همشهری آنلاین: حرکات جنین در رحم نشانه‌ای از سلامت جنین است، برای همین است که زنان باردار باید لگدزدن و فعالیت جنین را مورد توجه قرار دهند.

این نکات را در مورد حرکات جنین در رحم در نظر داشته باشید:

  • شما می توانید شمردن لگدها را در حدود 28 هفتگی بارداری آغاز کنید، و این نظارت را در سراسر بقیه بارداری‌تان ادامه دهید.
  • تعداد و مدت لگدهای جنین را بشمارید.
  • اگر متوحه کاهشی در فعالیت  جنین شدید، باید به فوریت به دکترتان خبر دهید.
  • به طور متوسط جنین حدود 10 بار در یک دوره دوساعته حرکت خواهد کرد. این حرکات ممکن است شامل لگدزدن، چرخیدن و پیچ و تاب خوردن باشد.


HealthDay News,25 Feb.,2008

کد خبر 45245

برچسب‌ها