همشهری آنلاین: رهپویه هنر،فصلنامه علمی و تخصصی موسسه آموزش سوره دومین شماره خود، ویژه بهار و تابستان 86 منتشر کرد.

در این شماره مقالات متعددی کار شده است که از میان آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: هنر درمانی رنگ؛ فرم و فضا، سیر و تحول مکاتب نقاشی، آُسیب‌شناسی آموزش رشته تئاتر، پازیریک، نشانه‌ای از باغ بهشت، جامعه‌شناسی هنر.

صاحب امتیاز رهپویه هنز موسسه آموزش عالی سوره است، مدیر مسئول آن دکتر محمد روشن است و سردبیری آن را مجید رضائیان برعهده دارد.

کد خبر 34411