همشری آنلاین: تحقیقات مرکز مطالعات رسانه‌ای روزنامه همشهری نشان داده است 53 درصد از ساکنان تهران با جراحی پلاستیک مخالفند.

پیشگفتار

در افسانه‌های کهن، دست یافتن به اکسیر جوانی و زیبایی منشاء بسیاری از جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها بوده است.

انسان کمال‌طلب، زیبایی و برتری صوری را در کنار سایر قدرت‌های دنیوی می‌خواهد و آن را سمبل محسنات درونی قلمداد می‌کند. وجود انواع مختلف وسایلی که برای آرایش و پیرایش سر و صورت به کار می‌روند گواه محکمی بر این ادعاست. با پیشرفت علوم و تکنولوژی و افزایش توانایی انسان برای دخالت در اشکال طبیعی خلقت، به‌تدریج آرزوی دیرینة انسان به واقعیت نزدیک‌تر شد.

جراحی پلاستیک از رشته های پیچیده علم پزشکی است که شاخه های بسیاری دارد. در حال حاضر در جامعه ما بقیه شاخه های آن کمتر جا افتاده و مردم آن را صرفاً جهت ایجاد زیبایی و رفع معایب ظاهری و با عنوان «جراحی زیبایی» می شناسند.

در حالی که همه رشته های پزشکی جنبه نجات بیمار از درد و ناراحتی و بعد درمانی دارند. با این همه به دلیل بافت جوان مردم کشور ما، گرایش به جراحی های زیبایی گسترش پیدا کرده و بحث هایی مثل جراحی بینی، لیفتینگ صورت، لیپوساکشن جهت کاهش وزن و... باب شده است.

 تب داغ عمل‌های جراحی زیبایی و دست‌کاری‌های پوستی، بسیاری از زنان و مردان جامعة ما را گرفتار خود کرده است. هزینه‌های سرسام‌آور این قبیل جراحی‌ها، عوارض ناخواسته و پیامدهای احتمالی آنها، در کنار دخالت افراد فرصت‌طلب و غیرمتخصص با دریافت هزینه های پایین، انتخاب متخصص مناسب را مشکل می‌سازد. . که میزان عوارض و تبعات ناخوشایند آن به تدریج بروز پیدا می‌کند.

کلیات تحقیق
در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا به مهمترین دلایل انجام جراحی های پلاستیک از نظر پاسخگویان دست یافت.

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1200نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  تحقیق
هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که پاسخگویان در مورد دلایل انجام جراحی های پلاستیک  و مخالفت و موافقت  پاسخگویان به این نوع جراحی ها بیان کرده اند.

روش نظرسنجی
در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.

 جامعه نمونه
در این تحقیق نمونه آماری شامل  1200 نفر از مردم تهران است لازم به ذکر است که از این تعداد29 درصد مرد و71 درصد زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی
این نظرسنجی از تاریخ 15 تا 18 اردیبهشت ماه 1386 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

پرسشنامه نظرسنجی
1. جنس         
2. سن           
3. تحصیلات
4. شما با جراحی پلاستیک موافقید یا مخالف؟
5. دلایل مخالفت شما چیست؟
6. دلایل موافقت شما چیست؟
7. چرا افراد جراحی پلاستیک انجام می دهند؟
8 . آیا شما تا کنون جراحی پلاستیک  داسته اید؟
9.آیا راضی هستید؟
10. از اطرافیان شما کسی تا به حال جراحی پلاستیک انجام داده است؟
11. آیا راضی بوده اند؟ 

چکیده:
   طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظور دست یافتن به نظر پاسخگویان نسبت به   دلایل انجام جراحی های پلاستیک  و مخالفت و موافقت  پاسخگویان به این نوع جراحی ها بیان کرده اند.. مهمترین یافته های این طرح به قرار زیر است.

1.     71 درصد از پاسخگویان را زنان و 29 درصد را مردان تشکیل می دهند.

2.    18 درصد پاسخگویان در گروه سنی  21 - 25 سال قرار دارند .

3.   45 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم هستند.


4. 53 درصد از پاسخگویان با جراحی پلاستیک مخالفند.

5.  58 درصد از پاسخگویان ترس از عدم موفقیت جراحی را دلیل مخالفت خود اعلام کردند.
 
6.    66  درصد از پاسخگویانی که با جراحی پلاستیک موافقند دلیل موافقت خود را زیبایی بیشتر اعلام کردند.

7. 56 درصد از پاسخگویان دلیل انجام جراحی پلاستیک را زیبایی بیشتر  و 14 درصد چشم و هم چشمی اعلام نموده اند.

8.   94 درصد ازپاسخگویان تاکنون جراحی پلاستیک انجام نداده اند و 6 درصد جراحی پلاستیک انجام داده اند..

9.   74 درصد از پاسخگویانی که جراحی پلاستیک انجام داده اند از جراحی خود راضی و   20 در صد ناراضی هستند.

10.    نیمی از پاسخگویان اطرافیانشان جراحی پلاستیک انجام داده اند.

11.   61 درصد پاسخگویانی که اطرافیانشان جراحی پلاستیک انجام داده اند از جراحی
 خود راضی و 25 درصد ناراضی اند.

جنس پاسخگویان   
بر اساس جدول شماره 1، از میان 1200 نفر پاسخگو 71 درصد  زن  و29 درصد مرد  هستند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس تعداد  درصد 
زن 849 71  
مرد 351  29 
جمع 1200  100 

نمودار شماره  1

سن پاسخگویان
بر اساس جدول شماره 2، از میان 1200نفر پاسخگو18درصد بین 30-26 سال  و6 درصد 60سال به بالا سن دارند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

سن تعداد  درصد 
30-26 سال 222  18 
25-21 سال 210  17 
35-31 سال 160  13 
20-15 سال 128  11 
40-36 سال 132  11 
45-41 سال 116  10 
50-46 سال 78 
60-51 سال 81 
60 سال به بالا 73 
جمع 1200  100 

نمودار شماره  2

تحصیلات پاسخگویان
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3، از میان 1200 نفر پاسخگو 46درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم،18 درصد مدرک کارشناسی به بالا و3 درصد بی سواد هستند.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات

تحصیلات پاسخگویان تعداد  درصد 
دیپلم 546  46 
لیسانس به بالا 221  18 
راهنمایی 130  11 
ابتدایی 112 
دانشجو 108 
دبیرستان 52 
بی سواد 31 
جمع 1200  100 

نمودار شماره 3

موافقت یا مخالفت پاسخگویان  با جراحی پلاستیک
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره4، از میان پاسخگویان، 53 درصد با جراحی پلاستیک مخالفند.   

جدول شماره 4- توزیع پاسخگویان بر اساس موافقت یا مخالفت با حراحی پلاستیک

موافقت یا مخالفت با حراحی پلاستیک تعداد  درصد 
مخالفم 636  53 
در صورت لزوم موافقم 335  28 
موافقم 229  19 
جمع 1200  100 

نمودار شماره 4

دلایل مخالفت با جراحی پلاستیک از نظر پاسخگویان 
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5، از میان 636 نفر پاسخگو که با جراحی پلاستیک مخالفند ، 58 درصد ترس از عدم موفقیت در جراحی و 40 درصد رجحان زیبایی خدایی را  دلایل مخالفت  خود با جراحی پلاستیک عنوان کردند.

جدول شماره 5-  توزیع پاسخگویان بر اساس دلایل مخالفت با جراحی پلاستیک

دلایل مخالفت با جراحی پلاستیک تعداد  درصد 
ترس از عدم موفقیت جراحی 370  58 
رجحان زیبایی خدایی 256  40 
مد شده 10 
جمع 636  100 

نمودار شماره  5

دلایل موافقت با جراحی پلاستیک از نظر پاسخگویان 
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6، از میان 229 نفر پاسخگو که با جراحی پلاستیک موافق هستند ، 66 درصد زیبایی بیشتر و 34 درصد رفع نواقص جسمی را دلیل موافقت خود با جراحی پلاستیک اعلام کردند.
 
جدول شماره 6-  توزیع پاسخگویان بر اساس دلایل موافقت با جراحی پلاستیک

دلایل موافقت با جراحی پلاستیک تعداد  درصد 
زیبایی بیشتر 152  66 
رفع نواقص جسمی 77  34 
جمع 229  100 


نمودار شماره  6 

از نظر پاسخگویان چرا افراد جراحی پلاستیک انجام می دهند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7، از میان پاسخگویان56 درصد  زیبایی بیشتر و 14 درصد چشم و هم چشمی را علت جراحی پلاستیک عنوان کرده اند.


جدول شماره 7-  توزیع پاسخگویان بر اساساینکه چرا افراد جراحی پلاستیک انجام می دهند؟

چرا افراد جراحی پلاستیک انجام می دهند؟ تعداد  درصد 
زیبایی بیشتر 672  56 
چشم و هم چشمی 171  14 
مد شده 142  12 
کسب اعتماد بنفس بیشتر 128  11 
نمی دانم 74 
ازدواج مناسبتر 13 
جمع 1200  100 

نمودار شماره  7

 آیا پاسخگویان تا کنون جراحی پلاستیک داشته اند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8 ، از میان پاسخگویان، 94درصد  جراحی پلاستیک نداشته اند و 6 درصد از پاسخگویان جراحی پلاستیک انجام داده اند.


جدول شماره 8-  توزیع پاسخگویان بر اساس اینکه تاکنون جراحی پلاستیک داشته اند؟

تاکنون جراحی پلاستیک داشته اند تعداد  درصد 
خیر 1130  94 
بله 70 
جمع 1200  100 

نمودار شماره  8

پاسخگویانی که جراحی پلاستیک داشته اند، از جراحی خود راضی هستند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9 ، از میان 70 نفر پاسخگو، که جراحی پلاستیک انجام داده اند ،74 درصد از انجام این عمل راضی،20 درصد ناراضی و 2درصد تا حدی راضی بوده اند.

جدول شماره 9-  توزیع پاسخگویان بر اساس رضایت از جراحی پلاستیک

رضایت پاسخگویان  از جراحی پلاستیک تعداد  درصد 
بله 74  52 
خیر 14  20 
تا حدی
جمع 70  100 

نمودار شماره  9

آیا اطرافیان پاسخگویان جراحی پلاستیک انجام داده اند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 10، نیمی از پاسخگویان، اطرافیانشان جراحی پلاستیک انجام داده اند.

جدول شماره 10-  توزیع پاسخگویان بر اساس انجام جراحی پلاستیک در میان اطرافیان آنها

آیا اطرافیان پاسخگویان جراحی پلاستیک انجام داده اند؟ تعداد  درصد 
بله 601  50 
خیر 599  50 
جمع 1200  100 

نمودار شماره  10

اطرافیان پاسخگویان که جراحی پلاستیک داشته اند، از جراحی خود راضی هستند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره  ، از میان 601 نفر پاسخگو، که اطرافیان آنها جراحی پلاستیک انجام داده اند ،61 درصد از انجام این عمل راضی،25 درصد ناراضی و 14درصد تا حدی راضی هستند.


جدول شماره11-  توزیع پاسخگویان بر اساس رضایت اطرافیان از جراحی پلاستیک

رضایت اطرافیان پاسخگویان  از جراحی پلاستیک خود تعداد  درصد 
بله 369  61 
خیر  151 25 
تا حدی 81  14 
جمع 601  100 

مدیر طرح: فریده درفشی 
همکاران : سرورالسادات هاشمی، فریده درفشی، سیامک کفایی، سمیه گایکانی، فریده حیدرنژاد ،شبنم چهره                                               

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری
 

کد خبر 21801

برچسب‌ها