معارف‌‏‎

فراتراز‏‎
سخن‌‏‎
فرهنگ‌‏‎

ترجمان‌يك‌‏‎
زندگي‌‏‎
سينما‏‎

نگاهي‌به‌‏‎
يك‌فيلم‌‏‎
ورزش‌‏‎

جمعه‌كبود‏‎


شماره‌ 2320‏‎ ‎‏‏،‏‎18 JAN 2001 دي‌1379 ، ‏‎ شنبه‌ 29‏‎ پنج‌‏‎
:رئيس‌جمهوري‌‏‎
آزاديخواهان‌راطرفدارولنگاري‌‏‎
مي‌خوانندتاجامعه‌رااغواكنند‏‎
كليات‌بودجه‌45هزارميليارد‏‎
توماني‌1380تصويبشد‏‎
درگفت‌وگوي‌همشهري‌بامعاون‌آموزشي‌وزارت‌علوم‌‏‎
برنامه‌هاي‌آموزشي‌دانشگاهها‏‎
اعلام‌شد‏‎ درسال‌80‏‎
سرزميني‌كه‌هيچگاه‌‏‎
...نشد‏‎ آرام‌‏‎
دارند‏‎ چشم‌‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ همه‌‏‎
براي‌‏‎ گل‌‏‎ شاخه‌‏‎ ‎‏‏4600‏‎
هوا‏‎ قربانيان‌آلودگي‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎ تمدنها‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
ايتالياومصربه‌‏‎
فينال‌رسيدند‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page

Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.