همشهری آنلاین:سه کتاب محمد رضا شفیعی کدکنی در ساعت 17 سه شنبه آینده در شهر کتاب مرکزی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .در این نشست که با حضور با حضور دکتر محمود عابدی، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر مهدی محبتی و دکتر مریم مشرف بر گزار خواهد شد ، سه کتاب «دفتر روشنایی»، «نوشته بر دریا» و «چشیدن طعم وقت» دکتر کدکنی نقد و بررسی خواهند شد.

این سه کتاب پیش از این قرار بود در مجموعه ای به نام پیر خراسان انتشار یابند ، اما چنانکه دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه کتاب آورده اند ، حجم اطلاعات این نوشته ها به قدری فزونی گرفت که هر کدامشان هیات مستقل یک کتاب را به خود گرفت . این کتاب ها که از سوی انتشارات سخن به بازار کتاب عرضه شده اند ، در قالب پروژه بزرگی قرار دارند که دکتر کدکنی در جهت ارائه تصحیح تازه ای از تذکره الاولیای شیخ عطار به پژوهش و بررسی در باره آن شخصیتهای آمده در آن کتاب می پردازند .

دکتر کدکنی انتشار مجموعه آثار شیخ عطار را نیز دردست تهیه دارد که تاکنون کتاب 700 صفحه ای وی از منطق الطیر عطار نخستین کتاب از این مجموعه است که نیمی از این کتاب خود به توضییح مولف درباره نسخه های کتاب ، شیوه تصحیح ، زبان  عطار و بررسی شیوه عرفانی وی اختصاص دارد که این روند در سایر کتابهای شفیعی کدکنی نیز حضور و بروزی جدی دارد ، به نحوی که به گفته دکتر مهدی محقق ، آثار  دکتر شفیعی کدکنی سبب شده است تا نخستین با ر مستشرقان نامی غرب  در برابرشیوه پژوهش وی سر تعظیم فرود آورند و آن را علمی و رهگشاتر از کارهای خود بدانند .

کد خبر 450

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار