شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۶
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: امروز مشهد ه‍م‍زم‍‍ان‌ ب‍‍ا س‍‍ال‍روز ش‍‍ه‍‍ادت‌ ‌ام‍‍ام‌ رض‍‍ا (‌ع) در غم ماتم نشسته و ب‍ی‍رق‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ز‌ا در مناطق م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍‍ه‍ر ب‍ه‌ اهتزاز در آمده است.

imam reza

به گزارش واحد مرکزی خبر ، ب‍‍ارگ‍‍اه‌ م‍ن‍ور ح‍ض‍رت‌ ث‍‍ام‍ن‌ ‌ال‍ح‍ج‍ج‌ (‌ع‌ ) ح‍‍ال‌ و ‌ه‍و‌ا‌ی‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ د‌ارد و ی‍ک‍پ‍‍ارچ‍ه‌ س‍ی‍‍اه‌ پ‍وش‌ است.

حرم مطهر م‍م‍ل‍و ‌از ز‌ائ‍ر‌انی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌از ن‍ق‍‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ کشور و ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ زی‍‍ارت‌ و ش‍رک‍ت‌ در م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ ‌آن‌ ‌ام‍‍ام‌ ‌ه‍م‍‍ام‌ خ‍ود ر‌ا ب‍ه‌ م‍ش‍‍ه‍د ‌ال‍رض‍‍ا (‌ع) رس‍‍ان‍ده‌ان‍د.

عاشقانی که آمده‌اند در روز شهادت ولی نعمتشان در کنار حرم امنش اشک ماتم بریزند و استجابت دعاهایشان را طلب کنند.

از بامداد امروز هر لحظه به تعداد زائران حرم منور رضوی افزوده می‌شود

در س‍‍ال‍روز ش‍‍ه‍‍ادت‌ ح‍ض‍رت‌ ‌ع‍ل‍‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍‍ی‌ ‌ال‍رض‍‍ا (‌ع) ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍‍ع‍‍اب‍ر ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ م‍ش‍‍ه‍د و ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ م‍ب‍‍اد‌ی‌ م‍ن‍ت‍‍ه‍‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍رم‌ م‍ط‍ه‍ر ‌ام‍‍ام‌ ‌ه‍ش‍ت‍م‌ (‌ع‌ ) ش‍‍ا‌ه‍د ح‍ض‍ور ت‍‍ع‍د‌اد ب‍‍ی‌‌ش‍م‍‍ار‌ی‌ ‌از ‌ه‍ی‍‍ات‍‍‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ و ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ان‌ م‍ش‍ت‍‍اق‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌آم‍ده‌‌ان‍د ت‍‍ا، ب‍‍ار دی‍گ‍ر ب‍‍ا زی‍‍ارت،‌ وف‍‍اد‌ار‌ی‌ ق‍ل‍ب‍‍ی‌ خ‍ود ب‍ه‌ س‍‍اح‍ت‌ م‍ق‍دس‌ ‌ائ‍م‍ه‌ ‌اط‍ه‍‍ار و ج‍ض‍رت‌ ث‍‍ام‍ن‌ ‌ال‍ح‍ج‍ج‌ (‌ع‌ ) را ابراز کنند.

م‍ش‍ت‍‍اقان ‌ائ‍م‍ه‌ م‍‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (‌ع‌ ) و ‌ام‍‍ام‌ رض‍‍ا (‌ع‌) ب‍‍ا ب‍رپ‍‍ای‍‍ی‌ ‌ای‍س‍ت‍گ‍‍ا‌ه‌ها‌ی‌ ص‍ل‍و‌ات‍‍ی‌ در م‍‍ع‍‍اب‍ر ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ م‍ش‍‍ه‍د م‍ق‍دس‌ و ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ م‍ب‍‍اد‌ی‌ م‍ن‍ت‍‍ه‍‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍رم‌ م‍ط‍ه‍ر (‌ع‌) ‌از ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ان‌ و ‌ه‍ی‍‍ات‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ ب‍‍ا ش‍ی‍ر و چ‍‍ا‌ی‌ پ‍ذی‍ر‌ای‍‍ی‌ م‍‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د.

م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ و ذک‍ر م‍ص‍ی‍ب‍ت‌ ج‍‍ان‍ک‍‍اه‌ س‍‍ال‍روز ش‍‍ه‍‍ادت‌ ج‍ض‍رت‌ ث‍‍ام‍ن‌ ‌ال‍ح‍ج‍ج‌ (‌ع‌ ) ک‍ه‌ ‌از ش‍ب‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ در م‍س‍‍اج‍د و ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ت‍ک‍‍ای‍‍ا و ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ب‍‍ارگ‍‍اه‌ م‍ن‍ور ‌آن‌ ‌ام‍‍ام‌ ‌ه‍م‍‍ام‌ ‌آ‌غ‍‍از ش‍ده‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍‍ان‌ ب‍‍اش‍ک‍وه‌ و م‍‍ع‍ن‍وی‍ت‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ب‍‍ا ش‍رک‍ت‌ خ‍ی‍ل‌ ک‍ث‍ی‍ر ‌ار‌ادت‍م‍ن‍د‌ان‌ ‌ائ‍م‍ه‌ م‍‍ع‍ص‍وم‌ (‌ع‌) ‌اد‌ام‍ه‌ د‌ارد.

س‍خ‍ن‍ر‌ان‍‍ان‌ و م‍د‌اح‍‍ان‌ ‌ع‍ص‍م‍ت‌ و ط‍ه‍‍ارت‌ (‌ع‌ ) در ‌ای‍ن‌ ‌آی‍ی‍ن‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ج‍‍ای‍‍ا‌ی‌ ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ و ف‍ض‍‍ائ‍ل‌ و م‍ن‍‍اق‍ب‌ ‌آن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ح‍ن‍ر‌ان‍‍ی‌ و م‍د‌اح‍‍ی‌ م‍‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د. همچنین چهار هزار هیات مذهبی در روز شهادت امام رضا (ع) در مشهد حضور یافتند.

برخی از هیات‌های عزاداری از کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و بحرین به مشهد رضا آمده‌اند

قومیت‌های مختلف ترک‌ها از آذربایجان، کردها از کردستان، گیلکی‌ها از مازندران، ترکمن‌ها از خراسان شمالی و...در این دهه با برپایی سنن و آداب خود در مشهد عزاداری می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی با اشاره به حضور 13 هزار کاروان پیاده در مشهد و پذیرایی از آنان در حسینیه‌ها و مساجد، گفت: 900 حسینیه در مشهد، پذیرایی از عزاداران را به عهده گرفته‌اند.

وی افزود : کاروانهای پیاده در اماکن اسکان ، اطعام می شوند و بسته‌های فرهنگی بسته‌های آموزشی و امنیتی توسط اداره حمل و نقل و پایانه‌ها در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

کد خبر 197550
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار