شهرستانها‏‎

طبيعت‌‏‎
ايران‌‏‎
شهر‏‎

تكدي‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎

هوشي‌‏‎ تيز‏‎
اجتماعي‌‏‎

و‏‎ شكست‌‏‎
موفقيت‌‏‎


شماره‌ 2193‏‎ ‎‏‏،‏‎15 Aug 2000 مرداد 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 25‏‎
خونين‌‏‎ لاله‌هاي‌‏‎ با‏‎ وداع‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ ‎‏‏300‏‎
شدند‏‎ تشييع‌‏‎
داد‏‎ پايان‌‏‎ نگراني‌ها‏‎ به‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎
روزنامه‌نگاران‌‏‎ گسترده‌‏‎ دستگيري‌‏‎ شايعه‌‏‎
روزنامه‌ها‏‎ برخي‌‏‎ توقيف‌‏‎ حكم‌‏‎ شد‏‎ تكذيب‏‎
مي‌شود‏‎ لغو‏‎
سراسري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برتر‏‎ نفرات‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎
:مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ كردن‌‏‎ متهم‌‏‎
است‌‏‎ بي‌انصافي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ كاري‌‏‎ كم‌‏‎
:كشور‏‎ وزير‏‎
سياسي‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ همه‌‏‎
شود‏‎ برگزار‏‎ قانوني‌‏‎ مجوز‏‎ با‏‎ بايد‏‎
منطقه‌‏‎ تمام‌‏‎ نيمه‌‏‎ هاي‌‏‎ طرح‌‏‎ تكميل‌‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ مجاز‏‎ تهران‌‏‎ مناطق‌‏‎ شهرداريهاي‌‏‎
درآمد‏‎ مازاد‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ كردن‌‏‎ هزينه‌‏‎
هستند‏‎ خود‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
خدمات‌‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎ تازه‌‏‎ تسهيلات‌‏‎
مهندسي‌‏‎ -‎فني‌‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements


Copyright 1996- 2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.