معارف‌‏‎

ارزش‌رمضان‌‏‎
اقتصادي‌‏‎

آمارهاي‌‏‎
كلان‌‏‎
اقتصادي‌‏‎
محيطزيست‌‏‎

گازهاي‌‏‎
گلخانه‌اي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎

برخوردبا‏‎
مطبوعات‌‏‎


شماره‌ 2278‏‎ ‎‏‏،‏‎27 Nov 2000 آذر1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 7‏‎
افسري‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ فارغ‌التحصيلي‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
رهبرمعظم‌انقلابنيروهاي‌مسلح‌را‏‎
نمادغيرت‌ ، عزت‌وغرورملي‌خواندند‏‎
اجراي‌‏‎ بر‏‎ پيگيري‌ونظارت‌‏‎ سالانه‌‏‎ همايش‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎
تخريب‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ مراقبت‌‏‎ با‏‎ :‎اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
نقدقدرت‌ازلوازم‌‏‎ :‎رئيس‌جمهوري‌‏‎
فعاليت‌سياسي‌ومطبوعاتي‌است‌‏‎
: نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
ملت‌امنيت‌خودوتماميت‌ارضي‌‏‎
كشورراازفرزندان‌بسيجي‌دارد‏‎
مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ سخنراني‌‏‎ با‏‎
صاحبنظران‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ نشست‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ شهري‌‏‎ امور‏‎
:تهران‌‏‎ شهردار‏‎
سال‌‏‎ مترو‏‎ جنوب‏‎ - شمال‌‏‎ خط‏‎
مي‌شود‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ آينده‌‏‎
National
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
Advertisements


Copyright 1996- 2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.