شماره‌ 2924‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 11,2002 آذر 1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 20‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
World Economy
Business
Communications
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ در‏‎ رفتارها‏‎ پاره‌اي‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎
كرد‏‎ استعفا‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎

شود‏‎ مي‌‏‎ برگزار‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ آينده‌‏‎ موسسه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎

بروكسل‌‏‎ در‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ مذاكرات‌‏‎

در‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎
يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎

باره‌ادامه‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ سه‌‏‎ اظهارات‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ بازداشت‌‏‎

بروكسل‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ درباره‌‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ تحليل‌‏‎

شد‏‎ مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ اعتراض‌فراكسيون‌‏‎

درتهران‌‏‎ خزر‏‎ تقسيم‌‏‎ نشست‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ روسيه‌‏‎ حمايت‌‏‎

قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ در‏‎ رفتارها‏‎ پاره‌اي‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎
كرد‏‎ استعفا‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎


به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفاي‌‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ از 10‏‎:‎گفت‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ صادقي‌‏‎ محمد‏‎ مير‏‎ حسين‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ موافقت‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ هنوز‏‎ ايشان‌‏‎ اما‏‎ كرده‌ام‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
بويژه‌‏‎ اخير‏‎ ماههاي‌‏‎ در‏‎ قضايي‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ كلي‌‏‎ رويكرد‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ به‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ سخنگويي‌‏‎ وجود‏‎ بنابراين‌‏‎ نداشته‌است‌ ، ‏‎ مطابقت‌‏‎ من‌‏‎ منش‌‏‎ با‏‎ رساني‌‏‎ اطلاع‌‏‎ امر‏‎ در‏‎
.مي‌طلبيد‏‎ را‏‎ متفاوت‌‏‎ خصوصيات‌‏‎
مستقيم‌‏‎ غير‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ بطور‏‎ كه‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ انجام‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
فاجعه‌‏‎ باشد ، ‏‎ قضايي‌‏‎ حكم‌‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ كل‌‏‎ اعتبار‏‎ گره‌زدن‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ بار‏‎
: گفت‌‏‎ آقاجري‌ ، ‏‎ عليه‌‏‎ صدورحكم‌‏‎ با‏‎ استعفايش‌‏‎ ارتباط‏‎ درخصوص‌‏‎ سوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ آگاه‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ سوء‏‎ آثار‏‎ از‏‎ و‏‎ نمي‌پسندم‌‏‎ اصلا‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎
صدوراطلاعيه‌ ، ‏‎ به‌تب‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ شدن‌‏‎ دچار‏‎:‎گفت‌‏‎ ميرمحمدصادقي‌‏‎.‎متاسفم‌‏‎ بابت‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ فضا‏‎ شدن‌‏‎ آشفته‌‏‎ باعث‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ و‏‎ نامه‌سرگشاده‌‏‎ بيانيه‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ آن‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ مخالفان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ دقيقا‏‎
شايد‏‎ بلكه‌‏‎ كرد ، ‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ تقصيرها‏‎ همه‌‏‎ نبايد‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
ايجاد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ سياسيوني‌‏‎ و‏‎ رسانه‌ها‏‎ گروهها ، ‏‎ احزاب ، ‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ مصنوعي‌‏‎ عطش‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ جنجال‌‏‎ و‏‎ هياهو‏‎
.بكشند‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ خود‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كشانده‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎
شائبه‌‏‎ نبايد‏‎ وجه‌‏‎ به‌هيچ‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ صادقي‌‏‎ ميرمحمد‏‎
منع‌‏‎ يا‏‎ محاكمه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ افراد‏‎ اتهامات‌‏‎ افشاي‌‏‎ منع‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ قوانين‌‏‎ نقض‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ وي‌‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ حكم‌‏‎ يافتن‌‏‎ قطعيت‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دادگاهها‏‎ احكام‌‏‎ انتشار‏‎
.خواند‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ نوانديش‌‏‎ فقيهي‌‏‎ را‏‎ شاهرودي‌‏‎

شود‏‎ مي‌‏‎ برگزار‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ آينده‌‏‎ موسسه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎


" د‏‎ " بند‏‎ درباره‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ خواست‌وزارت‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ مرتضوي‌‏‎ قاضي‌‏‎ اعلام‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎

پذيرفتم‌ ، ‏‎ را‏‎ نظرسنجي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اطلاعات‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ پژوهشي‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ با‏‎ صرفا‏‎:‎قاضيان‌‏‎ *
يا‏‎ محدود‏‎ يا‏‎ منع‌‏‎ در‏‎ روشني‌‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابط‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ توجيه‌‏‎
ندارد‏‎ مشروطكردن‌وجود‏‎
تلقي‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ جاسوسي‌‏‎ موسسه‌اي‌‏‎ را‏‎ گالوپ‌‏‎ موسسه‌‏‎ كسي‌‏‎ جهان‌‏‎ مردم‌‏‎ عرف‌‏‎ در‏‎:‎مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎ *
.مي‌كنند‏‎ محسوب‏‎ و‏‎ تلقي‌‏‎ علمي‌‏‎ وجاهت‌‏‎ با‏‎ نظرسنجي‌‏‎ موسسه‌اي‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ موسسه‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎
- علمي‌‏‎ موسسه‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ ‎‏‏،‏‎"قاضيان‌‏‎ حسينعلي‌‏‎" دكتر‏‎ اتهامات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎:‎ايرنا‏‎
قاضي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1410‏‎ در‏‎ علني‌‏‎ صورت‌‏‎ ديروزبه‌‏‎ آينده‌ ، ‏‎ پژوهشي‌‏‎
مدعي‌العموم‌‏‎ ادعانامه‌‏‎ درج‌‏‎ تنهابه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اول‌‏‎ جلسه‌‏‎ گزارش‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ مرتضوي‌ ، ‏‎
دفاعيات‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ ادعانامه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دوم‌‏‎ جلسه‌‏‎ گزارش‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎.‎ كرد‏‎ اقدام‌‏‎
. گذرد‏‎ مي‌‏‎ نظرتان‌‏‎ از‏‎ متهم‌‏‎
وزارت‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ درخواستي‌‏‎ استعلام‌‏‎ براساس‌‏‎:‎جلسه‌گفت‌‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ مرتضوي‌‏‎ قاضي‌‏‎
ادعانامه‌‏‎ "د‏‎" بند‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎
رسيدگي‌‏‎ غيرعلني‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بند‏‎ اين‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سري‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ داراي‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎
.مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ صفحه‌ ، ‏‎ شامل‌ 152‏‎ ادعانامه‌‏‎ اين‌‏‎ مدعي‌العموم‌ ، ‏‎ ادعانامه‌‏‎ "د‏‎" بند‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎

قرائت‌‏‎ ادامه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ نماينده‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مرتضوي‌‏‎ قاضي‌‏‎
.بپردازد‏‎ ادعانامه‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ ادعانامه‌‏‎ از‏‎ صفحه‌‏‎ قبل‌ ، 105‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ نماينده‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"تشكري‌‏‎ اصغر‏‎ علي‌‏‎"
"دال‌‏‎" بخش‌‏‎ درباره‌‏‎ مرتضوي‌ ، ‏‎ قاضي‌‏‎ توضيحات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ قرائت‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎ عليه‌‏‎
موسسه‌‏‎ پرونده‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎ قاضيان‌‏‎ حسينعلي‌‏‎ اتهامي‌‏‎ موارد‏‎ ساير‏‎ مدعي‌العموم‌ ، ‏‎ ادعانامه‌‏‎
خارج‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎ عناصر‏‎ با‏‎ غيرمجاز‏‎ ارتباط‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ قرائت‌‏‎ را‏‎ "آينده‌‏‎" نظرسنجي‌‏‎
.است‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎ اتهامي‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ مالي‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ دريافت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ از‏‎
جلسات‌‏‎ در‏‎ غيرمجاز‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ ارتباطگيري‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎:افزود‏‎ تشكري‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ در 10‏‎ خارج‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ سفرهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ ضدانقلاب‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ عناصر‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
شكل‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ گرچه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ مراكز‏‎ اينگونه‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ تامل‌‏‎:‎افزود‏‎ تشكري‌‏‎
ضدانقلابي‌‏‎ بنياد‏‎ كيان‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ ضد‏‎ بنياد‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مطالعات‌‏‎ مهدي‌ ، ‏‎ بنياد‏‎ چون‌‏‎ بنيادهايي‌‏‎ ظاهري‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ سيرا ، ‏‎ انقلابي‌‏‎ ضد‏‎ بنياد‏‎ پهلوي‌ ، ‏‎ اشرف‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ ايران‌‏‎ مطالعات‌‏‎
سناريوي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ و‏‎ مجزا‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ گامهاي‌‏‎ فعاليتها ، ‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎ مي‌رسد‏‎
.مي‌يابد‏‎ مفهوم‌‏‎ و‏‎ معنا‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ افراد‏‎ جذب‏‎ جهت‌‏‎ پيچيده‌ ، ‏‎
به‌‏‎ را‏‎ قاضيان‌‏‎ ‎‏‏، اتهامات‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ احضار‏‎ با‏‎ مرتضوي‌‏‎ قاضي‌‏‎ سپس‌‏‎ ايسنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اطلاعاتي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ موسسات‌‏‎ با‏‎ غيرمجاز‏‎ و‏‎ مخفيانه‌‏‎ ارتباط‏‎ - الف‌‏‎ ترتيب‏‎
عناصر‏‎ با‏‎ غيرمجاز‏‎ ارتباط‏‎ - ب‏‎ نظام‌ ، ‏‎ زيان‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎
امنيت‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ زدن‌‏‎ برهم‌‏‎ و‏‎ آشوب‏‎ به‌‏‎ تشويق‌‏‎ -‎ ج‌‏‎ مجاز ، ‏‎ غير‏‎ مالي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ دريافت‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎
عناصر‏‎ و‏‎ موسسات‌‏‎ توسط‏‎ نظام‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ براي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ انجام‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎
وزارت‌‏‎ محرمانه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ اسناد‏‎ نگهداري‌‏‎ - د‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎ و‏‎ آمريكايي‌‏‎
فعاليت‌‏‎ و‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ سخنراني‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ تبليغ‌‏‎ -‎ه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
دفاع‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ كتب‏‎ و‏‎ مقالات‌‏‎ و‏‎ جزوات‌‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎
براي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ درباره‌‏‎ متهم‌ ، ‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ قاضيان‌‏‎
انگيزه‌‏‎ با‏‎ صرفا‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ ماهيت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ من‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بيگانه‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎ موسسات‌‏‎
آگاه‌‏‎ و‏‎ متوجه‌‏‎ وقتي‌‏‎ ولي‌‏‎ پذيرفتم‌ ، ‏‎ را‏‎ نظرسنجي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اطلاعات‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ پژوهشي‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎
ادامه‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ پي‌‏‎ خود‏‎ اشتباه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شائبه‌‏‎ دچار‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎
.ندادم‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ توجيه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ قانوني‌‏‎ خلاءهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ چه‌‏‎ مشروطكردن‌‏‎ يا‏‎ محدود‏‎ يا‏‎ منع‌‏‎ در‏‎ روشني‌‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابط‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ زمان‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ تكليف‌‏‎ مشخصا‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ قانون‌‏‎ يعني‌‏‎ ندارد ، ‏‎ وجود‏‎ داخلي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ سفارش‌دهندگان‌‏‎
ثبت‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ مجوز‏‎ كه‌‏‎ دولتي‌‏‎ مراكز‏‎ آيا‏‎" كه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ مرتضوي‌‏‎ قاضي‌‏‎ سئوال‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
"بودند؟‏‎ نداده‌‏‎ قرار‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ محدوده‌اي‌‏‎ يا‏‎ آيين‌نامه‌‏‎ بودند ، ‏‎ داده‌‏‎ آينده‌‏‎ موسسه‌‏‎ به‌‏‎
ضمن‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ نشده‌‏‎ اعمال‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيين‌نامه‌اي‌‏‎ يا‏‎ محدوده‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎
موثر‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ قانوني‌‏‎ خلاءهاي‌‏‎ اما‏‎ كرده‌ام‌ ، ‏‎ بي‌احتياطي‌‏‎ شخصا‏‎ مي‌پذيرم‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎
.هستم‌‏‎ جبران‌‏‎ خواهان‌‏‎ و‏‎ مي‌طلبم‌‏‎ پوزش‌‏‎ شده‌‏‎ سهل‌انگاري‌‏‎ اگر‏‎ لذا‏‎ بوده‌اند ، ‏‎
علمي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ با‏‎ صرفا‏‎:گفت‌‏‎ ضدانقلاب‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ مراكز‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ درباره‌‏‎ قاضيان‌‏‎
يا‏‎ قانون‌‏‎ هيچ‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كردم‌‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ دعوت‌ها‏‎ اين‌‏‎ كشورم‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ مثبت‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎
غير‏‎ يا‏‎ مجاز‏‎ ارتباطات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎ بگويد‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ جاري‌اي‌‏‎ رويه‌‏‎ و‏‎ آيين‌نامه‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ روبرو‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ و‏‎ پژوهشگران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ معتقدم‌‏‎.‎مجازند‏‎
روابط‏‎ اين‌‏‎ نوع‌‏‎ شدن‌‏‎ مشخص‌‏‎ براي‌‏‎ تمايلي‌‏‎ و‏‎ تكليف‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ آمد ، ‏‎ خواهد‏‎ پيش‌‏‎ برايشان‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ هزينه‌ها‏‎ پرداخت‌‏‎ موضوع‌‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
صرفا‏‎ قبلي‌‏‎ موارد‏‎ همانند‏‎ نيز‏‎ پرداخت‌ها‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌پذيرم‌ ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ دريافت‌‏‎
نظر‏‎ جامع‌تري‌‏‎ ديد‏‎ با‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ انكار‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ يعني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ ديد‏‎ همان‌‏‎ با‏‎
.نمي‌آمد‏‎ پيش‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ نمي‌دادم‌‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ علمي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ صرفا‏‎ و‏‎ مي‌كردم‌‏‎
نوشته‌ها‏‎ گواه‌‏‎ به‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ تبليغ‌‏‎ و‏‎ آشوب‏‎ به‌‏‎ تشويق‌‏‎ اتهام‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ قاضيان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ داشته‌ام‌‏‎ آشوب‏‎ و‏‎ شورش‌‏‎ به‌‏‎ عقيده‌اي‌‏‎ نه‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ گفته‌هايم‌‏‎ و‏‎
انقلاب‏‎ و‏‎ راديكالي‌‏‎ اشكال‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ بلكه‌‏‎ داشته‌ام‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ سال‌ها‏‎
كارهاي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ نمي‌توانستم‌‏‎ داشته‌ام‌‏‎ كه‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بوده‌ام‌‏‎ مخالف‌‏‎
.مي‌كردم‌‏‎ انتخاب‏‎ نوشته‌هايم‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ "ناظر‏‎" اسم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كنم‌‏‎ مطروح‌‏‎
هم‌‏‎ مادي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌بينم‌‏‎ را‏‎ اتهامات‌‏‎ اين‌‏‎ معنوي‌‏‎ عنصر‏‎ خود‏‎ عملكرد‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ نظراتم‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ پذيرفت‌ ، ‏‎ آشوب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎ مقاله‌‏‎ يك‌‏‎ ارسال‌‏‎ صرف‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎
و‏‎ شورش‌‏‎ براي‌‏‎ تحريكي‌‏‎ و‏‎ الگو‏‎ نمي‌تواند‏‎ ولي‌‏‎ باشد ، ‏‎ منحرفانه‌‏‎ يا‏‎ غيرواقعي‌‏‎ نادرست‌ ، ‏‎ نوشته‌ها ، ‏‎
او‏‎ با‏‎ شفاهي‌ام‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ فرستاده‌‏‎ شخص‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ نامه‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎شود‏‎ محسوب‏‎ آشوب‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ هم‌‏‎ نيازي‌‏‎ لذا‏‎ شود ، ‏‎ منتشر‏‎ مطالب‏‎ اين‌‏‎ نبايد‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎ نيز‏‎
.بزنم‌‏‎ محرمانه‌‏‎ مهر‏‎ يا‏‎ عنوان‌‏‎ نوشته‌هايم‌‏‎ و‏‎ نامه‌ها‏‎
مدافعش‌ ، ‏‎ وكيل‌‏‎ به‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ ارائه‌‏‎ واگذاري‌‏‎ و‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قاضيان‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ اتمام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ مطرح‌‏‎ اتهامات‌‏‎ كليه‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حقوقي‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎ رمضان‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ روز‏‎ آذرماه‌‏‎ امروز 19‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
عمل‌‏‎ كشور‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎:داد‏‎ پاسخ‌‏‎ نيز‏‎ مرتضوي‌‏‎ قاضي‌‏‎ كه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ زمينه‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎
صادقانه‌‏‎ اظهارات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تدقيق‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ بررسي‌ ، ‏‎ از‏‎":گفت‌‏‎ قاضيان‌‏‎ حسينعلي‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ سپس‌‏‎
گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ وي‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ جمعبندي‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تعمق‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ موكل‌ ، ‏‎
".است‌‏‎ مفقود‏‎ جرم‌‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ عنصر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ روشني‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎
اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ دو‏‎ ماده‌‏‎":افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎
جرم‌‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ مجازات‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فعلي‌‏‎ ترك‌‏‎ يا‏‎ فعل‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌دارد‏‎ اشعار‏‎
".مي‌شود‏‎ محسوب‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ جرم‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ عنصر‏‎ سه‌‏‎ وجود‏‎ جرم‌ ، ‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎":كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ نمي‌داد‏‎ احتمال‌‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ سوءنيت‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ عنصر‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ "فيه‌‏‎ مانحن‌‏‎"
".گيرد‏‎ قرار‏‎ بيگانه‌‏‎ موسسات‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ مورد‏‎ نظرسنجي‌ها‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ نتايج‌‏‎
موسسات‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ ارتباط‏‎ براي‌‏‎ مدوني‌‏‎ قانون‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎":‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
".است‌‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎ عمل‌‏‎ بودن‌‏‎ مجاز‏‎ و‏‎ اباحه‌‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ خارجي‌‏‎ سفارش‌دهنده‌‏‎
با‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ موسسه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎ مديريت‌‏‎ تحت‌‏‎ موسسه‌‏‎":گفت‌‏‎ قاضيان‌‏‎ وكيل‌‏‎
نفع‌‏‎ به‌‏‎ مخفيانه‌‏‎ و‏‎ غيرواقعي‌‏‎ عناوين‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ نداشته‌‏‎ نيازي‌‏‎ است‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎ فعاليت‌‏‎ واقعي‌‏‎ عنواني‌‏‎
".باشد‏‎ اشيا‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ تحصيل‌‏‎ درصدد‏‎ دشمن‌‏‎
درصدد‏‎ تفحص‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ لاهه‌‏‎ قرارداد 1970‏‎ مضمون‌‏‎ برخلاف‌‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎" كه‌‏‎ كرد ، ‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
".باشد‏‎ اشيا‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ تحصيل‌‏‎
مركبي‌‏‎ عناصر‏‎ وجود‏‎ شخص‌‏‎ يك‌‏‎ خواندن‌‏‎ جاسوس‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ موضوعه‌‏‎ قوانين‌‏‎":‎افزود‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎
".است‌‏‎ دانسته‌‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎ دشمن‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اسرار‏‎ پيرامون‌‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ تجسس‌‏‎ نظير‏‎
به‌‏‎ را‏‎ "دشمن‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎" بر‏‎ مبني‌‏‎ جرم‌‏‎ رواني‌‏‎ عنصر‏‎ وجود‏‎ اثبات‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎":‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
جرم‌‏‎ وجود‏‎ مقتضاي‌‏‎ و‏‎ پرونده‌‏‎ ماهيت‌‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ از‏‎ را‏‎ مدعي‌العموم‌‏‎ و‏‎ گذارده‌‏‎ دادگاه‌‏‎ عهده‌‏‎
".است‌‏‎ بازداشته‌‏‎
مراكز‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎":‎گفت‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ عناوين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎
به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ دادن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ جاسوسي‌‏‎ جرم‌‏‎ مصاديق‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎
بلكه‌‏‎ نمي‌گنجد‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ و‏‎ بيگانگان‌‏‎
".نمي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ كشور‏‎ جزايي‌‏‎ قوانين‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اساسا‏‎
فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ ميثاق‌‏‎ بشر ، ‏‎ حقوق‌‏‎ جهاني‌‏‎ اعلاميه‌‏‎ مفاد‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎":‎افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ تردد‏‎ و‏‎ مسافرت‌‏‎ متحد ، ‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ حقوق‌‏‎ ميثاق‌‏‎ و‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎
تعهدات‌‏‎ و‏‎ وظايف‌‏‎ جزو‏‎ برعكس‌‏‎ بلكه‌‏‎ شهروندان‌‏‎ حق‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ آكادميك‌‏‎ و‏‎ دانشگاهي‌‏‎ محافل‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎
".است‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ عضو‏‎ دولت‌هاي‌‏‎
و‏‎ جاسوسي‌‏‎ موسسه‌اي‌‏‎ را‏‎ گالوپ‌‏‎ موسسه‌‏‎ كسي‌‏‎ جهان‌‏‎ مردم‌‏‎ عرف‌‏‎ در‏‎":‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎
و‏‎ تلقي‌‏‎ علمي‌‏‎ وجاهت‌‏‎ با‏‎ نظرسنجي‌‏‎ موسسه‌اي‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ موسسه‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ تلقي‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
".مي‌كنند‏‎ محسوب‏‎
نظرسنجي‌‏‎ نفي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ صرف‌‏‎":‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
جرم‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ نظرسنجي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ كسب‏‎ و‏‎ علني‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ فروش‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تلقي‌‏‎ آمار‏‎ و‏‎
".شود‏‎ تلقي‌‏‎
عملي‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ قبرس‌‏‎ و‏‎ كلمبيا‏‎ دانشگاه‌‏‎ كنفرانس‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎":‎افزود‏‎ قاضيان‌‏‎ وكيل‌‏‎
دولت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎ كه‌‏‎ سمينارهايي‌‏‎ و‏‎ كنفرانس‌‏‎ بيشترين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ مجرمانه‌‏‎
".داشته‌اند‏‎ مشاركت‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
گفته‌ ، ‏‎ خود‏‎ بازجويي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎":كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎
متوسل‌‏‎ مخفيانه‌‏‎ و‏‎ محرمانه‌‏‎ روشهاي‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ براي‌‏‎ بيگانه‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ موسسات‌‏‎ اساسا‏‎
.كنند‏‎ استفاده‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ مارك‌دار‏‎ و‏‎ نشان‌دار‏‎ آدمهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ عقلاني‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎

باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎":گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ بازجويي‌ها‏‎ در‏‎ خود‏‎ موكل‌‏‎ اظهارات‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
نظرسنجي‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نظرسنجي‌ها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ از‏‎ دشمن‌‏‎ عناصر‏‎
كساني‌‏‎ بايد‏‎ طبيعتا‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ سر‏‎ در‏‎ سوئي‌‏‎ مقاصد‏‎ اگر‏‎ و‏‎ كنند‏‎ استفاده‌‏‎ مي‌توانند‏‎ داخلي‌‏‎
نه‌‏‎ باشد‏‎ كمتر‏‎ يا‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ آنان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ دشمن‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ شائبه‌‏‎ كه‌‏‎ بفرستند‏‎ جلو‏‎ را‏‎
".شوند‏‎ كار‏‎ وارد‏‎ بخواهند‏‎ تابلودار‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تحريك‌كننده‌‏‎ رسم‌هاي‌‏‎ و‏‎ اسم‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎
و‏‎ ديني‌‏‎ رهبران‌‏‎ و‏‎ حكومت‌‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ اسلام‌‏‎ جايگاه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ پرسش‌‏‎":كرد‏‎ تاكيد‏‎ قاضيان‌‏‎ وكيل‌‏‎
".شود‏‎ تلقي‌‏‎ مجرمانه‌‏‎ اقدام‌‏‎ مصداق‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ نيز‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ ارزشهاي‌‏‎
كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ همايش‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎" كه‌‏‎ كرد‏‎ استدلال‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌‏‎ نبودن‌‏‎ جرم‌‏‎ درباره‌‏‎ خصوص‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مي‌باشد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ مصوب‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ توسط‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كشور‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ دقيقي‌‏‎ پاسخهاي‌‏‎
دولتهاي‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ مورد‏‎ مي‌تواند‏‎ تحقيقات‌‏‎ آن‌‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ علني‌‏‎
".گيرد‏‎ قرار‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ سال‌ 65‏‎ تا‏‎ عمومي‌‏‎ سرشماري‌‏‎ نتايج‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎
دولتهاي‌‏‎":‎گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ لغو‏‎ موضوعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ انتشار‏‎ غيرقابل‌‏‎ عراق‌‏‎
سوئي‌‏‎ استفاده‌هاي‌‏‎ سرشماري‌‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎
و‏‎ نظرسنجي‌‏‎ نفي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ صرف‌‏‎ اما‏‎ كنند ، ‏‎
".شود‏‎ تلقي‌‏‎ آمار‏‎
ماهيت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نه‌‏‎ هرگز‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎":كرد‏‎ تاكيد‏‎ خود‏‎ دفاعيات‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
گرايشي‌‏‎ و‏‎ تمايل‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ هرگز‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ ترديدي‌‏‎ آمريكا‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ امپرياليستي‌‏‎
".است‌‏‎ داشته‌‏‎
آمريكا‏‎ طلب‏‎ هژموني‌‏‎ ابرقدرت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ترديدي‌‏‎ هرگز‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎":‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مشهدي‌‏‎ حاجي‌‏‎
هرگز‏‎ من‌‏‎ موكل‌‏‎":افزود‏‎ وي‌‏‎".‎است‌‏‎ تضاد‏‎ از‏‎ پر‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ آمريكا‏‎ اما‏‎ ندارد ، ‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎
با‏‎ قرارداد‏‎ انعقاد‏‎ و‏‎ نظرسنجي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ مدوني‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ قانون‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ مسئوليتي‌‏‎ نه‌‏‎
."بود‏‎ داشته‌‏‎ برحذر‏‎ خارجي‌‏‎ موسسات‌‏‎
موكل‌‏‎ "بلابيان‌‏‎ عقاب‏‎ قبح‌‏‎" حقوقي‌‏‎ و‏‎ فقهي‌‏‎ قاعده‌‏‎ طبق‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎":كرد‏‎ اضافه‌‏‎ قاضيان‌‏‎ وكيل‌‏‎
نبوده‌‏‎ روشن‌‏‎ وي‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎ قبح‌‏‎ و‏‎ منع‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ تعيين‌‏‎ مجازاتي‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ عملي‌‏‎ براي‌‏‎ نبايستي‌‏‎ من‌‏‎
".شود‏‎ مجازات‌‏‎ است‌ ، ‏‎

بروكسل‌‏‎ در‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ مذاكرات‌‏‎


اكتبر 1999‏‎- فرانسه‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌ايران‌‏‎ روساي‌‏‎

سپتامبر 2001‏‎-بروكسل‌‏‎ در‏‎ پرودي‌‏‎ رمانو‏‎ و‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎
فردا‏‎ مختلف‌‏‎ موضوعات‌‏‎ درخصوص‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ گفتگوهاي‌‏‎ تعيين‌شده‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ برنامه‌‏‎ طبق‌‏‎
مرحله‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گفتگوها‏‎ از‏‎ دور‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آغاز‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ مقر‏‎ بروكسل‌ ، ‏‎ در‏‎
و‏‎ رسيد‏‎ خواهد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ گفتگوهاي‌‏‎ آغازين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ پي‌گرفته‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ بعد‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ ادامه‌‏‎
روابط‏‎ نوعي‌‏‎ بنيان‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اميدوارند‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مي‌گويند ، ‏‎ تحليلگران‌‏‎
پس‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ افزون‌خواهي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ دو‏‎ هر‏‎ منافع‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ را‏‎ استراتژيك‌‏‎
.كند‏‎ بيمه‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ صدام‌حسين‌‏‎ از‏‎
سياست‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ طيف‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ بر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ خارجي‌‏‎
بروكسل‌‏‎ اجلاس‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ مسلح‌‏‎ مخالفان‌‏‎ اعتراض‌‏‎
وزيران‌‏‎ نشست‌‏‎ محل‌‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ تظاهرات‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مخالفان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎
است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ گفتگوهاي‌‏‎ به‌‏‎ بروكسل‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎
.كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎
از‏‎ مي‌رسيد‏‎ نفر‏‎ به‌ 100‏‎ تعدادشان‌‏‎ كه‌‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎ بروكسل‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ خودداري‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ هرگونه‌‏‎ دادن‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌خواستند‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
.نمايد‏‎ خارج‌‏‎ تروريستي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خلق‌‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎

در‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎
يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎


و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎
درباره‌‏‎ ايسنا ، ‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ جلالي‌‏‎ كاظم‌‏‎
مصوبات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎:داد‏‎ توضيح‌‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ ديروز‏‎ مصوبات‌‏‎
شود‏‎ رد‏‎ استاني‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تاييد‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ داوطلبي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ اگر‏‎ كميسيون‌ ، ‏‎
و‏‎ دلايل‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ابتدا‏‎ استاني‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎
اعلام‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ وصول‌‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ ظرف‌‏‎ حداكثر‏‎ مستندات‌ ، ‏‎
.كند‏‎ بررسي‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ مستندات‌‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
داوطلب‏‎ صلاحيت‌‏‎ تاييد‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ خود‏‎ اوليه‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ استاني‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مراتب‏‎ باشد‏‎
روز‏‎ هفت‌‏‎ مدت‌‏‎ ظرف‌‏‎ بايد‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ مي‌شود ، ‏‎ حل‌‏‎ مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎
.كند‏‎ ارائه‌‏‎ داوري‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ اتخاذ‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ مستندات‌‏‎ و‏‎ مدارك‌‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ يا‏‎ حوزه‌‏‎ يك‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بگيرد‏‎ تصميم‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اگر‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ همچنين‌‏‎ جلالي‌‏‎
باشد‏‎ گذار‏‎ تاثير‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ ابطال‌‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ كند‏‎ باطل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎
و‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلايل‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ پرونده‌‏‎ ارسال‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎ ده‌‏‎ مدت‌‏‎ ظرف‌‏‎ حداكثر‏‎ بايد‏‎
را‏‎ خود‏‎ نهايي‌‏‎ نظر‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ ظرف‌‏‎ بايد‏‎ داوري‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ارجاع‌‏‎ داوري‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎
.كند‏‎ اعلام‌‏‎ است‌‏‎ اعتراض‌‏‎ قابل‌‏‎ غير‏‎ كه‌‏‎

باره‌ادامه‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ سه‌‏‎ اظهارات‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ بازداشت‌‏‎


در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ (‎خوئيني‌‏‎)‎ موسوي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ اخير ، ‏‎ روز‏‎ چند‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گفتگويي‌‏‎
.شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ تعدادي‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ دوشنبه‌ ، ‏‎ روز‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ فوق‌‏‎ خبر‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ ايسنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ موسوي‌‏‎
و‏‎ فرخي‌‏‎ علي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اميركبير ، ‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ عمومي‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ دانشجويان‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ آذر ، ‏‎ مراسم‌ 16‏‎ اتمام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تيرگرنژاد ، ‏‎
دو‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ سياسي‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ رشته‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ عارف‌‏‎ پيمان‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ دستگير‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ بازداشت‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎
را‏‎ دستگيري‌ها‏‎ اين‌‏‎ تلفني‌ ، ‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ معاونان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تاييد‏‎
است‌‏‎ نداده‌‏‎ قرار‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ البته‌‏‎:‎گفت‌‏‎ موسوي‌‏‎
لازم‌‏‎ دستورات‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ دستگير‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ آزادي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ اين‌ ، ‏‎ بر‏‎ سابق‌‏‎ و‏‎
بر‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ حوزه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎:‎كرد‏‎ عقيده‌‏‎ ابراز‏‎ وي‌‏‎.‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ را‏‎
موجب‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ برخوردهايي‌‏‎ مواردي‌ ، ‏‎ در‏‎ دولت‌ ، ‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ رويه‌هاي‌‏‎ خلاف‌‏‎
:كرد‏‎ اظهار‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ تفرقه‌‏‎
امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ از‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ سئوالي‌‏‎ رابطه‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ نرسد ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ گفتگوها‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ اوايل‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ملي‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ حوزه‌‏‎:كرد‏‎ عنوان‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ علني‌‏‎ صحن‌‏‎ در‏‎
دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎
عده‌اي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ بودند‏‎ دانشگاه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ آذر‏‎ مراسم‌ 16‏‎ برگزاري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ مجوز‏‎ با‏‎ اميركبير‏‎
ضرب‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ يورش‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ اجتماع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ يافته‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ حملات‌‏‎ طي‌‏‎ لباس‌شخصي‌‏‎
شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ خاطي‌ ، ‏‎ لباس‌شخصي‌هاي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ جرح‌‏‎ و‏‎
دستگير‏‎ را‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عمومي‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎
است‌؟‏‎ كرده‌‏‎
بازداشت‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ دوستان‌‏‎ و‏‎ خانواده‌ها‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تماس‌هايي‌‏‎ براساس‌‏‎ تاكنون‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
مهدي‌پوررحيم‌ ، ‏‎ اميني‌ ، ‏‎ بهنام‌‏‎ كيخسروي‌ ، ‏‎ آرش‌‏‎) يادشده‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ شده‌‏‎
پيمان‌‏‎ زوارزادگان‌ ، ‏‎ مرتضي‌‏‎ نخل‌احمدي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ كيافر‏‎ الله‌ياري‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ عزيزي‌ ، ‏‎ سروش‌‏‎ سيد‏‎
پي‌گيري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ بازداشت‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ (‎بهرامي‌‏‎ اعظم‌‏‎ و‏‎ صلواتي‌‏‎ فريد‏‎ عارف‌ ، ‏‎
.هستيم‌‏‎ آنها‏‎ وضعيت‌‏‎
:گفت‌‏‎ فوق‌‏‎ مطلب‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ شيرزاد‏‎ احمد‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
نشده‌اند ، ‏‎ آزاد‏‎ هنوز‏‎ دانشجو‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كيخسروي‌‏‎ آرش‌‏‎ و‏‎ اميني‌‏‎ بهنام‌‏‎ بازداشت‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ باگذشت‌ 18‏‎
تنش‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ مربوطه‌‏‎ شعبه‌‏‎ نامطلوب‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ دستگيري‌‏‎ ادامه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ لذا‏‎
بستگان‌‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ دانشجويي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ دانشجويان‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ نماينده‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ نامناسب‏‎ برخورد‏‎ آنها‏‎
نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎:گفت‌‏‎ باشد‏‎ انفرادي‌‏‎ زندان‌‏‎ و‏‎ بازداشت‌‏‎ آن‌‏‎ مجازات‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ مراسم‌‏‎ يك‌‏‎
.شدند‏‎ دستگير‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ شاهدي‌‏‎ جلال‌‏‎ و‏‎ صلواتي‌‏‎ فريد‏‎
اصل‌ 90‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ سنندج‌‏‎ نماينده‌‏‎ ادب‏‎ بهاءالدين‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دستگيرشده‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ اميني‌ ، ‏‎ بهنام‌‏‎ برادر‏‎ شكايت‌‏‎

مذاكرات‌‏‎ درباره‌‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ تحليل‌‏‎
بروكسل‌‏‎


مي‌خواهد؟‏‎ چه‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ اروپا‏‎
براي‌‏‎ غرب‏‎ اقدام‌‏‎ جسورانه‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
سياسي‌‏‎ حاد‏‎ مسائل‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ تجاري‌‏‎ همكاري‌‏‎ گسترش‌‏‎ به‌‏‎ مذاكرات‌مربوط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كردن‌‏‎ درگير‏‎
.مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ تاكنون‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ مذاكره‌‏‎ براي‌‏‎ اتاق‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ موازات‌‏‎ به‌‏‎
درباره‌‏‎ ديگر‏‎ اتاق‌‏‎ در‏‎ طرف‌ ، ‏‎ دو‏‎ ديگر‏‎ هياتهاي‌‏‎ مي‌نشينند ، ‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ تجارت‌‏‎ موافقتنامه‌‏‎
و‏‎ اسرائيل‌‏‎ منازعه‌‏‎ و‏‎ جمعي‌‏‎ تخريب‏‎ تسليحات‌‏‎ گسترش‌‏‎ بشر ، ‏‎ حقوق‌‏‎ تروريسم‌ ، ‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ حساس‌‏‎ موضوعات‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ گفتگو‏‎ فلسطين‌‏‎
ايران‌‏‎ پسته‌‏‎ فروش‌‏‎ درباره‌‏‎ فقط‏‎" گفتگوها‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ سفير‏‎
ايجاد‏‎ پيشرفتي‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ شود‏‎ حاصل‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ قسمت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌ ، براي‌‏‎
پنجشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ بروكسل‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ روزه‌‏‎ دو‏‎ مذاكرات‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎".‎گردد‏‎
است‌‏‎ "سازنده‌‏‎ گفتگوي‌‏‎" به‌‏‎ "انتقادي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎" از‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ نگرش‌‏‎ تغيير‏‎ بيانگر‏‎ كه‌‏‎ جمعه‌‏‎ و‏‎
.رود‏‎ پيش‌‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎
"شرارت‌‏‎ محور‏‎" يك‌‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكا‏‎ ديدگاه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎
نيز‏‎ علاوه‌ايران‌‏‎ به‌‏‎.‎شوند‏‎ تقويت‌‏‎ ايران‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ علاقمند‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ موافق‌‏‎ است‌‏‎
.ست‌‏‎ آمريكا‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ عمده‌‏‎ موانع‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎
بدون‌‏‎" است‌‏‎ گفته‌‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سفيران‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
".داشت‌‏‎ خواهد‏‎ وجود‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ موضوع‌‏‎ ترديد‏‎
عامل‌‏‎ يك‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ ملاحظات‌‏‎ خودروسازي‌‏‎ و‏‎ گاز‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ صنايع‌‏‎ متعدد‏‎ منابع‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎) اروپايي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ مناسبات‌‏‎ گسترش‌‏‎ براي‌‏‎ عمده‌‏‎
جنگ‌‏‎ متعاقب‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ (‎آلماني‌‏‎ و‏‎ اسپانيايي‌‏‎ ايتاليايي‌ ، ‏‎ فرانسوي‌ ، ‏‎ شركتهاي‌‏‎
بيرون‌‏‎ عراق‌‏‎ از‏‎ انگليسي‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ توسط‏‎ حسين‌ ، ‏‎ صدام‌‏‎ سقوط‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ عليه‌‏‎ آمريكا‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ رانده‌‏‎
بدنبال‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بلندمدت‌‏‎ رهيافت‌‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ رهيافت‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎
در‏‎ اروپا‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎.‎هست‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ خواسته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موضعي‌‏‎ اين‌‏‎.‎نيست‌‏‎ شبه‌‏‎ يك‌‏‎ ملموس‌‏‎ نتايج‌‏‎
.است‌‏‎ مسائل‌‏‎ برخي‌‏‎ درباره‌‏‎ تهران‌‏‎ "لحن‌‏‎ تغيير‏‎" مي‌خواهد‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎
حملات‌‏‎ همچون‌‏‎ انتحاري‌‏‎ حملات‌‏‎ محكوم‌كردن‌‏‎ نمونه‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎" است‌‏‎ گفته‌‏‎ اروپايي‌‏‎ ديپلمات‌‏‎ يك‌‏‎
خواسته‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎ مسئله‌‏‎ در‏‎".بود‏‎ خواهد‏‎ خوب‏‎ شروع‌‏‎ يك‌‏‎ -‎كنيا‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ بپيوندد ، ‏‎ "كشوري‌‏‎ -دو‏‎ راه‌حل‌‏‎ يك‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ اجماع‌‏‎ به‌‏‎ "تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
اسرائيل‌‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎ شارون‌‏‎ آريل‌‏‎ نكردن‌‏‎ همكاري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ معتقدند‏‎ ديپلماتها‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پيچيده‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هسته‌اي‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ مسئله‌‏‎ گفته‌اند‏‎ ديپلماتها‏‎
از‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ سپتامبر‏‎ از 11‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
تكثير‏‎ منع‌‏‎ و‏‎ شكنجه‌‏‎ منع‌‏‎ كنوانسيون‌هاي‌‏‎ همچون‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ معاهدات‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ ايران‌‏‎
لحاظ‏‎ از‏‎:دارد‏‎ قرار‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ حساس‌‏‎ مسئله‌‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎.كند‏‎ امضا‏‎ را‏‎ جمعي‌‏‎ تخريب‏‎ سلاحهاي‌‏‎
حلق‌آويز‏‎ نيز‏‎ و‏‎ سنگسار‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اعدام‌‏‎ در‏‎ تغييري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ خواستار‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ نظري‌‏‎
.شود‏‎ ايجاد‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ شفافيت‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ عموم‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ كردن‌‏‎
و‏‎ عادلانه‌‏‎ اهداف‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ ندارند‏‎ ترديدي‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ ديپلماتهاي‌‏‎ اما‏‎
مي‌كند‏‎ هدايت‌‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ با‏‎ گفتگوها‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ دولت‌‏‎ هستند ، اما‏‎ بزرگ‌‏‎
. ندارد‏‎ تندروها‏‎ بر‏‎ چنداني‌‏‎ نفوذ‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ تسليحاتي‌‏‎ بازرسان‌‏‎ ما‏‎ ":‎است‌‏‎ گفته‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ ديپلمات‌‏‎ يك‌‏‎
مذاكره‌‏‎ يك‌‏‎ درگير‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ ما‏‎ نيستيم‌ ، ‏‎ هستند ، ‏‎ بين‌الملل‌‏‎ حقوق‌‏‎ نقض‌‏‎ موارد‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎
".شويم‌‏‎ سازنده‌‏‎ تغييرات‌‏‎ و‏‎ سازنده‌‏‎
.است‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ خواستار‏‎ مشابه‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ بين‌‏‎ مناسبات‌‏‎":است‌‏‎ گفته‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ آصفي‌ ، ‏‎ حميدرضا‏‎
با‏‎ روابط‏‎ براي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ بنابراين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ طرفين‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ كشورهاي‌‏‎
".كند‏‎ تعيين‌‏‎ پيش‌شرط‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
يا‏‎ پيش‌شرط‏‎ تعيين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ حساسيتهاي‌‏‎ بايد‏‎" اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎:‎است‌‏‎ گفته‌‏‎ او‏‎
".كند‏‎ پرهيز‏‎ پيش‌داوري‌‏‎ هرگونه‌‏‎
"شبيه‌‏‎ تقريبا‏‎" كه‌‏‎ گفته‌اند‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ ديپلماتهاي‌‏‎ تنها ، ‏‎ تجاري‌‏‎ قرارداد‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
طول‌‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ آن‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امضا‏‎ پاكستان‌‏‎ با‏‎ سال‌ 2001‏‎ نوامبر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قراردادي‌‏‎
.بود‏‎ كشيده‌‏‎
بردارنده‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ طرفين‌‏‎ تجاري‌‏‎ طرف‌ ، قرارداد‏‎ دو‏‎ سياسي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎
.باشد‏‎ تعرفه‌ها‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ مالكيت‌‏‎ حقوق‌‏‎ خوب ، ‏‎ مديريت‌‏‎ بشر ، ‏‎ حقوق‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ موادي‌‏‎
خوبي‌‏‎ شروع‌‏‎ بروكسل‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ تا‏‎ هستند‏‎ آن‌‏‎ خواستار‏‎ همه‌‏‎ ":است‌‏‎ گفته‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ديپلمات‌‏‎ يك‌‏‎
نيز‏‎ اروپايي‌‏‎ منبع‌‏‎ يك‌‏‎ ".‎شد‏‎ نخواهد‏‎ مطرح‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ حساس‌تر‏‎ مسائل‌‏‎ بنابراين‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎
در‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ "مذاكرات‌‏‎ مسير‏‎" تنظيم‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ گفتگوهاي‌‏‎ هدف‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ بروكسل‌‏‎ در‏‎
منبع‌‏‎ يك‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ دنبال‌‏‎ سياسي‌‏‎ گفتگوهاي‌‏‎ توسط‏‎ (آذر‏‎ و 27‏‎ ‎‏‏26‏‎) دسامبر‏‎ و 17‏‎ روزهاي‌ 16‏‎
كميسيون‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ واحد‏‎ موضع‌‏‎ تنظيم‌‏‎ ضرورت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ گفتگوها‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎
مذاكرات‌‏‎ و‏‎ دسامبر‏‎ مذاكرات‌‏‎ بين‌‏‎ مشكل‌‏‎ مرحله‌‏‎ اولين‌‏‎" است‌‏‎ گفته‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎
".بود‏‎ خواهد‏‎ فوريه‌‏‎ احتمالا‏‎ آينده‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ابتداي‌‏‎

شد‏‎ مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ اعتراض‌فراكسيون‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎


به‌‏‎ سه‌شنبه‌نسبت‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ عضو‏‎ نماينده‌‏‎ ‎‏‏154‏‎
.هشداردادند‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبات‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عملكرد‏‎ منفي‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ به‌‏‎ سرگشاده‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ اين‌‏‎
به‌رغم‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎نوشته‌اند‏‎ شد ، ‏‎ قرائت‌‏‎ مجلس‌‏‎ تريبون‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ نشست‌‏‎
اختيارات‌مجلس‌ ، ‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)عزيز‏‎ امام‌‏‎ سيره‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ تمامي‌محكمات‌‏‎
آن‌‏‎ وجودي‌‏‎ كه‌فلسفه‌‏‎ نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎ شوراي‌‏‎ ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ اخير‏‎ درسالهاي‌‏‎
برخي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دراظهارنظر‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ رويه‌اي‌‏‎ اتخاذ‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ قانون‌اساسي‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎
غيرموجه‌‏‎ موانع‌‏‎ و‏‎ محدوديت‌‏‎ رادچار‏‎ مجلس‌‏‎ قانونگذاري‌‏‎ عادي‌‏‎ جريان‌‏‎ عملا‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبات‌‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎
قانون‌‏‎ اصل‌57‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ عموما‏‎ كه‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ ما ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:‎كرده‌اند‏‎ تاكيد‏‎ آنان‌‏‎
غرض‌‏‎ نقض‌‏‎ حقوقي‌متضمن‌‏‎ خدشه‌‏‎ از‏‎ صرفنظر‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ اختيارات‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
موجب‏‎ ناخواسته‌‏‎ بسا ، خداي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ شرع‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎
بدبيني‌‏‎ نهايتا ، ‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ انسداددر‏‎ نوعي‌‏‎ شبهه‌‏‎ و‏‎ قانونگذاري‌‏‎ نظام‌‏‎ ناكارآمدي‌‏‎ القاي‌‏‎
.شود‏‎ ديني‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎

خزر‏‎ تقسيم‌‏‎ نشست‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ روسيه‌‏‎ حمايت‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎


برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ پيشنهاد‏‎ از‏‎ روسيه‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ مسكو‏‎ ويژه‌‏‎ فرستاده‌‏‎
.مي‌كند‏‎ حمايت‌‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ تقسيم‌‏‎ درباره‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نشستي‌‏‎
ويژه‌‏‎ فرستاده‌‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ كاليوژني‌‏‎ ويكتور‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مشخص‌‏‎ تهران‌‏‎ قطعي‌‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ دقيق‌‏‎ تاريخ‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ديروز‏‎ خزر‏‎ امور‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ دولت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

سفر‏‎ چين‌‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ - پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ *
.كرد‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ چين‌‏‎ خلق‌‏‎ ملي‌‏‎ كنگره‌‏‎ رئيس‌‏‎ لي‌پنگ‌‏‎ با‏‎ پكن‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
در‏‎ آمريكا‏‎ مشكل‌‏‎ كرد ، ‏‎ خاطرنشان‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ بحران‌‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ منطقه‌ ، ‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ لشكركشي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيشتر‏‎ همدلي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ جزم‌‏‎ را‏‎ عزممان‌‏‎ بايد‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ منطقه‌‏‎
.باشيم‌‏‎ هوشيار‏‎ دشمن‌‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎
استان‌‏‎ سهم‌‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ موافقت‌‏‎ ساز‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ نيشابور‏‎ نماينده‌‏‎ انصاري‌راد‏‎ حسين‌‏‎ *
.داد‏‎ خبر‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ بودجه‌‏‎ از‏‎ خراسان‌‏‎
از‏‎ جمعي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كرمانشاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎ روز‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ *
.شد‏‎ برگزار‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ اساتيد‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎
برخي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نيز‏‎ تبريز‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ "عدالت‌خواهي‌‏‎ و‏‎ دانشجويي‌‏‎ جنبش‌‏‎" همايش‌‏‎ همچنين‌‏‎
.گرديد‏‎ برپا‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ وحدت‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اسلامي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
تشكيل‌‏‎ پرونده‌‏‎ حاضر 30‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ احزاب‏‎ ده‌‏‎ ماده‌‏‎ كميسيون‌‏‎ دبير‏‎ *
گروه‌هاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ تعداد‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ باقري‌‏‎ علي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎دارد‏‎ بررسي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ حزب‏‎
.مي‌شود‏‎ ارزيابي‌‏‎ تشكل‌‏‎ دويست‌‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎
تبيين‌‏‎ لايحه‌‏‎ پس‌گيري‌‏‎ شايعه‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎ *
.كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ اختيارات‌‏‎
پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسش‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ علامه‌‏‎ شاخه‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ اميني‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ *
پيشبرد‏‎ براي‌‏‎ تعجيل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ دانشجويان‌‏‎ كرج‌ ، ‏‎ حصارك‌‏‎ تربيت‌معلم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
.داشت‌‏‎ برحذر‏‎ اصلاحات‌‏‎ اهداف‌‏‎
Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.