گروه اقتصادی - رضا کربلایی: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نبض تولید صنعتی در ایران در سال‌های اخیر نامنظم بوده به‌نحوی که مرکز آمار ایران در گزارش خود آورده است که هرچند میزان تولید و ارزش افزوده صنعتی افزایش یافته اما تعداد کارگاه‌های صنعتی در سال‌های 88و 89بیش از 10درصد افت کرده است.

افزون بر اینها از تعداد شاغلان صنعتی در ایران هم کاسته شده درحالی‌که پیش از این گفته شده بود صنعت رشد کرده و میزان اشتغال بالارفته است. به گزارش همشهری، 1770کارگاه صنعتی با نیروی کار 10نفر و بیشتر در سال‌های 88و 89تعطیل شده‌اند و 13هزار و 175نفر نیروی کار در بخش صنعت هم کار خود را از دست داده‌اند.

این یک روایت رسمی است که مرجع اعلام این آمارها هم مرکز آمار ایران است. بر اساس این گزارش یافته‌های مرکز آمار از وضعیت کارگاه‌های صنعتی دارای 10نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد که در سال 1389تعداد 15هزار و 302کارگاه به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال 1388اندکی بیش از پنج‌درصد کاهش را تأیید می‌کند. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که در سال 1388تعداد کارگاه‌های صنعتی ایران با 10نفر نیروی کار و بیشتر از 17هزار و 72واحد به 16هزار و 129واحد رسیده که نشان از افت 5.5درصدی دارد.

نهاد رسمی آماری کشور در گزارش خود اشاره‌ای به تغییر در ظرفیت واقعی کارگاه‌های صنعتی نمی‌کند اما در سال89 نسبت به سال 88، ارزش افزوده ایجادشده توسط کارگاه‌های صنعتی دارای 10نفر نیروی کار و بیشتر17.9درصد، ارزش تولید 22.4درصد، ارزش صادرات مستقیم 29درصد و ارزش سرمایه‌گذاری 13.6درصد رشد کرده است. رشد ارزش افزوده، ارزش تولید، ارزش صادرات مستقیم و ارزش سرمایه‌گذاری از یک سو و کاهش تعداد کارگاه‌های صنعتی و افت اشتغال در این کارگاه‌ها از سوی دیگر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد ارزش‌های یادشده ناشی از بالارفتن هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات صنعتی بوده است.

محاسبات رسمی نشان از رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت ایران به میزان 18درصد در سال 89نسبت به سال 88دارد اما اشاره‌ای به وضعیت بهره‌وری سرمایه نمی‌کند. از سوی دیگر، تعداد شاغلان در بخش صنعتی ایران در سال 1389حدود یک میلیون و 250هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال 1388کاهش0.14درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال 88بیش از یک میلیون و 251هزار نفر برآورد شده که بر این اساس حدود 0.9درصد از نیروی کار صنعتی نسبت به سال قبل آن ریزش کرده است.مرکز آمار در ارزیابی وضعیت کارگاه‌های صنعتی کشور با نیروی کار 10نفر و بیشتر در سال 88نسبت به سال 87به این جمع بندی رسیده است که ارزش تولید این واحدها 36درصد و ارزش افزوده صنعتی سه درصد بیشتر شده اما ارزش سرمایه‌گذاری صنعتی با افتی15.4درصدی مواجه شده است. همچنین بهره‌وری کار در کارگاه‌های صنعتی یادشده در سال 88نسبت به سال قبل آن3.9درصد بیشتر شده است. جدول فوق نشان می‌دهد که نبض تولید صنعتی در سال‌های اخیر چگونه بوده است.

کد خبر 191211

برچسب‌ها