همشهری آنلاین: پست در ایران تا پیش از سال 1297 به صورت اداره بود و تمامی امور پستی در آن زمان توسط همین اداره صورت می‌گرفت

وزارت ارتباطات

در این سال به سبب موفقیت‌هایی که به دست آمده بود، ناصرالدین شاه دستور داد تا موسسه پست آن روز به وزارت تبدیل شود و ادارهی آن را به امین الملک وزیر وظایف و رئیس دارالشوری سپرد.

وی یک سال بعد یعنی در سال 1298 از وزارت وظایف و ریاست دارالشوری استعفا کرد تا برای رسیدگی به امور وزارتخانه جدید فرصت بیشتری پیدا کند. وزارت جدید پست همچنان توسط امین الملک و میرزا رحیم که به معاونت این وزارتخانه منصوب شده بود اداره می‌شد.

در 15جمادی الاولی سال 1303 جزوه‌ای کوچک در 52 صفحه به نام تعرفه اداره‌ جلیلیه‌ پستخانه ایران با چاپ سنگی منتشر شد. در این رساله نقشه‌هایی از جمیع تلگرافخانه‌ها، پست ‌خانه‌ها و چاپارخانه‌ها و خطوط پستی آن ایام آمده بود.

به موجب مندرجات آن رساله، کشور ایران در سال 1303 دارای 7 خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بوده است.

دسن

پرونده‌ها:

دسن

از این سال به بعد تغییرات عمده‌ای در اداره یا وزارت پست آن وقت به جز تغییر در تشکیلات ساختاری و سازمانی آن صورت نگرفته است.

پس از صدارت امیرکبیر تحولات تازه‌ای در پست کشور رخ می‌نماید. به نحوی که فعالیت پست‌های کشورهای استعمارگر در ایران تعطیل می‌شود و پیک‌های پست ایران با نظم و نظامی که از سوی امیرکبیر در ترکیب وزارت پست شکل داده بود با سرعت و دقت بسیار امور مراسلاتی را انجام می‌دادند.

پست در سال 1327 هجری قمری دستخوش تغییراتی شد و تشکیلاتی نو یافت. اداره‌ تلگراف در این زمان به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف شکل تازه‌ای به خود گرفت.

در سال 1321 قمری اولین امتیاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و  به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع به کار کرد. در 19 جمادی الاخر 1350 وزارت پست و تلگراف پیشنهادی به مجلس تقدیم کرد که با مصوبه‌ای سهام شرکت تلفن وقت را خریداری کند. پس از صدور این مجوز و خرید سهام شرکت تلفن از اواخر سال 1347 قمری وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت.

از این سال به بعد توسعه‌ همه جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا سال1382 که شرکت‌ها و مراکز متعددی زیر‌مجموعه آن را تشکیل می‌دادند و هر یک از آنها با توانمندی‌ها و فعالیت‌های بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند.

در سال 1382 همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مجلس محترم شورای اسلامی و با توجه به تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید این وزارتخانه، تدوین و تصویب شد.

از این رهگذر سه شرکت ارتباطات دیتا - که در سال 1384 به فناوری اطلاعات تغییر نام داد - زیر ساخت و ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.

علاوه شرکت مادر تخصصی مخابرات و پست، تشکیل دو سازمان فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دو شورای فرابخشی با عناوین شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای فضایی نیز بخشی از این تحولات به حساب می‌آید.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 89284

برچسب‌ها