همشهری آنلاین: از سوی حوزه مدیریت تیم‌های ملی کشتی، فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی در تمامی رده‌های سنی و هر دو رشته آزاد و فرنگی اعلام شد.

wrestling

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از نظرخواهی صورت گرفته از تمامی کارشناسان و علاقه‌مندان در مورد فرآیند انتخاب تیم‌های ملی، و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، حوزه مدیریت تیم‌های ملی با اصلاح یا اضافه کردن برخی بخش‌ها، طرح نهایی این فرآیند را به شرح زیر اعلام کرد:


الف - انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشور

1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب چهار نفر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان.


توضیحات: کشتی‌گیران تیم‌های ملی کشتی نوجوانان در مسابقات جهانی یا المپیک (المپیک نوجوانان)، همچنین نفرات اول آخرین مسابقه قهرمانی کشور نونهالان در صورت احراز شرایط سنی می‌توانند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند.


2- برگزاری مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی نوجوانان بر مبنای نتایج تیمی استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور.


2-1- چهار نفر برتر هر وزن در مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی، در انتخابی مرحله دوم تیم ملی شرکت می کنند.


2-2- در انتخابی مرحله اول تیم ملی نوجوانان، نفرات پنجم تا دهم مسابقه قهرمانی کشور در هر وزن، به علاوه کشتی‌گیرانی که مشمول سهمیه‌بندی حاصل از نتایج رده‌بندی تیم‌های استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور می‌باشند، شرکت می‌کنند. بر این اساس سهمیه تیم‌های اول تا چهارم مسابقه قهرمانی کشور جهت شرکت در انتخابی مرحله اول تیم ملی هر تیم ده نفر، تیم‌های چهارم تا هفتم هر تیم هفت نفر، تیم‌های هفتم تا دهم هر تیم چهار نفر، تیم دهم سه نفر، و سایر تیم‌ها هر کدام یک نفر است.


3- مسابقه انتخابی مرحله دوم تیم ملی متشکل از چهار نفر برتر مسابقه قهرمانی کشور، چهار نفر برتر مسابقه انتخابی تیم ملی مرحله اول، و نفرات اول هر وزن از آخرین مسابقه بین‌المللی روز جهانی کودک (در صورت احراز شرایط سنی) می‌باشد.


3-1- دو نفر برتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ‌باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، نفر منتخب تیم ملی خواهد بود.


3-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان، حداکثر چهل و پنج روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.


3-3- مبنای انتخاب نفرات جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی از جمله مسابقه آسیایی، پیش از انتخابی مرحله دوم تیم ملی، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و سپس انتخابی مرحله اول تیم ملی خواهد بود.


3-4- حضور کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی مرحله دوم نوجوانان، خارج از مفاد بند سه از بخش الف فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.

ب- انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشور

1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب چهار نفر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در انتخابی تیم ملی جوانان.


1-1- کشتی‌گیران تیم ملی کشتی جوانان در آخرین مسابقه جهانی، همچنین کشتی‌گیران مدال آور آخرین مسابقه جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی می‌توانند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند.


2- برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان میان چهار نفر برتر هر وزن در مسابقه قهرمانی کشور، همچنین نفرات اول هر وزن در آخرین مسابقه بین‌المللی جام شاهد (در صورت احراز شرایط سنی) برگزار می‌گردد.


2-1- دو نفر برتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند.

کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، نفر منتخب تیم ملی خواهد بود.


2-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان حداکثر چهل و پنج روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.


2-3- مبنای انتخاب نفرات جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی از جمله مسابقات آسیایی و جام جهانی پیش از انتخابی تیم ملی، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود.


3-3- حضور کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان، خارج از مفاد بند دو از بخش ب فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.

ج- انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب شش نفر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در انتخابی تیم ملی بزرگسالان.


1-1- کشتی‌گیران ذیل مجاز هستند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت کنند.

- کشتی‌گیران تیم ملی بزرگسالان در آخرین مسابقات جهانی و المپیک.


- کشتی‌گیران تیم ملی جوانان در آخرین مسابقه جهانی که موفق به کسب مدال شده‌اند.


2- مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان میان شش نفر برتر هر وزن در مسابقه قهرمانی کشور، به علاوه مدال‌آوران مسابقات المپیک یا جهانی سال قبل، همچنین نفرات اول هر وزن در آخرین مسابقات بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی و جام یادگار امام (ره) برگزار می‌گردد.


2-1- دو نفر برتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند.

کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد نفر منتخب تیم ملی خواهد بود.


2-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان حداکثر شصت روز پیش از مسابقات المپیک یا جهانی خواهد بود.


2-3- مبنای انتخاب نفرات جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی از جمله مسابقات آسیایی و جام جهانی، پیش از انتخابی تیم ملی، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود.


2-4- حضور کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان، خارج از مفاد بند دو از بخش ج فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.

د - بـه منظـور افـزایـش بـهره‌وری حـاصل از ایجاد رقابت میان کشتی‌گیران در رده‌های سنی مختلف در رشته‌های فرنگی و آزاد، از پائین‌ترین سطوح در شهرستان‌ها تا سطح ملی، انتخاب نفرات برتر استان‌ها نیز باید از طریق برگزاری مسابقه انتخابی درون استانی، بر مبنای ضوابط موضوعه و روند متعارف صورت پذیرد.

هـ - به منظور رعایت شرایطی منصفانه در رقابت میان استان‌های شرکت‌کننده در مسابقه قهرمانی کشور و کسب نتایج تیمی، در خصوص نتایج حاصل از حضور کشتی‌گیران مازاد بر سهیمه استان‌ها که می‌توانند به طور مستقیم در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند، صرفاً امتیاز نفر برتر هر استان در هر وزن محاسبه می‌گردد.

و - زمان‌بندی انجام مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در کشتی آزاد و فرنگی در سطوح سنی مختلف در این برنامه، همه ساله بر مبنای تقویم برگزاری مسابقات بین‌المللی فیلا، در قالب برنامه عملیاتی مشخص از سوی حوزه مدیریت تیم‌های ملی با همکاری و هماهنگی سایر واحدهای اجرایی ذیربط در فدراسیون کشتی حداکثر تا انتهای اسفندماه هر سال ارائه می‌گردد.

ز - فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه اجرایی تحقق مفاد فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سطوح سنی مختلف که در قالب این برنامه ارائه گردیده است را پس از تائید هیات رئیسه فدراسیون حداکثر تا انتهای مرداد ماه به کلیه هیات‌های استان و همچنین واحدهای اجرایی مربوطه اعلام خواهد نمود.

 

کد خبر 178323
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

وبگردی