چهارشنبه 2 خرداد 1397 | به روز شده: 51 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 2 مهر 1387 - 00:58:04 | کد مطلب: 64040 چاپ

آشنایی با مجمع شهرداران آسیایی

شهر > شهری - همشهری آنلاین:
مجمع شهرداران آسیایی ۲۰۰۸ پاسخی به فراخوان "مجمع پارلمان‌های آسیایی" (APA) است.

پارلمان‌های 19 کشور عضو و 18 کشور ناظر "انجمن پارلمان‌های آسیایی برای صلح"  (AAPP) را در نوامبر 2006 به یک سازمان بین‌المجالس پیشرو به نام "مجمع پارلمان‌های آسیایی" (APA) تغییر دادند.

اعضای APA دست کم دوبار در سال برای ترویج دیدگاه انسجام بیشتر آسیا تشکیل جلسه می‌دهند.

 "بازار مشترک انرژی آسیا"، "پیمان دوستی در آسیا"، "تنوع فرهنگی در آسیا"، "کاشتن یک میلیارد درخت در آسیا و پایداری زیست‌محیطی"، "مبارزه با فساد و ترویج حکمرانی خوب" برخی از مضامین در برنامه کار APA است.

APA در 20 نوامبر 2007، از دولت‌های محلی، شوراهای و شهرداران خواست تا اطلاعات و تجربه را با دیدگاهی مبنی بر ترغیب همکاری و انسجام در آسیا مبادله کنند. (قطعنامه APA در باره موضوعات اجتماعی و فرهنگی به تاریخ 20 نوامبر 2007، در پاراگراف 63 از قطعنامه  تهران در همان سال بازتاب یافته است).

اجلاس شهرداران آسیایی 2008 پاسخ شهرداران آسیایی به این فراخوان و آغاز همکاری راهبردی میان شهرها و پارلمان‌ها در آسیا برای ترغیب اتحاد این کشورها است.

برای شهرها، دیدگاه اتحاد بیشتر در آسیا یک رویای دوردست سیاسی نیست، بلکه امری حتمی برای زندگی روزمره در این عصر دگرگونی سریع است.

 مبارزه با حاشیه‌نشینی و فقر شهری، غنی‌کردن زندگی درونی شهر، پرداختن به گسترش شکاف درون شهرها، کشورها و میان آنها، مدیریت توسعه شهری و موضوع کیفیت زندگی مسائلی هستند که به طور مستقیم بر دیدگاه اتحاد آسیایی از یک طرف و برنامه اولویت‌های اصلی درهر شهر بزرگ آسیا از طرف دیگر تکیه دارد.

اجلاس شهرداران آسیایی 2008 [تهران؛ میزبان شهرداران کلانشهرهای آسیایی] قصد دارد حمایت از این دیدگاه اتحاد آسیایی را که بوسیله APA هدایت می‌شود، ابراز کند و به مبادله دیدگاه‌ها در این باره بپردازد که چگونه روابط کاری برقرار کنند تا بتوانند دیدگاه‌ها و بهترین شیوه‌ها درباره موضوعات شهری  تبادل کنند که تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم را در مورد دیدگاه اتحاد آسیایی دارد.

اعضای هیات مدیره مجمع شهرداران آسیا شامل 811 شهر از 8 کشور جمهوری اسلامی ایران، بحرین، قطر، فلسطین، ترکیه، ویتنام، پاکستان و تایلند هستند.

در همین زمینه: