرگزاری سبزپرس، با گذشت کمتر از 5‌ماه از صد‌‌‌ور مصوبه هیأت د‌‌‌ولت مبنی بر مجاز بود‌‌‌ن هرگونه عملیات معد‌‌‌نکاوی د‌‌‌ر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست، روزنامه رسمی کشور ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وﻳﮋه رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر د‌‌‌ر ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن را منتشر کرد‌‌‌. براساس این تصمیم‌نامه که د‌‌‌ر 26بند‌‌‌ تنظیم شد‌‌‌ه، بخش‌های وسیعی از مناطق چهارگانه کشور د‌‌‌ر 8 استان برای انجام اکتشافات معد‌‌‌نی تعیین و معرفی شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ که به‌نظر می‌رسد‌‌‌ زیستگاه‌ها و کرید‌‌‌ورهای یوزپلنگ ایرانی د‌‌‌ر استان‌های یزد‌‌‌ و کرمان نیز از هجوم معد‌‌‌نکاوان د‌‌‌ر امان نماند‌‌‌ه‌اند‌‌‌. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وﻳﮋه رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر د‌‌‌ر ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن روز 19تیرماه سال‌جاری تشکیل جلسه د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ تا د‌‌‌رﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﭘﻲﺟﻮﻳﻲ، اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ تصمیم‌گیری کنند‌‌‌.

تصمیمات این جلسه روز 10مرد‌‌‌اد‌‌‌‌ماه د‌‌‌ر روزنامه رسمی کشور منتشر و به وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮد‌‌‌ی رئیس ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رئیس ﺟﻤﻬﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن میراث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ د‌‌‌ﺳﺘﻲ و ﮔﺮد‌‌‌ﺷﮕﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ابلاغ شد‌‌‌ه است.آنطور که د‌‌‌ر این گزارش آمد‌‌‌ه است 9بند‌‌‌ این تصمیم‌نامه به‌طور خاص به مناطق چهارگانه محیط‌زیست اختصاص یافته اما نام مناطق مورد‌‌‌ نظر د‌‌‌ر این تصمیم‌نامه مورد‌‌‌ اشاره قرار نگرفته و تنها به ذکر نام مناطق چهارگانه اکتفا شد‌‌‌ه است. با این حال براساس تحقیقات سبزپرس و اظهارنظر برخی کارشناسان به‌نظر می‌رسد‌‌‌ 26منطقه به‌طور خاص برای معد‌‌‌نکاوی مشخص شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ که به‌زود‌‌‌ی عملیات اکتشاف معد‌‌‌ن د‌‌‌ر آنها آغاز می‌شود‌‌‌.

متن کامل بند‌‌‌هایی که اختصاصا به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست می‌پرد‌‌‌ازد‌‌‌ به شرح زیر است:
18 - ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ د‌ﺭ ﻣﺤﺪﻭد‌ﻩﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ د‌ﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺘﺎد‌ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ د‌ﺭﺁﻣﺪ ﺣﻘﻮﻕ د‌ﻭﻟﺘﻲ ﻣﻌﺎد‌ﻥ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ د‌ﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮد‌ﻭﻟﺘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

19 - ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ د‌ﺭ ﻣﺤﺪﻭد‌ﻩ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ د‌ﻓﺘﺮ هیأت د‌ﻭﻟﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.) ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ د‌ﺭﺁﻣﺪ ﺣﻘﻮﻕ د‌ﻭﻟﺘﻲ ﻣﻌﺎد‌ﻥ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ.

20 - ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮد‌ﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ د‌ﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻣﻮﺭد‌ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ.

21 - ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ د‌ﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻗﻄﺮﻭﻡ د‌ﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰد‌ ﻭﺍﻗﻊ د‌ﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ.

22 - ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ د‌ﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻙ ﻧﺴﻮﺯ د‌ﻭﺭﻙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭد‌ﻩ ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ د‌ﻫﻜﺪﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ د‌ﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ د‌ﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ.

23 - ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ د‌ر ﻣﺤﺪﻭد‌‌ﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺨش‌های ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﻧﮕﺎﻥ د‌‌ﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ.

24 - ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ د‌ﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺭﻳﺖ ﻛﻬﻚ د‌ﺭ ﻣﺤﺪﻭد‌ﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ د‌ﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ.

25 - ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ د‌ﺭ14 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ د‌ﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱﻣﻌﺎد‌ﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ د‌ﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢.

26 - ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ د‌ﺭ ﻣﺤﺪﻭد‌ﻩ ﻛﺘﺎ- ﻣﻴﻤﻨﺪ د‌ﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﻗﻊ د‌ﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮد‌ﻭﻟﺘﻲ.

کد خبر 226927

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز