علمي‌فرهنگي‌‏‎

پيشخوان‌‏‎
كتابفروشي‌ها‏‎
فرهنگ‌‏‎

ياددكتر‏‎
ماهيارنوابي‌‏‎
سخنگاه‌آزاد‏‎

سربي‌‏‎ هواي‌‏‎
سينما‏‎

جشنواره‌‏‎
سينماي‌‏‎
جوان‌‏‎


شماره‌ 2252‏‎ ‎‏‏،‏‎26 Oct 2000 آبان‌1379 ، ‏‎ شنبه‌ 5‏‎ پنج‌‏‎
مسئولان‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
:‎اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سفيران‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎
صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎
است‌‏‎ شكست‌‏‎ قابل‌‏‎
انتقادرئيس‌جمهوري‌ايران‌ازمواضع‌‏‎
سران‌عربدرقبال‌مسائل‌فلسطين‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
‎‏‏300ميلياردتومان‌براي‌اشتغال‌زايي‌در‏‎
اختياراستانهاقرارمي‌گيرد‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
مطبوعاتي‌موسسه‌‏‎-‎مجتمع‌فرهنگي‌‏‎
شد‏‎ افتتاح‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
ازسرمايه‌گذاري‌مستقيم‌‏‎ كانادا‏‎
مي‌كند‏‎ حمايت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ سنجش‌‏‎ سازمان‌‏‎
ثبت‌نام‌براي‌كنكورسراسري‌سال‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ آذر‏‎ از 16‏‎ ‎‏‏80‏‎
شهري‌‏‎ شبانه‌روزي‌‏‎ خدمات‌‏‎ ارائه‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎
تهران‌داراي‌شهردارشبشد‏‎
وحدت‌‏‎ تالار‏‎ مقابل‌‏‎ از‏‎ صبح‌‏‎ ‎‏‏9‏‎
مراسم‌تشييع‌‏‎
فريدون‌مشيري‌‏‎
فردابرگزار‏‎
مي‌شود‏‎
كودكان‌‏‎ براي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ شعار‏‎ با‏‎
دهمين‌جشنواره‌سراسري‌تئاتر‏‎
كودك‌ونوجوان‌دربم‌گشايش‌يافت‌‏‎
كارگران‌فصلي‌درمحل‌هاي‌‏‎
مشخصي‌مستقرخواهندشد‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements


Copyright 1996- 2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.