۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۰

همشهری آنلاین-هلن صدیق بنای: چه کسی نمی‌ترسد؟. کسی را می شناسید که هیچگونه ترسی نداشته باشد؟

دربین انسانها به ندرت می توان کسی را پیدا کرد که نداند، ترس چیست. چرا که انسان سالم ترس بخشی ازوجودش است. بدون این حس یعنی "ترس" شاید ما زمان زیادی زنده نمانیم. به دلیل اینکه بدون آن ممکن است ما دست به کار‌های خطرناکی زده  که عواقب بدی برای ما داشته باشد.

ترس‌، احساسی‌است‌ که‌ خداوند،  برای‌ محافظت‌ موجودات‌،‌‌ در‌درون ‌آن‌ ها‌ به‌‌ امانت‌ نهاده‌ است. احساسی که بتوانند‌‌ با آن خود‌را‌ از‌ خطراتی‌ که‌ سر‌راهش‌ قرار‌می‌گیرد‌، ‌نجات‌ دهند‌.

از نظر علمی، "ترس" یک واکنش طبیعی ولازم است و قابل کنترل. اگر به طورکامل کنترل شود، می‌تواند عامل مفیدی باشد. چرا که درحالت ترس منطقی شخص در برابر مشکلات بیشتراحتیاط می‌کند.

واتسون دانشمند و پایه گذارمکتب رفتارگرایی، عقیده دارد؛ ترس یکی ازصد غریزه یا انگیزه‌ی است که انسان با آن به دنیا می‌آید. ترس، نقش تعین کننده‌ی درتکامل انسان بدوی داشته است.  فاکتور ترس در شکل گیری شخصیت انسان و درروابط اجتماعی او بسیار مهم و بحث برانگیز است.

ترس حس بدی نیست. مهم این است که ترس منطقی باشد .ترس منطقی، یعنی اینکه درآن یک خطرواقعی وجود داشته باشد که در این صورت مورد تایید است.

ترس‌های‌ منطقی‌، ترس‌های سازنده‌ای ‌هستند ‌که‌  باعث‌ محافظت‌ از ‌خطر و رشد‌ ما‌ در عرصه‌ زندگی‌ می‌شوند‌. مانند؛ ترس منطقی‌باعث‌می‌شود‌ تا‌ با‌ احتیاط‌ از‌عرض خیابان یا جاده عبور‌کنیم‌. ترس‌ از ‌بیماری ‌باعث‌ می‌شود ‌تا‌‌ بهداشت را رعایت کرده و بیشتر مواظب خودمان باشیم، ترس از ‌گرسنگی باعث تلاش ‌ما در عرصه‌ کار می‌کند‌ و...

 اما ترس موهوم، غیرواقعی یا غیر منطقی، ترسی است که باید آن را درمان کرد. چرا که دراین گونه ترس هیچ گونه خطری متوجه شخص نیست، اما ترس‌های توهمی او به گونه‌ی است که دائما خود را رو در ر وبا خطرمی‌بیند وهمواره تصورمی‌کند که کسانی یا وقایعی اورا تهدید می‌کنند.

این گونه ترس‌ها باعث می‌شوند فرد، ارتباط صحیح وسالم خود را ازدست بدهد و ادامه ‌آن از فعالیت‌های روزانه و عادی فرد جلوگیری می‌کند. بهتر است به آن توجه کرده و در صدد درمان آن باشیم.

جالب است بدانید، افرادی هستند که از ترسیدن یا ترساندن افراد لذت می‌برند. یعنی به نوعی به استقبال ترس و وحشت می‌روند. مانند افرادی که دست به کار ها و سفر‌های ماجراجویانه و خطرناک می‌زنند یا افرادی که سوار این ترن‌های بلند وپر‌شیب شهر بازی می‌شوند و یا افرادی که فیلم‌های ترسناک می‌بینند، مراسم‌های ترسناک چون هالوین و ... به نظر من طرحان و سازندگان این قبیل موارد حتما از ترساندن مردم لذت می‌برند!

این بار، هنر عکاسی و این عکاسان هستند که با ترساندن افراد "عکاسی ترس" را پایه گذاری می‌کنند. نمی‌دانم جالب است یا نه؟ تصاویر فوق از دسته هنرهای عکاسی است که به آن، عکاسی ترس می‌گویند.

تصاویر چهر‌ه و وجود وحشت زده افراد در وهله اول بیننده را به خنده می‌اندازد ولی با کمی تامل و تعمق می‌تواند دریافت که این افراد تا حد مرگ ترسیده‌اند. ترس و وحشت آنها،حتی به صورت گروهی هم انکار ناپذیر است.

این تصاویر در خانه‌های متروکه در کشور‌های کانادا و امریکا عکس برداری شده است. این خانه‌ها به خانه‌های وحشت یا خانه ارواح معروف هستند.افرادی که ازاین خانه‌ها بازدید می‌کنند سورژه عکاسان ترس، قرار می‌گیرند. عکاسان سعی می‌کنند که دوربین‌ها تمام لحظات ترس انسانها را در مواجه با صحنه‌ها و صدا‌های ترسناک و وحشتناک  ثبت کنند. این خانه‌های متروکه به کابوس‌های شبانه نیز معروف هستند.

آنچه که در تصاویر می‌بینید ترس‌های واقعی افراد است که برخی از واکنش ها کاملا خنده دار است. جالب است که افراد برای خرید بیلط و بازدید از این خانه‌ها هفته‌ها در انتظار می‌مانند. شما چطور؟ دوست دارید از این خانه‌ها دیدن کنید؟ بفرمایید...

 

http://www.nightmaresfearfactory.com