همشهری‌آنلاین: دکتر سلیم نیساری متولد سال ۱۲۹۹ در تبریز است. مدرک دانشگاهی وی دکتری علوم تربیتی ـ بان‌شناسی‌ است.

سلیم نیساری

دکتر سلیم نیساری در تاریخ 14/7/1382 به عضویت پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آمد.

سوابق حرفه‌ای:

- بازرس وزارتی و مشاور وزارت فرهنگ‌، 1328؛

- معاون دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شیراز، 1333؛

- دانشیار دانش‌سرای عالی تهران‌، 1335؛

- رئیس ادارۀ کمک‌های فنّی یونسکو، 1336؛

- مدیرکلّ روابط فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش‌، 1344؛

- رایزن فرهنگی ایران در ترکیه‌، 1356ـ1358.

برخی‌از آثار:

 تمبرهای ایران‌، 1340؛ تدریس زبان فارسی در دبستان یا آموزش هنرهای زبان‌، 1344؛ نمونه‌هایی از آثار جاویدان شعر فارسی‌، 1350؛ غزل‌های حافظ، 1353؛ کلّیات روش تدریس‌، 1355؛ دفتر دیگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ، 1373؛ دستور خطّ فارسی‌، پژوهشی دربارۀ پیوستگی خطّ فارسی با زبان فارسی‌، 1374؛ نسخه‌های خطّی حافظ (سدۀ نهم‌)، 1380؛ دیوان حافظ، 1381. 

کد خبر 36280

برچسب‌ها