همشهری آنلاین: امروز ۱۲ اسفندماه به مناسبت روز جهانی حیات وحش، بازدید از موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان رایگان اعلام شده است.

پارک طبیعت پردیسان

به گزارش ایرنا از سازمان محیط زیست، این اقدام با هدف آشنایی بیشتر مردم با محیط زیست و تنوع زیستی کشور و آگاهی‌رسانی به آنها درباره اهمیت حفظ حیات وحش انجام می‌شود.

موزه تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، تا حد زیادی اهداف یک موزه را برآورده کرده است و از لحاظ معرفی نمونه‌های رکورد و اجزای تنوع زیستی در خاورمیانه بی‌نظیر است، نمونه‌های رکورد یعنی این که اندازه شاخ یک کَل (بز کوهی) که در این موزه وجود دارد در کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد در واقع رکورددار این گونه شاخ است.

در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻘﺴﻴﻢ‌ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎره‌ای - زیستگاهی است ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ که ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓ‌ه‌هایی از قبیل ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻴﺮ اﻳﺮانی و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری، ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎب اﻳﺮان شامل ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮاﻧﻲ، ﻫﻮﺑَﺮه، ﺳﻴﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﻴﺎه آﺳﻴﺎیی است.

غرفه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان شامل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان مانند ﮔﻮزن زرد اﻳﺮانی و ﮔﻮرخر اﻳﺮانی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮان و ﻛﻞ ﺑﻴﺴﺘﻮن (ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه) ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﻛﻮرد ﺟﻬﺎﻧﻲ است، همچنین ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زیستی ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زیستی گونه‌ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﻴﺎﺑﺎن‌های آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸﻜﻲ‌زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻛﺘﻲ از ﻧﻤﺎی ساﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺪاﻋﻲ‌ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻓﺎرس، ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل اﻧﻮاع ﻣﺎهی‌ها، ﻣﺮﺟﺎن‌ها و ﺳﺘﺎره‌ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران شامل ﻓُﻚ ﻛﻤﻴﺎب ﺧﺰری و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر برخی دیگر از غرفه‌های این موزه است.

غرفه ﻗﺎره آﺳﻴﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎره یاد شده و شامل ﭘﻠﻨﮓ برفی ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻴﺎب و در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﻛﻞ ﻣﺎرﺧﻮر، ﺑﻪ عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻛﻮرد ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻗﺎره اروپا، ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ، قاره آﻣﺮیکا شامل ﺷﻴﺮﻛﻮﻫﻲ (ﭘﻮﻣﺎ) و ﺟﮕﻮار، ﻗﺎره اﻗﻴﺎﻧﻮسیه شامل ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ (Emu) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻛﺎﻧﮕﻮروﻫﺎی خاکستری و ﻗﺮﻣﺰ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب از دیگر غرفه‌های موزه تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست است.

قاب پوست ببر خزری، ﻗﺎب ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎن، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮات، اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻴﻞ آﺳﻴﺎیی، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ و کانی‌های اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎنی‌ها و سنگ‌های اﻳﺮان، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮمﺘﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪف‌هایی ﺑﺴﻴﺎر بزرگ به ویژه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل‌های ﮔﻴﺎﻫﻲ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎیی از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﺸﻮر، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴل‌های ﺑﻲ‌ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎن‌ها، ﺑﺎزو ﭘﺎﻳﺎن، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، دوﻛﻔﻪ‌ای‌ها، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و آﻣﻮنیت‌ها (ﻧـﻮﻋﻲ ﻧﺮم ﺗﻦ) ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل‌های ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺎزﺳﺎزی فسیل‌های ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻬﺮه‌داران ﻣﺮاﻏﻪ در ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل قبل و وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴل‌های ﻣﻬﺮه‌داران ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺴﻴل‌های ﮔﺮاز، ﮔﺎوﻣﻴﺶ، اﺳﺐ، اﻻغ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از فسیل ﻓﻴﻞ و ﻣﺪل ﺑﺒﺮ دﻧﺪان ﺷﻤﺸﻴﺮی که همه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ هستند در این موزه در معرض دید عموم قرار دارند.

کد خبر 433468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

دیدگاه خوانندگان