فرهنگ‌‏‎

رويداد‏‎ :‎خط‏‎
تمدن‌ها‏‎ بزرگ‌‏‎
شهر‏‎

شهراينترنتي‌‏‎
ارتباطات‌‏‎ و‏‎
اجتماعي‌‏‎

را‏‎ زندگي‌‏‎
كامي‌‏‎ شاد‏‎ به‌‏‎
كنيم‌‏‎ بدل‌‏‎
علمي‌وفرهنگي‌‏‎

در‏‎ نكته‌‏‎ ده‌‏‎
سالم‌‏‎ تغذيه‌‏‎


شماره‌ 2130‏‎ ‎‏‏،‏‎30 MAY 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 10‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ هلند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ ديدار‏‎
نمايندگان‌‏‎ نسبي‌‏‎ اكثريت‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎
مجلس‌‏‎ موقت‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
مي‌شود‏‎ تعيين‌‏‎ امروز‏‎
:تهران‌‏‎ شهردار‏‎
عمراني‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ سال‌‏‎ امسال‌ ، ‏‎
است‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
ايراني‌‏‎ ممتاز‏‎ سينماگران‌‏‎ از‏‎ مهاجراني‌‏‎
كرد‏‎ قدرداني‌‏‎
:بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ معاون‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ رونق‌‏‎ براي‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
كند‏‎ ايجاد‏‎ سياسي‌‏‎ آرامش‌‏‎
دادگاه‌ 1410‏‎ رئيس‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ بازداشت‌‏‎ باقي‌‏‎ عمادالدين‌‏‎
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.