تئاتر‏‎

كوتاه‌از‏‎
جشنواره‌‏‎
علمي‌فرهنگي‌‏‎

معلم‌خوب‏‎
شهرستانها‏‎

طلائي‌كه‌‏‎
خاك‌‏‎
مي‌خورد‏‎
ورزش‌‏‎

ايتالياو‏‎
انگليس‌‏‎


شماره‌ 2326‏‎ ‎‏‏،‏‎27 JAN 2001 بهمن‌1379 ، ‏‎ شنبه‌ 8‏‎
:بشاراسد‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
شكست‌پذيري‌اسرائيل‌نزدملتهاي‌‏‎
اسلامي‌به‌اثبات‌رسيده‌است‌‏‎
مي‌شود‏‎ ملل‌آغاز‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎
همايش‌بررسي‌نقش‌گفتگوي‌تمدنها‏‎
درموضوعات‌مختلف‌جهاني‌‏‎
:مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ انجمن‌‏‎ بيانيه‌‏‎
روزنامه‌نگاران‌گروگان‌منازعات‌‏‎
سياسي‌وجناحي‌شده‌اند‏‎
براي‌‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏7‏‎
شدند‏‎ بسيج‌‏‎ تهران‌‏‎ خيابانهاي‌‏‎ برف‌روبي‌‏‎
تلخ‌وشيرين‌72ساعت‌‏‎
درتهران‌‏‎ برف‌‏‎ بارش‌‏‎
ريالي‌‏‎ ميليارد‏‎ يك‌هزار‏‎ بودجه‌‏‎ با‏‎
سازمان‌شهرداري‌هاي‌كشور‏‎
به‌زودي‌آغازبه‌كارمي‌كند‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎
مدارس‌ابتدايي‌تهران‌ ، شهرري‌‏‎
است‌‏‎ تعطيل‌‏‎ وكرج‌امروز‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page

Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.