شهر‏‎

نگاه‌آسماني‌‏‎
درمعماري‌‏‎
ايراني‌‏‎
سياسي‌‏‎

برگزاري‌‏‎
كنگره‌نماد‏‎
دموكراسي‌‏‎
حزبي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎

اهميت‌اصل‌‏‎
بي‌طرفي‌‏‎
درقضا‏‎
موسيقي‌‏‎

گويي‌ض‌‏‎ تناق‏‎
كجا‏‎ تا‏‎


شماره‌ 2175‏‎ ‎‏‏،‏‎25 JUL 2000 مرداد 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 4‏‎
:اردبيل‌‏‎ مردم‌‏‎ پرشور‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ مسئولان‌‏‎ ميان‌‏‎ دلهره‌‏‎ و‏‎ دغدغه‌‏‎ ايجاد‏‎
نيست‌‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ مردم‌‏‎
:اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
هماهنگي‌ ، ‏‎ نيازمند‏‎ شهرها‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎
است‌‏‎ متمركز‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ جامع‌نگري‌‏‎
:مجلس‌‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
مديريت‌‏‎ با‏‎ اقتصادي‌وسياسي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
است‌‏‎ خورده‌‏‎ گره‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ كلان‌‏‎
شيرازي‌‏‎ مكارم‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎)اميرالمومنين‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎
مناطق‌‏‎ در‏‎ مسجد‏‎ و 110‏‎ مدرسه‌‏‎ ‎‏‏110‏‎
مي‌شود‏‎ احداث‌‏‎ محروم‌‏‎
:تهران‌‏‎ شهردار‏‎
مناطق‌‏‎ در‏‎ جوانان‌ونوجوانان‌‏‎ ويژه‌‏‎ مراكز‏‎
مي‌شود‏‎ احداث‌‏‎ تهران‌‏‎ مختلف‌‏‎
خارجي‌‏‎ شركت‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌ 3‏‎ با‏‎
توسط‏‎ پتروشيمي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ نخستين‌‏‎ احداث‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ پائيز‏‎ در‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎
درگذشت‌‏‎ شاملو‏‎ احمد‏‎
National
International
Metropolitan
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements


Copyright 1996- 2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.