اجتماعي‌‏‎

شهري‌‏‎
چند‏‎ با‏‎
ميليون‌غريبه‌‏‎
ورزش‌‏‎

داوران‌‏‎
زمين‌سبز‏‎
سينما‏‎

آتش‌‏‎ عروس‌‏‎
انديشه‌‏‎

گفت‌وگو‏‎
باحجاريان‌‏‎


شماره‌ 2195‏‎ ‎‏‏،‏‎17 Aug 2000 مرداد 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 27‏‎ پنج‌‏‎
:رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
اخلاقي‌وسياسي‌‏‎ فكري‌ ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎ آمريكا‏‎
ندارد‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ رهبري‌‏‎
:وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ ديشب‏‎ مصوبه‌‏‎
كشور‏‎ ارزي‌‏‎ درآمد‏‎ مازاد‏‎
مي‌شود‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎ صرف‌‏‎
:وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
تدريجي‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
برنامه‌هاست‌‏‎ تحقق‌‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎
:ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ معاون‌‏‎ شهيدي‌‏‎ دكتر‏‎
توقيف‌مطبوعات‌وبازداشت‌روزنامه‌نگاران‌‏‎
است‌‏‎ موقتي‌‏‎
مجلس‌‏‎ تازه‌‏‎ طرحهاي‌‏‎
قضايي‌‏‎ قوانين‌‏‎ اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎
گلستان‌‏‎ كاخ‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ صدسالگي‌‏‎ جشن‌‏‎
سينماي‌ايران‌امروزصدساله‌مي‌شود‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements


Copyright 1996- 2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.