پنجم‌ ، شماره‌ 1287‏‎ ژوئن‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 24‏‎ سه‌شنبه‌ 3‏‎


مشانير‏‎
برق‌‏‎ نيروي‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ انتقال‌‏‎ توليد ، ‏‎

(كوچك‌‏‎ مارمولك‌‏‎)‎ گيكو‏‎ طبيعت‌‏‎ آينه‌‏‎


:خانواده‌‏‎.‎‎‏‏،‏‎GECKO:انگليسي‌‏‎ نام‌‏‎.‎ ‎‏‏،‏‎(‎كوچك‌‏‎ مارمولك‌‏‎) گيكو‏‎:نام‌‏‎.
بدن‌‏‎ طول‌‏‎:اندازه‌‏‎ (‎اسكوآماتا‏‎) SQUAMATA راسته‌‏‎ (ژكونيده‌ها‏‎)‎ GEKKONIDAE
هربار‏‎ در‏‎ تخم‌‏‎ معمولا 2‏‎ تخم‌گذار ، ‏‎:زادوولد‏‎.‎سانتي‌متر‏‎ تا 35‏‎ بين‌ 5/3‏‎
.ميوه‌جات‌‏‎ و‏‎ مارمولك‌ها‏‎ موش‌ها ، ‏‎ كوچك‌ ، ‏‎ پرندگان‌‏‎ حشرات‌ ، ‏‎:تغذيه‌‏‎.مي‌گذارد‏‎
تا‏‎ گرفته‌‏‎ صحراها‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ متنوع‌‏‎ ژكونيده‌ها‏‎ خانواده‌‏‎ زيستگاه‌‏‎:‎زيستگاه‌‏‎
ساحل‌‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎ آفريقا ، ‏‎:پراكندگي‌‏‎.واستوايي‌‏‎ باراني‌‏‎ جنگل‌هاي‌‏‎
زلاندنو ، ‏‎ اقيانوس‌آرام‌ ، ‏‎ سواحل‌‏‎ آسيا ، ‏‎ شرقي‌‏‎ استراليا ، جنوب‏‎ مديترانه‌ ، ‏‎
.سواحل‌كارائيب‏‎ فلوريدا ، ‏‎ كاليفرنيا ، ‏‎ جنوبي‌ ، مكزيك‌ ، ‏‎ آمريكاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ كشورديده‌‏‎ استان‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎ در‏‎
دارآباد‏‎ -‎ايران‌‏‎ وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ آثار‏‎ موزه‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎