فاز اول نخستین نیروگاه خصوصی کشور به نام نیروگاه دو هزار مگاواتی رودشور صبح پنجشنبه هفدهم خرداد با حضور محمود احمدی‌نژاد به بهره برداری رسید.

به گزارش شبکه خبر، عملیات احداث نیروگاه دو هزار مگاواتی رودشور با هدف تامین قسمتی از نیازهای برق کشور و تولید و تحویل برق مطمئن باقیمت رقابتی به صنایع کشور و مصرف کنندگان عمده از تیرماه سال 83 شروع شده است که فاز اول ان امروز به بهره برداری رسید.

دراین طرح بزرگ که براساس تاکیداصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری طرحها به بخش خصوصی صورت گرفته و قراردادان به روش Boo تنظیم شده است وزارتخانه های نیرو و اقتصادی و وارداتی بانک مرکزی بانک ملت یک بانک المانی و چندشرکت خصوصی کشورمان و شرکت هایی از سوئیس المان و بلژیک مشارکت دارند.

این نیروگاه از هشت واحد به قدرت 2162 مگاوت تشکیل شده است که سوخت اصلی آن گاز طبیعی و سوخت پشتیبانی ان گازوئیل است. فازاول این نیروگاه که امروزبه بهره برداری رسید 792 مگاوات ظرفیت داردوبراساس پیش بینی های صورت گرفته فازدوم وسوم این نیروگاه که ظرفیتی معادل 548 و 822 مگاوات خواهد داشت بترتیب دربهاروزمستان سال 88 به بهره برداری خواهد رسید. نیروگاه دوهزارمگاواتی رودشوردرکیلومتر 44 بزرگراه تهران ساوه ودر مساحتی معادل 50 هکتاراحداث شده است.

برای اجرای فازاول این طرح دویست وبیست وچهارونیم میلیون یورو و 350 میلیارد ریال هزینه شده که 85 درصدهزینه ارزی ازمحل تسهیلات مالی پوششی و 10 درصدهزینه ارزی ازمحل تسهیلات مالی غیرپوششی است. 5 درصدهزینه ارزی و 350 میلیاردریال هم سهم سهامداران این طرح است.

برای تامین مالی فازدوم این طرح 139 میلیون یورو و 200 میلیاردریال پیش بینی شده است.

کد خبر 23766

برچسب‌ها