شماره‌ 2957‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 14 , 2003 دي‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 24‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Economy and Therapy
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Musical
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
!نيست‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برپايي‌‏‎ مناسب‏‎ كه‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎

ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ شده‌‏‎ ورق‌ورق‌‏‎ برگ‌هاي‌‏‎ گردآورندگان‌‏‎

ما‏‎ نقاشان‌‏‎ براي‌‏‎ هنوز‏‎ مدرنيسم‌ ، ‏‎ آرمانهاي‌‏‎
دارد‏‎ جذابيت‌‏‎

تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ نشريات‌‏‎ معرفي‌‏‎

كيش‌‏‎ مستند‏‎ جشنواره‌‏‎

هنرمندان‌‏‎ تجسمي‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎ هفدهمين‌‏‎
شهركرد‏‎ در‏‎ شاهد‏‎

درجه‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ مجسمه‌ساز‏‎ هنرمند‏‎
شد‏‎ هنري‌‏‎ يك‌‏‎

يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ "صبا‏‎" فرهنگي‌هنري‌‏‎ مركز‏‎

كاريكاتور‏‎ مسابقه‌‏‎ برگزيده‌‏‎ آثار‏‎ نمايش‌‏‎
فجر‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ "سفر‏‎ و‏‎ راه‌‏‎"

  !نمايشگاه‌نيست‌‏‎ برپايي‌‏‎ مناسب‏‎ كه‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎

"مترو‏‎ فرهنگ‌‏‎" عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برپايي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ نمايشگاه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نامگذاري‌‏‎ مترو‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎
ايستگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بسياري‌‏‎ جمعيت‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎.‎نيست‌‏‎ نمايشگاه‌ها‏‎ اينگونه‌‏‎ برپايي‌‏‎ مناسب‏‎ هيچ‌وجه‌ ، ‏‎
و‏‎ نور‏‎ جز‏‎ نبود‏‎ چيزي‌‏‎ هم‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎.نبود‏‎ عكس‌ها‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ كنجكاو‏‎ كسي‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎
.بد‏‎ انعكاس‌‏‎
با‏‎ تهران‌‏‎ متروي‌‏‎ در‏‎ معتمدي‌‏‎ غلامرضا‏‎ عكس‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برپايي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ خبر‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎
.خواندم‌‏‎ را‏‎ "مترو‏‎ فرهنگ‌‏‎" عنوان‌‏‎
رشته‌‏‎ تهران‌‏‎ زيباي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پنجاه‌‏‎ سالهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ معتمدي‌‏‎ غلامرضا‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ داشتم‌ ، ‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شناختم‌‏‎ مي‌خواند ، ‏‎ معماري‌‏‎
ايراني‌‏‎ مصالح‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ او‏‎ معماري‌‏‎ آثار‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ ديدم‌‏‎ شهري‌‏‎ تبليغات‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ مديران‌‏‎
.كردم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ بود ، ‏‎ انساني‌‏‎ اندازه‌‏‎ و‏‎ اشل‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ و‏‎
از‏‎.‎رفتم‌‏‎ آن‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ جمعه‌‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎ نمايشگاه‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ اشتياق‌‏‎ با‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ نصب‏‎ سكوها‏‎ ديوار‏‎ بدنه‌‏‎ در‏‎ عكس‌ ، ‏‎ آثار‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ كسب‏‎ اطلاع‌‏‎ مترو‏‎ خوب‏‎ پرسنل‌‏‎
به‌‏‎ بليت‌‏‎ دريافت‌‏‎ جهت‌‏‎ شده‌‏‎ پرداخت‌‏‎ هزينه‌‏‎ بازگشت‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تهيه‌‏‎ بليت‌‏‎ بايد‏‎ آنها‏‎ ديدن‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ داده‌‏‎ پس‌‏‎ افراد‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ نقاط‏‎ ساير‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سفرهايي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ آثاري‌‏‎ معتمدي‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
با‏‎ و‏‎ چوب‏‎ طرح‌‏‎ چوب ، ‏‎ از‏‎ زيبايي‌‏‎ قابهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ براق‌‏‎ كاغذ‏‎ روي‌‏‎ رنگي‌‏‎ عكس‌هاي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آثار‏‎
نصب‏‎ سكوها‏‎ نوراني‌‏‎ بدنه‌‏‎ برروي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ كه‌‏‎ براق‌‏‎ شيشه‌هاي‌‏‎
"ماكرو‏‎" ديد‏‎.‎است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ ديد‏‎ دو‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ عكس‌هاي‌‏‎ معتمدي‌‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎
دور‏‎ فاصله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ محيط‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎ كه‌‏‎ ديدهايي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ريز‏‎ بسيار‏‎ اجسام‌‏‎ از‏‎ عكسبرداري‌‏‎ يعني‌‏‎
و‏‎ رفته‌‏‎ اطراف‌‏‎ به‌‏‎ سنگفرش‌‏‎ و‏‎ هندسي‌‏‎ خطوط‏‎ با‏‎ طبيعت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پله‌هايي‌‏‎ مثل‌‏‎ ديد‏‎ مي‌توان‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎ تركيبهاي‌‏‎
تجربه‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ رنگهايي‌‏‎ با‏‎ نقش‌‏‎ ;مي‌كنند‏‎ القاء‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ يك‌‏‎ اينها ، ‏‎ دوي‌‏‎ هر‏‎
اين‌‏‎ خود‏‎ هنرمندانه‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ معتمدي‌‏‎.نكرده‌اند‏‎ دقت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ كمتر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ديدن‌‏‎
عكس‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ محل‌‏‎ از‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ عكس‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ زيركي‌ ، ‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بعد‏‎
سليقه‌‏‎ به‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مشخصي‌‏‎ تركيببندي‌‏‎ و‏‎ كمپوزيسيون‌‏‎ داراي‌‏‎ عكسها‏‎ اغلب‏‎.‎نمي‌كند‏‎ ارائه‌‏‎
.دهد‏‎ ارائه‌‏‎ جديدي‌‏‎ تركيببندي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خود‏‎
است‌‏‎ آن‌‏‎ كاشف‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ تركيببندي‌‏‎ و‏‎ فضاها‏‎ جستجوگر‏‎ خود ، ‏‎ دوربين‌‏‎ با‏‎ هنرمند‏‎
و‏‎ رنگ‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎.مي‌رسد‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.دارد‏‎ هنرمند‏‎ گرافيكي‌‏‎ و‏‎ معمارانه‌‏‎ ديد‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ تركيببندي‌ ، ‏‎
بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نيست‌‏‎ پوشيده‌‏‎ كسي‌‏‎ بر‏‎.‎است‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ محل‌‏‎ درباره‌‏‎ ديگر‏‎ مطلب‏‎ اما‏‎
روزمره‌‏‎ گرفتاري‌هاي‌‏‎ عمده‌‏‎ راه‌گشاي‌‏‎ و‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ مستقيما‏‎ كه‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ كارهاي‌‏‎
استفاده‌‏‎ به‌‏‎ درستي‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ زحمتكش‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مترو‏‎ ساختن‌‏‎ آنهاست‌ ، ‏‎
يافته‌‏‎ گشايش‌‏‎ آن‌‏‎ خط‏‎ اولين‌‏‎ كه‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ ;بگويند‏‎ مقدم‌‏‎ خير‏‎ مترو‏‎ ايستگاه‌‏‎ از‏‎ كنندگان‌‏‎
.است‌‏‎
طالقاني‌‏‎ پارك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ روي‌گذر‏‎ پل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ كودك‌‏‎ جهان‌‏‎ تميز‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎ خيابان‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
كنده‌‏‎ خيابان‌‏‎ با‏‎ لحظه‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎.‎مي‌دهد‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميرداماد‏‎ متروي‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ خبر‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎
بودن‌‏‎ نامرتب‏‎ بسيار ، ‏‎ خاكبرداري‌هاي‌‏‎ با‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ كارگاه‌‏‎ چند‏‎ خياباني‌ ، ‏‎ چاله‌هاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
در‏‎.‎مي‌شويم‌‏‎ مواجه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ريخته‌‏‎ مختلف‌‏‎ مصالح‌‏‎ مسافران‌ ، ‏‎ جان‌‏‎ گرفتن‌‏‎ ناديده‌‏‎ و‏‎ حصاركشي‌‏‎
.مي‌گردند‏‎ پاركينگ‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عبور‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ مكاره‌ ، ‏‎ بازار‏‎ اين‌‏‎ لابه‌لاي‌‏‎ واقع‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ ايجاد‏‎ قراردارد ، ‏‎ كجا‏‎ مترو‏‎ اصلي‌‏‎ ورودي‌‏‎ در‏‎ دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ مشخصه‌‏‎ علائم‌‏‎ هيچگونه‌‏‎
با‏‎ كف‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ كند ، ‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ مسيرها‏‎ گرافيكي‌‏‎ فرم‌هاي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ كه‌‏‎ كف‌سازي‌اي‌‏‎
.پذيرد‏‎ انجام‌‏‎ چيني‌‏‎ خشكه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ رنگي‌‏‎ گرانيت‌‏‎ سنگهاي‌‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ كوچكي‌‏‎ آگهي‌‏‎ سفيد ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ بيلبورد‏‎ يك‌‏‎ برروي‌‏‎
معلوم‌‏‎ عكس‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ نمي‌شد‏‎ ديده‌‏‎ آن‌‏‎ كوچك‌‏‎ گرافيك‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ نوشته‌اي‌‏‎
گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ نمايشگاه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نامگذاري‌‏‎ مترو‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايستگاهي‌‏‎ اما‏‎.نمي‌گرديد‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ نوراني‌‏‎ ديوارهاي‌‏‎ چون‌‏‎.‎نيست‌‏‎ نمايشگاه‌ها‏‎ اينگونه‌‏‎ برپايي‌‏‎ مناسب‏‎ هيچ‌وجه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎
و‏‎ تاريك‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ شده‌‏‎ نصب‏‎ تابلوهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎ نور ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ قدري‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ درست‌‏‎ شيشه‌‏‎ و‏‎ آجر‏‎
خود‏‎ تصوير‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ داشتند ، ‏‎ ديوار‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ كه‌‏‎ مسافريني‌‏‎ حتي‌‏‎.‎نمي‌شوند‏‎ ديده‌‏‎ اصلا‏‎
به‌‏‎ كنجكاو‏‎ كسي‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بسياري‌‏‎ جمعيت‌‏‎ آن‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ بودم‌‏‎ شاهد‏‎ من‌‏‎ و‏‎ نبودند‏‎
.بد‏‎ انعكاس‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ جز‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ هم‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎.نبود‏‎ عكس‌ها‏‎ ديدن‌‏‎
هم‌‏‎ نور‏‎ و‏‎ دهد‏‎ نور‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ درآيند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ آثاري‌‏‎ و‏‎ عكسها‏‎ نوراني‌ ، ‏‎ فضاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
نمايشگاه‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ براي‌‏‎ نورپردازي‌‏‎ معني‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ اصولا‏‎ باشد ، ‏‎ بدنه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ مراتب ، ‏‎ به‌‏‎
واقعي‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ تابلو‏‎ نمي‌تواند‏‎ انسان‌‏‎ نمايشگاه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎
سايه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نامناسب‏‎ نور‏‎ اختلاف‌‏‎ غيرواقعي‌ ، ‏‎ نور‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ بد ، ‏‎ انعكاس‌هاي‌‏‎ با‏‎ هميشه‌‏‎.‎ببيند‏‎
.مي‌شويم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ نامتناسب‏‎
مترو‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ كليه‌‏‎ براي‌‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎ و‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ يادآوري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ نگارنده‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ بلندي‌‏‎ سر‏‎ با‏‎ را‏‎ عظيمي‌‏‎ پروژه‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎
توجه‌‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ نكات‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ مسئولان‌‏‎ اميدوارم‌‏‎.شد‏‎ مطالب‏‎ اين‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ هشدار ، ‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎
اميدوار‏‎ عطاءالله‌‏‎ دكتر‏‎
معماري‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ امور‏‎ كارشناس‌‏‎

ايران‌‏‎
تاريخ‌‏‎ شده‌‏‎ ورق‌ورق‌‏‎ برگ‌هاي‌‏‎ گردآورندگان‌‏‎

بزرگ‌‏‎ ميراث‌‏‎ يك‌‏‎ ماست‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ ملي‌‏‎ ثروتهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ما‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎
نگهداري‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ما‏‎ چندين‌هزارساله‌‏‎ تمدن‌‏‎ حاصل‌‏‎ كه‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ و‏‎
.دارند‏‎ مسئوليت‌‏‎ آن‌‏‎
با‏‎ كاشفان‌‏‎ اديبان‌ ، ‏‎ فيلسوفان‌ ، ‏‎ شاعران‌ ، ‏‎ معماران‌ ، ‏‎ هنرمندان‌ ، ‏‎ تمدنها ، ‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎
هدايت‌‏‎ روشن‌‏‎ سويي‌‏‎ و‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ كرده‌‏‎ هموار‏‎ را‏‎ تمدن‌‏‎ مسير‏‎ روشن‌‏‎ دريافتهاي‌‏‎ درك‌‏‎
.سربرمي‌آورند‏‎ نو‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ جايي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌ميرند‏‎ تمدنها‏‎ مي‌كند‏‎ عبور‏‎ زمان‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ارزشمند‏‎ شي‌ء‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ مي‌يابيم‌‏‎ تاريخي‌‏‎ شي‌ء‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ لذا‏‎
به‌‏‎ است‌‏‎ شهري‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كرمان‌‏‎ جيرفت‌‏‎ در‏‎ مكشوفه‌‏‎ آثار‏‎ نمونه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ تاريخ‌‏‎ حامل‌‏‎ كتاب‏‎
جوشان‌‏‎ قطب‏‎ ايران‌‏‎ برمي‌گيرد؟‏‎ كشتي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌نوح‌‏‎ نيست‌‏‎ شهري‌‏‎ آيا‏‎ دقيانوس‌‏‎ دقيانوس‌و‏‎ اسم‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ تاريخ‌‏‎ بي‌شمار‏‎ پاره‌پاره‌‏‎ ورق‌هاي‌‏‎ و‏‎ بي‌پايان‌‏‎ كشمكشهاي‌‏‎ سرزمين‌‏‎ تمدن‌ ، ‏‎
و‏‎ رسالت‌‏‎ بار‏‎ ارزش‌ ، ‏‎ با‏‎ مجموعه‌هايي‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ كوشيده‌اند‏‎ عده‌اي‌‏‎ بي‌پايان‌‏‎ كشمكشهاي‌‏‎
و‏‎ واقعي‌‏‎ نگهبانان‌‏‎ و‏‎ كشند‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ ديگران‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ مانده‌‏‎ به‌جا‏‎ آثار‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎
.باشند‏‎ ما‏‎ گذشته‌‏‎ ميراث‌‏‎ عاشقان‌‏‎
شكسته‌‏‎ نبايد‏‎ بي‌دليل‌‏‎ آنان‌‏‎ حرمتهاي‌‏‎ ماست‌ ، ‏‎ برعهده‌‏‎ آنان‌‏‎ بي‌صداي‌‏‎ حركت‌‏‎ بر‏‎ حرمت‌گذاري‌‏‎
يا‏‎ كه‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ بحراني‌‏‎ ايجاد‏‎ امنيت‌‏‎ عدم‌‏‎ احساس‌‏‎ اين‌‏‎.‎شود‏‎ اخذ‏‎ و‏‎ ضبط‏‎ مجموعه‌هايشان‌‏‎ و‏‎ شود‏‎
علاقه‌اش‌‏‎ مورد‏‎ آثار‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ ديگر‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ بازمي‌ايستد‏‎ حركت‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌دار‏‎
با‏‎ اينان‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ درخواهيد‏‎ مجموعه‌داران‌‏‎ خصوصي‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎.‎پرداخت‌‏‎ خواهد‏‎
مجموعه‌ها‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌پردازند‏‎ آثار‏‎ نگهداري‌‏‎ و‏‎ گردآوري‌‏‎ به‌‏‎ عشقي‌‏‎ و‏‎ دقت‌‏‎ چه‌‏‎
.است‌‏‎ تحسين‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ موزه‌اي‌‏‎ بالاي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ ارزشمندي‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎
نتواند‏‎ موجه‌‏‎ دليل‌‏‎ هزاران‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ فرض‌‏‎ اگر‏‎
از‏‎ بهتر‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ باشد ، ‏‎ رسيده‌‏‎ ارث‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پيدا‏‎ تمدن‌‏‎ عظيم‌‏‎ حجم‌‏‎ اين‌‏‎ سازمان‌دهنده‌‏‎
خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎باشند‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ نگهدارندگان‌‏‎ و‏‎ حافظان‌‏‎ مي‌توانند‏‎ مجموعه‌داران‌‏‎
خصوصي‌‏‎ موزه‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ گردآورنده‌‏‎ و‏‎
گام‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ اهداف‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كنند‏‎ فعاليت‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ نمايد‏‎
و‏‎ موزه‌ها‏‎ نابسامان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ براي‌‏‎ بسياري‌‏‎ جديد‏‎ راههاي‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎.‎بردارند‏‎
كتاب‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهند‏‎ صحافي‌‏‎ تاريخ‌مان‌‏‎ جمع‌آوري‌شده‌‏‎ برگهاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ گشوده‌‏‎ مجموعه‌داران‌‏‎
كسي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نمي‌خوانيم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ همه‌‏‎ تاريخ‌‏‎
چه‌؟‏‎ يعني‌‏‎ داشتن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ كتاب‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ ما‏‎مي‌دهيم‌‏‎ قرض‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ خواست‌‏‎ را‏‎ تاريخ‌مان‌‏‎ كتاب‏‎
افتخار‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ چگونه‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ گاه‌‏‎ ما‏‎.‎ چيست‌‏‎ داشتن‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ غناي‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ ما‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ تعريف‌‏‎ خوب‏‎ ‎‏‏،‏‎ مي‌كنند‏‎ تفسير‏‎ خوب‏‎ ديگران‌‏‎ را‏‎ تاريخ‌مان‌‏‎ البته‌‏‎ صد‏‎ و‏‎ البته‌‏‎ كنيم‌؟‏‎
.نيستيم‌‏‎ خوبي‌‏‎ مفسرين‌‏‎ كنيم‌‏‎ مي‌‏‎ تصور‏‎ ما‏‎
تائبي‌‏‎ افسانه‌‏‎
سعدآباد‏‎ نگارخانه‌‏‎ مديريت‌‏‎

ما‏‎ نقاشان‌‏‎ براي‌‏‎ هنوز‏‎ مدرنيسم‌ ، ‏‎ آرمانهاي‌‏‎
دارد‏‎ جذابيت‌‏‎

نصرت‌الله‌‏‎ سفر‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ تجسمي‌‏‎ هنري‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ نمايشگاهها‏‎ موزه‌ها ، ‏‎ از‏‎ ديدار‏‎
هنري‌‏‎ تجربيات‌‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ مطرح‌‏‎ و‏‎ معاصر‏‎ نقاش‌‏‎ مسلميان‌‏‎
.نقاش‌اند‏‎ ماهه‌‏‎ دو‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ اروپايي‌‏‎ نقاشان‌‏‎ آثار‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎
.مي‌خوانيم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ سخنان‌‏‎
***
و‏‎ اخيرتان‌‏‎ سفر‏‎ تجربيات‌‏‎ از‏‎.‎بازگشته‌ايد‏‎ سفر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ شديم‌‏‎ باخبر‏‎ مسلميان‌‏‎ آقاي‌‏‎ *
بگوييد؟‏‎ داشته‌ايد ، ‏‎ پاريس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اقامتي‌‏‎ مدت‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎
آشنا‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ هنري‌‏‎ -‎فرهنگي‌‏‎ و‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎ بتوانم‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ فرصتي‌‏‎ اين‌‏‎ -‎
برنامه‌هايي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ هنري‌ ، ‏‎ آثار‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ وقتم‌‏‎ تمام‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شوم‌‏‎
نصيبم‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فرصتهايي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.كردم‌‏‎ بودند ، ‏‎ نقاشي‌‏‎ هنر‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
مسئولان‌‏‎ كه‌‏‎ ديدني‌‏‎ بسيار‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ ;بود‏‎ پيكاسو‏‎ و‏‎ ماتيس‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ ديدن‌‏‎ شد ، ‏‎
اين‌‏‎ آثار‏‎ كه‌‏‎ لحاظ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ;بودند‏‎ كرده‌‏‎ برپايي‌اش‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ فراواني‌‏‎ حساسيت‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ برگزاري‌‏‎
يكديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ تاريخي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ فعاليت‌هايشان‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ هنرمند‏‎ دو‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ تاثيرپذيري‌هايي‌‏‎ و‏‎ تاثيرگذاري‌ها‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ تماشاگر ، ‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎.‎بودند‏‎ چيده‌‏‎
مجموعه‌‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ يعني‌‏‎.‎بود‏‎ داشته‌اند ، ‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ مدرن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ هنرمند‏‎ دو‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ جنبه‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ مطالعه‌‏‎ آنها‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ مي‌شد‏‎ مذكور ، ‏‎
تشخيص‌‏‎ بهتر‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ متمايزكننده‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داد‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎
اقتدار‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ ساختارگرايانه‌‏‎ نگرش‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ ماتيس‌‏‎ كارهاي‌‏‎ غنايي‌‏‎ و‏‎ لطيف‌‏‎ روح‌‏‎ يعني‌‏‎.دهد‏‎
.بود‏‎ درآمده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ كنتراست‌‏‎ كاملا‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ پيكاسو‏‎ آثار‏‎ در‏‎ فرمي‌موجود‏‎
را‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تامل‌‏‎ قابل‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ كشورمان‌‏‎ ديگر‏‎ نقاشان‌‏‎ بودم‌‏‎ مايل‌‏‎ بسيار‏‎ من‌‏‎
با‏‎ متعارف‌ ، ‏‎ تنگ‌نظري‌هاي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ چگونه‌‏‎ آدمها‏‎ كه‌‏‎ درمي‌يافتند‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ مشاهده‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ نوآوري‌‏‎ ارتقا‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ شخصيت‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گرفتند‏‎ تاثير‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ بي‌پروايي‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ كمك‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
داشتيد؟‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ موجود‏‎ هنري‌‏‎ عرصه‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ هنري‌‏‎ آثار‏‎ ميان‌‏‎ مقايسه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طي‌‏‎ *
و‏‎ بسترها‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎شويم‌‏‎ مقايسه‌‏‎ به‌‏‎ قائل‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ اصولا‏‎ -
.نداريم‌‏‎ قرار‏‎ غرب‏‎ هنر‏‎ با‏‎ برابري‌‏‎ مولفه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ ولي‌‏‎بيندازد‏‎ اشتباه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ مقايسه‌اي‌‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎
در‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ اتفاقاتي‌‏‎ چه‌‏‎ دريابيم‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ استنباطمان‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎
به‌‏‎ اروپا ، ‏‎ مدرنيسم‌‏‎ و‏‎ معتبر‏‎ نقاشان‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ ملاحظه‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ شخصا‏‎ من‌‏‎است‌‏‎ دادن‌‏‎ رخ‌‏‎ حال‌‏‎
نقطه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ميلادي‌‏‎ پنجاه‌‏‎ دهه‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ آثارشان‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ نقاشاني‌‏‎ اغلب‏‎ پاريس‌ ، ‏‎ در‏‎ خصوص‌‏‎
گسترش‌‏‎ مشغول‌‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ يافتند‏‎ حيات‌‏‎ ادامه‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ البته‌‏‎رساندند‏‎
.مي‌كنند‏‎ كار‏‎ ريتم‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ هستند‏‎ كارهايشان‌‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ در‏‎ شخصيتي‌‏‎ شكل‌يابي‌‏‎ كه‌‏‎ نقاشاني‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ پنجاه‌‏‎ دهه‌‏‎ نسل‌‏‎ انگيزه‌‏‎ واقع‌ ، ‏‎ در‏‎
زمان‌‏‎ اين‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ قدر‏‎ هر‏‎ اما‏‎.بالاست‌‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌گيرند ، ‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ هنري‌شان‌‏‎
در‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ آرمانگرايي‌‏‎ و‏‎ تحرك‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ كم‌انگيزه‌تر‏‎ نقاشان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ مي‌آييم‌ ، ‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ كه‌‏‎ اثري‌‏‎ من‌‏‎ دليل‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ مقداري‌‏‎ بود ، ‏‎ مدرنيسم‌‏‎
.نبود‏‎ دهنده‌‏‎ تكان‌‏‎ خيلي‌‏‎ برايم‌‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ ;نكردم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ آن‌‏‎ نقاش‌‏‎
نقاشان‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ بگيرم‌ ، ‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎ نقاشي‌‏‎ هنر‏‎ بخواهم‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ آرمانها‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اروپايي‌‏‎ نقاشان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اگر‏‎ يعني‌‏‎.دارند‏‎ زيادي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ ما‏‎
شايد‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ انگيزه‌‏‎ ايجاد‏‎ برايشان‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌اند‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ مدرنيسم‌‏‎ ايدئولوژي‌هاي‌‏‎
اثبات‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ خواهان‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جذابيت‌‏‎ مدرنيسم‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ اين‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ نقاشان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ براي‌‏‎
.ماست‌‏‎ نقاشي‌‏‎ براي‌‏‎ مهمي‌‏‎ بسيار‏‎ عامل‌‏‎ اين‌‏‎ پس‌‏‎.‎هستند‏‎ خود‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎
چيست‌؟‏‎ آينده‌تان‌‏‎ برنامه‌‏‎ *
به‌‏‎ آينده‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ در‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ تا‏‎ هستم‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كار‏‎ مشغول‌‏‎ -
.كنم‌‏‎ برگزار‏‎ انفرادي‌‏‎ شكل‌‏‎

تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ نشريات‌‏‎ معرفي‌‏‎


كه‌‏‎ گشايش‌‏‎ فرهاد‏‎ ترجمه‌‏‎ با‏‎ ديويدسون‌‏‎ رزماري‌‏‎ تاليف‌‏‎ است‌‏‎ كتابي‌‏‎ عنوان‌‏‎ "ساده‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎"
هزار‏‎ دو‏‎ تيراژ‏‎ در‏‎ هنري‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ و‏‎ مطالعات‌‏‎ مركز‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ هنر‏‎ گسترش‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ موسسه‌‏‎ توسط‏‎
و‏‎ كردن‌‏‎ نگاه‌‏‎ درباره‌‏‎ سرفصل‌هايي‌‏‎ با‏‎ تومان‌‏‎ بهاي‌ 2500‏‎ با‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ نسخه‌‏‎
چهره‌ ، ‏‎ چهره‌به‌‏‎ تزئينات‌ ، ‏‎ قصه‌گويي‌ ، ‏‎ افسونگري‌ ، ‏‎ و‏‎ جادو‏‎ چيست‌؟ ، ‏‎ براي‌‏‎ هنر‏‎ كردن‌ ، ‏‎ مشاهده‌‏‎
...و‏‎ هنر‏‎ زبان‌‏‎ فراگيري‌‏‎ است‌؟ ، ‏‎ اسب‏‎ همان‌‏‎ اسب‏‎ آيا‏‎ معاش‌هنرمندان‌ ، ‏‎ امرار‏‎ هنر ، ‏‎ اثر‏‎ آفرينش‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ صفحه‌‏‎ در 128‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ تصاوير‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎
گردهمايي‌‏‎ مقالات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ شامل‌‏‎ نيز‏‎ هنر‏‎ فلسفي‌‏‎ و‏‎ نظري‌‏‎ مطالعات‌‏‎ زيباشناخت‌‏‎ شماره‌‏‎ ششمين‌‏‎ *
.شد‏‎ منتشر‏‎ كاربردي‌‏‎ زيبايي‌شناسي‌‏‎
نقد ، ‏‎ و‏‎ اكو‏‎ دهخدا ، ‏‎:‎چهره‌‏‎ دين‌ ، ‏‎ در‏‎ هنر‏‎ خاستگاه‌هاي‌‏‎ نشانه‌شناسي‌ ، ‏‎:‎ شناسي‌‏‎ پديدار‏‎
.مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ زيباشناخت‌‏‎ شماره‌‏‎ اين‌‏‎ موضوعات‌‏‎
.شد‏‎ منتشر‏‎ جديد‏‎ دوره‌‏‎ شماره‌‏‎ هيجدهمين‌‏‎ با‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ *
پست‌مدرنيسم‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سفالي‌‏‎ ظروف‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ پرنده‌‏‎ نقوش‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎ شماره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
هنري‌‏‎ زندگي‌‏‎ سولومبر ، ‏‎ جين‌‏‎ گراوورهاي‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌ها‏‎ ديگران‌ ، ‏‎ و‏‎ مدرن‌ها‏‎ نقاشي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ نقاشي‌‏‎
تصويرسازي‌‏‎ اندرووايت‌ ، ‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ اندرووايت‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ در‏‎ خوشنويسي‌‏‎ روحاني‌‏‎ پيام‌‏‎ ابن‌بواب ، ‏‎
.مي‌خوانيم‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ بنگلادش‌‏‎ از‏‎ نقاشي‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ معاصر‏‎

كيش‌‏‎ مستند‏‎ جشنواره‌‏‎


درحوزه‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ گسترش‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ كيش‌ ، ‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎ سالانه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ چهارمين‌‏‎
.برگزارمي‌شود‏‎ كيش‌‏‎ جزيره‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ هفتم‌‏‎ تا‏‎ سوم‌‏‎ مستند ، از‏‎ سينماي‌‏‎
ازسراسر‏‎ فيلم‌‏‎ تعداد 217‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ دبير‏‎ "شيردل‌‏‎ آمران‌‏‎"
بررسي‌فيلمهاي‌‏‎ كار‏‎ فيلم‌‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ارسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ دبيرخانه‌‏‎ به‌‏‎ رسيده‌‏‎

هنرمندان‌‏‎ تجسمي‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎ هفدهمين‌‏‎
شهركرد‏‎ در‏‎ شاهد‏‎


شاهد‏‎ هنرمندان‌‏‎ تجسمي‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎ هفدمين‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ شهركرد‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ شهركرد‏‎ غدير‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎
و‏‎ اثرهنري‌‏‎ نمايشگاه‌ 121‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ مركز‏‎ شهيد‏‎ بنياد‏‎ ادبي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎
ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ شاهد‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ تجسمي‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ عموم‌‏‎
نقاشي‌ ، ‏‎ وشامل‌‏‎ آزاد‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ غلامرضاقلي‌پور‏‎
و‏‎ روغن‌‏‎ رنگ‌‏‎ مدادرنگ‌ ، ‏‎ قلم‌ ، ‏‎ سياه‌‏‎ تكنيكهاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرافيك‌‏‎ و‏‎ خوشنويسي‌‏‎ طراحي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ آبرنگ‌‏‎
.است‌‏‎ شاهد‏‎ هنرمند‏‎ به‌ 80‏‎ متعلق‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ عرضه‌‏‎ آثار‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
خبر‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ شاهد‏‎ هنري‌‏‎ پيشتازان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ از 500‏‎ بيش‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
.هستند‏‎ شاهد‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ شامل‌‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ داد‏‎
دوره‌‏‎ دو‏‎ تاكنون‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ اين‌‏‎ هنري‌‏‎ دانش‌‏‎ تكميل‌‏‎ و‏‎ تقويت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
برگزار‏‎ سال‌ 82‏‎ در‏‎ هنر‏‎ تاريخ‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ كارگاه‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ آموزشي‌‏‎ كارگاه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
داد‏‎ خبر‏‎ امسال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ هنرمندان‌‏‎ اين‌‏‎ نقاشي‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ آلبوم‌‏‎ دو‏‎ چاپ‌‏‎ از‏‎ قلي‌پور‏‎
.است‌‏‎ عاشورا‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ شخصيت‌‏‎ آلبومها‏‎ اين‌‏‎ موضوع‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎
هنري‌در‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ شاهد‏‎ فرزندان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ يكصد‏‎ هم‌اكنون‌‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
.هستند‏‎ تحصيل‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎ مقاطع‌‏‎
سازماندهي‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ شاهد‏‎ فرزندان‌‏‎ سرود‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ گروه‌‏‎ هم‌اينك‌ 30‏‎ وي‌ ، ‏‎ به‌گفته‌‏‎
.شده‌اند‏‎
آثار‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تاريخ‌ 23‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ مركز‏‎ شهيد‏‎ بنياد‏‎ ادبي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ كرمانشاه‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
و‏‎ استان‌‏‎ ادارات‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ استاندار‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ گشايش‌‏‎ آيين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ چهارمحال‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ شهيد‏‎ بنياد‏‎ مديركل‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ شهدا‏‎ خانواده‌‏‎
كشور‏‎ دانشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اين‌استان‌‏‎ شاهد‏‎ فرزندان‌‏‎ نفراز‏‎ حاضر 300‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ بختياري‌‏‎
.هستند‏‎ تحصيل‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
دانشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ افزود250‏‎ موسوي‌نژاد‏‎ سيدابوالفتح‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.هستند‏‎ تحصيل‌‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ دولتي‌‏‎

درجه‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ مجسمه‌ساز‏‎ هنرمند‏‎
شد‏‎ هنري‌‏‎ يك‌‏‎


ارزشيابي‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حجم‌سازي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ آزاد‏‎ هنرمند‏‎ تنديسگر ، ‏‎ آزموده‌‏‎ بهمن‌‏‎ استاد‏‎
.شد‏‎ هنري‌‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ سنتي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎
فرهنگستان‌‏‎ صناعي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ كميته‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ الزهرا‏‎ هنر‏‎ دانشكده‌‏‎ مدرس‌‏‎ تنديسگر‏‎ آزموده‌‏‎ بهمن‌‏‎
.است‌‏‎ گشوده‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ ملاير‏‎ در‏‎ كارمندي‌‏‎ خانواده‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1327‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ هنر‏‎
خودآموز‏‎ و‏‎ تجربي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1353‏‎ از‏‎ نبوده‌‏‎ استادي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تعليم‌‏‎ تحت‌‏‎ آثارش‌‏‎ خلق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ روي‌‏‎ مجسمه‌سازي‌‏‎ هنر‏‎ به‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ كردن‌‏‎ كپي‌‏‎ به‌‏‎ چوب‏‎ گرايش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1360‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎
است‌ ، ‏‎ پرداخته‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎ از‏‎ نارضايتي‌‏‎ با‏‎ اروپا ، ‏‎ در‏‎ هنر‏‎ اين‌‏‎ نام‌آوران‌‏‎ و‏‎ آفريقا‏‎ گمنام‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ را‏‎ آثارش‌‏‎ خلق‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ گمشده‌‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ موزه‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:گفت‌‏‎
شورايعالي‌‏‎ مصوبه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كشور ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ سازمان‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نهادهاي‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ با‏‎ هستند‏‎ رسمي‌‏‎ تحصيلي‌‏‎ مدرك‌‏‎ فاقد‏‎ كه‌‏‎ سنتي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎
ارزشيابي‌شده‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ ضوابط‏‎ و‏‎ شورا‏‎ توسط‏‎ معتبر‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ يا‏‎ و‏‎ وغيردولتي‌‏‎ عمومي‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ رسمي‌‏‎ درجه‌‏‎ يا‏‎ مدرك‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎
طرح‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎ را‏‎ شاغل‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ كشور‏‎ سنتي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ شامل‌‏‎ نامه‌‏‎ آيين‌‏‎ اين‌‏‎
استخدامي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ سازماني‌‏‎ پستهاي‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ و‏‎ "كشور‏‎ هنرمندان‌‏‎ طبقه‌بندي‌مشاغل‌‏‎"
.مي‌شود‏‎ كشور‏‎

يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ "صبا‏‎" فرهنگي‌هنري‌‏‎ مركز‏‎


براي‌‏‎ كشور‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ مشكل‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ صبا‏‎ هنري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مركز‏‎ گشايش‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ برطرف‌‏‎ ادواري‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
رئيس‌‏‎ ميرحسين‌موسوي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ هنرنقاشي‌‏‎ حوزه‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ استادان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎
صبا‏‎ تازه‌تاسيس‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ تخصصي‌‏‎ و‏‎ ماهانه‌‏‎ نشستهاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
نمايشگاههاي‌‏‎ براي‌‏‎ ثابت‌‏‎ مكاني‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌منظور‏‎ كه‌‏‎ صبا‏‎ هنري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مركز‏‎
فرهنگستان‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ قديمي‌‏‎ ساختمان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ تجسمي‌ ، ‏‎ هنرهاي‌‏‎ ادواري‌‏‎
.دارد‏‎ مساحت‌‏‎ مترمربع‌‏‎ و 800‏‎ هزار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ واقع‌‏‎ طالقاني‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ هنر‏‎
سال‌1306‏‎ در‏‎ بنا‏‎ احداث‌‏‎ بيانگر‏‎ ساختمان‌ ، ‏‎ زيرزمين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ كاشيكاريهاي‌‏‎
.است‌‏‎ خورشيدي‌‏‎
هنري‌ ، ‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ براي‌‏‎ فوقاني‌‏‎ طبقه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبقه‌‏‎ سه‌‏‎ داراي‌‏‎ ساختمان‌‏‎ اين‌‏‎
هنري‌‏‎ كارگاههاي‌‏‎ براي‌برپايي‌‏‎ نيز‏‎ زيرزمين‌‏‎ و‏‎ تخصصي‌‏‎ نشست‌هاي‌‏‎ و‏‎ جلسات‌‏‎ براي‌‏‎ همكف‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
گشايش‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎:گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ معاون‌‏‎
.مي‌يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ تجسمي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ گروه‌‏‎ نقاشي‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎ نخستين‌‏‎ مركز ، ‏‎ اين‌‏‎ رسمي‌‏‎
مراسم‌‏‎ هنر ، ‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ به‌‏‎ نهادن‌‏‎ ارج‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎:افزود‏‎ زارع‌‏‎ محسن‌‏‎
.شد‏‎ برپا‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حميدي‌‏‎ جواد‏‎ استاد‏‎ مرحوم‌‏‎ زنده‌ياد‏‎ بزرگداشت‌‏‎
در‏‎ تجسمي‌‏‎ دوسالانه‌هاي‌‏‎ برپايي‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ او‏‎
شرايط‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎ گرفته‌‏‎ قطعي‌‏‎ تصميم‌‏‎ هنوز‏‎ مكان‌جديد‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ مكان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بزرگتر‏‎ و‏‎ تخصصي‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ آن‌‏‎ مرمت‌‏‎ و‏‎ خريداري‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ اصلي‌ ، ‏‎ ساختمان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ زارع‌‏‎
ساختمان‌‏‎ ترميم‌‏‎ مراحل‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ معاون‌‏‎
.نشود‏‎ وارد‏‎ بنا‏‎ تاريخي‌‏‎ بافت‌‏‎ به‌‏‎ آسيبي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ تلاش‌‏‎
كه‌اين‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ الحاقي‌‏‎ بخشي‌‏‎ قديمي‌‏‎ ساختمان‌‏‎ غربي‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ زارع‌‏‎
يافته‌‏‎ اختصاص‌‏‎ هنري‌‏‎ پژوهشهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ مكتوب‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ فروش‌‏‎ براي‌‏‎ مكان‌‏‎
.است‌‏‎
مركز‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ هنر‏‎ فرهنگستان‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ معاون‌‏‎
موثر‏‎ ديني‌‏‎ آموزه‌هاي‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ هنري‌‏‎ خلاقيت‌هاي‌‏‎ آفرينش‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ صبا ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎
.باشد‏‎

كاريكاتور‏‎ مسابقه‌‏‎ برگزيده‌‏‎ آثار‏‎ نمايش‌‏‎
فجر‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ "سفر‏‎ و‏‎ راه‌‏‎"


اين‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ گل‌آقا‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ آثار‏‎ ارسال‌‏‎ مهلت‌‏‎
قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ سفر‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ مهرماه‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ فراخوان‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌‏‎
بررسي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ رسيده‌‏‎ كاريكاتورهاي‌‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ آثار‏‎
رسيده‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ از 40‏‎ اثر‏‎ تاكنون‌ 1500‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ ستاد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ و‏‎ مقدماتي‌‏‎ داوري‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎ در‏‎ جوايز‏‎ اهداي‌‏‎ و‏‎ برندگان‌‏‎ اسامي‌‏‎ اعلام‌‏‎ مراسم‌‏‎
ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ گل‌آقا‏‎ موسسه‌‏‎ شمال‌‏‎ نسيم‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ آثار‏‎ گزيده‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
سال‌‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎ در‏‎ تمدن‌ها‏‎ گفتگوي‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ گل‌آقا‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اولين‌‏‎
.كردند‏‎ دريافت‌‏‎ جمهور‏‎ رييس‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جوايز‏‎ برندگان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ ‎‏‏1379‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.