دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۹۹ - Oct 2, 2006
بررسي انواع اختلال تيك در گفت وگو با دكتر بابك زماني
زماني براي تكرار
سميه شرافتي
001287.jpg
شايد شما هم با افرادي مواجه شده ايد كه مرتب چشمك مي زنند يا حركات شكلك گونه اي انجام مي دهند يا اين كه حين صحبت كردن از واژه هاي بي جا و تكراري به طور مدام استفاده مي كنند. آيا خودتان اين تجربه را داشته ايد؟
خيلي از والدين از بروز اين حركات مثل تكان دادن غيرارادي پا، بازي كردن و كندن موهاي سروصورت يا تكيه كلام هاي تكراري فرزند خود گله دارند. اين حركات كه در اصطلاح تيك ناميده مي شوند، عامل مراجعه خيلي از خانواده ها به پزشك است.
تيك نوعي پرش ناگهاني يا انقباض غيرارادي عصبي است كه به صورت مزمن يا زودگذر در كلام يا رفتار ظاهر مي شود. شدت تيك ها در طول زمان ممكن است ثابت باشد و يا به طور نوساني ادامه يابد. در رابطه با تيك و انواع آن با دكتر بابك زماني متخصص مغز و اعصاب كه عقيده دارد افراد مبتلا به تيك قادرند اين بيماري را كنترل كرده و جلوي حركاتشان را بگيرند، گفت وگوي زير را ترتيب داديم:
***
* آقاي دكتر لطفاً در ابتدا بفرماييد تيك چيست و در چه مواقعي بايد از اصطلاح تيك استفاده كنيم؟
- متأسفانه خيلي از كلمات لاتين كه وارد زبان و فرهنگ ما شده اند از آنجايي كه زادگاهشان در كشور ما نبوده و به ترجمه احتياج داشته اند، به طور سهو و اشتباه مورد استفاده قرار مي گيرند. همين امر مشكلات زيادي را ايجاد مي كند. خيلي از كلمات داراي معاني خاص پزشكي هستند و فقط همان معني مختص آنها است ولي بعضي از كلمات داراي معاني عام هستند. مثلاً تيك داراي يك معني كاملاً  پزشكي و خاص است و در هر موردي نمي توان از اين اصطلاح استفاده كرد؛ به اين معني كه هر حركت ناگهاني و هر پرشي لزوماً  تيك نيست. كسي كه به طور ناگهاني دچار حركات غيرارادي مي شود مي تواند دچار اختلالات ديگري مثل تشنج يا سيژر (يك فعاليت الكتريكي است كه از كرتكس مغز شروع شده و به دست مي رسد و باعث حركات غيرعادي دست مي شود) بوده و يا اين كه مبتلا به اختلال حركتي ديستوني باشد.
در مقايسه اين اختلالات با اختلال تيك تفاوت هاي قابل ملاحظه اي وجود دارد.
* آيا تيك يك عمل كاملاً  غيرارادي است؟
- خير، تيك نيمه ارادي است و بيمار مي تواند آن را كنترل كند. در حالي كه اختلالات نامبرده مطلقاً  غيرارادي هستند و گاهي در خواب روي مي دهند. تفاوت هاي ديگر تيك با سيژر يا تشنج و ... اين است كه تيك معمولاً  كليشه اي است؛ يعني هربار كه تكرار مي شود دقيقاً مشابه حركات قبلي است و اين طور نيست كه هر دفعه حالت خاصي داشته باشد. اما در سيژر تعداد حملات خيلي كم است و اگر هم تكرار شود كليشه اي نيست و اشكال مختلفي دارد.
* تيك با اختلال كره و ديستوني كه ممكن است با اشتباه گرفته شوند چه تفاوت هايي دارد؟
- در اختلال كره هم حركات غيرارادي ديده مي شود. كره در واقع شامل حركات غيرارادي است كه در قسمتي از بدن ايجاد مي شود و به طور مداوم يا با فاصله باعث جابه جايي دست يا پا مي شود. اين اختلال هم به هيچ وجه كليشه اي نيست. يعني اگر به فردي كه دچار اختلال كره است، نگاه كنيم به هيچ وجه نمي توانيم حركت بعدي او را حدس بزنيم. مثلاً  اگر بازوي اين فرد تكان خورد نمي توانيم حدس بزنيم كه بعد از تكان خوردن بازو بلافاصله نوبت تكان خوردن مچ دستش است. بلكه ممكن است بازوي اين فرد تكان خورده و بعد از آن هيچ اتفاقي نيفتد ولي در اختلال تيك به دنبال حركت بازو حركت مچ هم بلافاصله مشاهده مي شود. اختلال كره در خواب از بين مي رود ولي بيمار هيچ اراده اي روي آن ندارد.
* لطفاً  كمي در مورد انواع تيك هاي شديد توضيح دهيد.
- علت تيك ناشناخته است ولي يكي از انواع شديد تيك در كودكان ديده مي شود به نام بيماري ژيل دلاتوره .
در اين بيماري نكته مهم اين است كه در آن تيك خيلي شديد است و مجموعه اي از تيك ها در آن به وفور و به دنبال هم تكرار مي شوند. يعني ممكن است بيمار دست راست خود را در يك مسير ثابت در هوا تكان دهد و بعد سرش را. اين حركات چندين بار در طول روز تكرار مي  شوند و بيمار دائماً  در حال تيك است. اينها هم حركات كليشه اي هستند. در بيماران مبتلا به ژيل دلاتوره تيك هاي صوتي هم ديده مي شوند. مثلاً  بيمار به طور مدام گلوي خود را صاف مي كند و يا صداهايي از خودش درمي آورد كه اين صداها ممكن است شبيه به پارس سگ باشد. در اين حالت شما فردي را مي بينيد كه مرتب دست و پايش را تكان مي دهد و از خودش صدا درمي آورد و حتي به طور نيمه ارادي فحش هاي ركيك نيز مي دهد.
* آيا بيمار مبتلا به ژيل دلاتوره قادر به كنترل حركاتش است؟
- تا حدودي.  اگر از بيمار مبتلا به اين بيماري بخواهيم حركت نكند ممكن است چند دقيقه اي بتواند خودش را كنترل كند ولي به طور كلي اين نياز دروني در او آن قدر شديد است كه باعث مي شود بلافاصله اين حركات را مجدداً  از خودش نشان دهد. خوشبختانه تعداد مبتلايان به ژيل دلاتوره خيلي نادر است و همه انواع آن شديد نيست.
* به غير از ژيل دلاتوره كدام يك از تيك ها به طور شديد در كودكان مشاهده مي شود؟
- بيماري ويلسون يكي ديگر از بيماري هايي است كه با تيك شديد همراه است. بيماري ويلسون در نتيجه رسوب مس در مغز روي مي دهد كه اين رسوب مس در مغز باعث اختلالات حركتي شديد مي شود. حركاتي كه در اين بيماران ديده مي شود كره اي  است (قبلاً  اين حركات توضيح داده شد) منتها ممكن است اين بيماران علاوه بر حركات كره اي،  تيك هم داشته باشند يعني حركاتشان ممكن است كم شود ولي متوقف نمي شود مثلاً  اگر از بيمار بخواهيم دستش را حركت ندهد، حركتش كم مي شود. حركتي كه باقي مانده در نتيجه بيماري كره و حركتي كه از بين رفته نشان دهنده تيك است.
* علاوه بر تيك هاي شديد، آيا تيك هاي ساده يا Simple تيك ها براي افراد مبتلا ضرري دارند؟
- در بسياري از مردم و حتي كودكان تيك هايي وجود دارد كه ما به آنها در اصطلاح تيك ساده مي گوييم. طبق آمار 5 تا 10 درصد كودكان بين دهه اول و دوم زندگي مبتلا به تيك ساده مي شوند. اينها كودكاني هستند كه عادات خاصي دارند؛ به عنوان مثال سينه و حلق خود را صاف مي كنند و يا سر و چشم خود را حركت مي دهند. وقتي اطرافيان اين حركات را در كودك مي بينند به نظرشان مي رسد كه ممكن است اينها علائم بيماري بدي باشند و مدام به والدين كودك تذكر مي دهند كه او را نزد پزشك ببرند؛ در اين شرايط والدين نيز به كودك فشار وارد مي كنند كه اين حركات را متوقف كند و يا اين كه كودك را نزد انواع مشاوران و روان پزشك ها مي برند تا مشكلات روحي و دروني او را پيدا كنند در حالي كه تمامي اين اقدامات بيهوده است. تيك ساده هيچ خطري ندارد بلكه عادتي است كه بعضي از كودكان آن را دارند و تا جايي كه ضرري به كسي نزده لزومي به هيچ گونه مداخله درماني نيست.
* دارو درماني تا چه حد در توقف كامل تيك مؤثر است؟
- متأسفانه داروهايي وجود دارند كه تيك  را به طور كامل متوقف مي كنند. كلمه متأسفانه را عامد اند به كار بردم زيرا اگر اين داروها وجود نداشتند مشكل زيادي به وجود نمي آمد. اين داروها مي توانند تيك را به طور كامل متوقف كنند، ولي ضررشان از خود تيك بيشتر است و مصرف آنها در درازمدت مي تواند باعث اختلالات حركتي شديد بشود. اين اختلالات حركتي ديگر بر خلاف تيك قابل درمان نيستند و ماندگار خواهند ماند.مثلاً  خوردن هالوپريدول تيك را متوقف مي كند و خانواده حس مي كنند كه به طور موفقيت آميزي كودك مبتلا به تيك خود را درمان كرده اند.
* مشكلات ناشي از بيماري  تيك به بيمار برمي گردد يا به جامعه؟
- اين امر كاملاً  به جامعه و اطرافيان برمي گردد. در جامعه ما تيك را بيماري بدي تصور مي كنند كه نتيجه يك سري از بيماري هاي روحي و رواني است و دائماً  در پي درمان آن هستند. اگر تلقي جامعه از تيك تغيير كند متوجه مي شويم كه اصلاً  مشكلي در اين بيماري وجود ندارد. دكتر ساموئل جانسون اديب بزرگ انگليسي هم نه تنها در جواني بلكه تا اواخر عمر دچار تيك بود. متأسفانه پزشكي عصر جديد به ما مي گويد كه همه چيز بايد استاندارد باشد؛ در نتيجه تيك به نظر ما غيرعادي و بد تصور مي شود. در اكثر كودكاني كه دچار تيك ساده هستند اين مشكل با بالا رفتن سن آنها از بين مي رود و اين افراد در بزرگسالي ديگر مشكلي نخواهند داشت.
* شرايط استرس زا در به وجود آوردن استرس تا چه حدي نقش دارند؟
- كودكاني كه تيك دارند در شرايط استرس زا مثلاً  هنگام درس جواب دادن تيكشان بيشتر مي شود اما اين بدين معني نيست كه منشأ تيك يك منشأ روحي- رواني است. استرس و اضطراب و در معرض ديد قرار گرفتن در واقع يك عامل عمومي (Social Phobia) است كه همه بيماري ها را تشديد مي كند. به عنوان مثال كسي كه استخوان پايش شكسته نيز اگر دچار اضطراب شود، درد پايش تشديد خواهد شد. كودكان نيز اگر در معرض فشارهاي شديد از طرف والدين قرار گيرند تيك شان شديدتر مي شود ولي نياز به روان درماني و روان پزشكي نخواهند داشت.

ميخچه و راههاي درمان آن
سعيده مؤيدي نيا- ميخچه ها از مشكلات رايجي هستند كه در نقاط مختلف پا و به ويژه در انگشتان پا ايجاد مي شوند و علت به وجود آمدن آنها، ضخيم شدن لايه هاي پوست به دليل وجود فشارها و سايشهاي متوالي است. مي توان گفت كه ميخچه ها و همچنين پينه ها راههاي طبيعي هستند كه بدن براي محافظت از خود استفاده مي كند.
بافت شناسي(پاتولوژي) پينه و ميخچه مشابه است. در هر دو مورد پوست در پاسخ به فشارهاي زياد ضخيم مي شود و معمولاً پينه به ضخيم شدن هاي گسترده اطلاق مي شود (بيشتر بر روي مفاصل انگشتان پا ايجاد مي شود.) از علائم اين بيماري مي توان به پوست غيرطبيعي، سخت شدن پوست در منطقه فشار، پوست پوست شدن و خشكي پوست در آن منطقه و درد در مواردي كه تحت درمان قرار نگيرد، اشاره كرد.
اگرچه ميخچه ها و پينه ها شرايط خطرناكي را براي سلامت فرد ايجاد نمي كنند اما آنهايي كه درمان نشوند مي توانند دردناك باشند. با ادامه پيدا كردن فشار در منطقه و كلفت شدن پوست كم كم بدن آن منطقه را بيگانه تلقي مي كند و زخم هايي در آنجا ايجاد مي شود در نتيجه احتمال بروز عفونت در منطقه زياد مي شود.سخت ترين ميخچه ها آنهايي هستند كه بر روي قسمت خارجي انگشت كوچك پا ايجاد مي شود و خوشخيم ترين آنها بين انگشتان پا ايجاد مي شوند. درمان هاي دارويي تنها علائم بيماري را از بين مي برند و در واقع هيچ اقدامي در جهت از بين بردن علت ايجادكننده ميخچه انجام نمي دهند. داروهاي شيميايي مثل اسيدها كه به منظور درمان استفاده مي شوند، ميخچه ها و هر آنچه بر روي آن باشد را از بين مي برند و اين عمل براي افراد سالم با ريسك همراه است و براي افرادي كه ديابت دارند و يا گردش خون ضعيف دارند بسيار خطرناك است. يكي از روش هاي سنتي كه افراد استفاده مي كنند بريدن ميخچه است. اين عمل اگر به وسيله خود فرد و يا يك فرد ناوارد و بدون رعايت نكات بهداشتي انجام شود بسيار خطرناك است و احتمال ايجاد عفونت در آن منطقه بسيار زياد خواهد بود.
اقداماتي كه مي توانيم به منظور بهبود انجام دهيم:
• دنباله روي كردن از هشدارهايي كه مراكز بهداشتي در مورد ميخچه مي دهند
• استفاده كردن از كفش مناسب و در كل حذف كردن فشارها و سايش ها از منطقه مورد نظر
• رعايت بهداشت پا و استفاده از مواد كمك كننده به سلامت پوست
• اگر در ناحيه ميخچه زخم يا عفونت ايجاد شد بايد حتماًَ به پزشك مراجعه شود و بافت صدمه ديده با جراحي خارج گردد. درمان با آنتي بيوتيك در اين موارد لازم است.
منبع:WWW.epodiatry. com

داروخانه سبز
سلطان سبزي ها
001293.jpg
صدف كوه كن- كرفس سلطان سبزيهاست. اين گياه به ارتفاع 20 تا 60 سانتي متر است و ساقه اي منشعب دارد. كرفس گياهي است كه در تمام دنيا به راحتي مي رويد و تمام بخش هاي اين گياه مفيد و شفابخش است. اين گياه در بسياري از مناطق ايران از جمله سيستان، خوي و بندرعباس مي رويد.
دانشمندان بر اين عقيده اند كه كرفس بهترين ماده غذايي براي برطرف كردن عفونت مجاري ادرار و اسيد اوريك بالا از طريق ضدعفوني مجاري ادراري است، همچنين وجود روغن هاي فرار در كرفس علاوه بر ايجاد عطر خوشايند اين گياه، باعث گشاد شدن مجاري كليه مي شوند و دفع اسيد اوريك را تسهيل مي كند.
تجربه نشان داده است كه كرفس و غذاهاي حاوي آن بوي بد دهان را از بين مي برد كه احتمالاً به دليل تركيب موادي كه در معده توليد مي شوند با مواد معطر كرفس است. اين گياه حاوي ويتامين (ث) زيادي است و به همين دليل مصرف آن به تقويت لثه ها كمك كرده و از بروز بيماري اسكوربوت پيشگيري مي كند. مصرف كرفس همچنين به افراد كم خون، توصيه مي شود.
اسيدهاي چرب فرار موجود در اين گياه، محرك اشتهاست.
پتاسيم موجود در كرفس علاوه بر تحريك ادرار باعث كاهش فشار خون مي شود و به همراه گوگرد موجود در آن بيش از همه براي بيماران مبتلا به نقرس و افرادي كه از دردهاي مفصلي و روماتيسم رنج مي برند، توصيه مي شود.
اين گياه داراي خاصيت ضدميكروبي است و در بهبود آسم و سرماخوردگي هاي ريوي مناسب است. آب كرفس به صورت غرغره براي رفع گلو دردهاي خشك به دليل خاصيت ضدعفوني كننده اش مفيد است. همچنين آلودگي ميكروبي ضعيف در روده نيز در اثر تريپين از بين مي رود.
اين گياه حاوي درصد بالايي فيبر است، بنابراين ملين بسيار مناسبي به شمار مي آيد و مصرف برگ و ساقه هاي كرفس در مورد كساني كه از ناراحتي هاي گوارشي نظير يبوست رنج مي برند بسيار نافع است.
كرفس همچنين ضد نفخ است و تب را پايين مي آورد. مصرف آن به خصوص به افراد درگير با بيماريهاي قلب و عروق و بالا بودن چربي هاي خون بسيار توصيه مي شود، اين گياه از تصلب شرائين جلوگيري مي كند.
ويتامين B6 و اسيد پانتوتنيك موجود در آن به همراه منيزيوم و كلسيم اثر مثبتي در تقويت ماهيچه ها داشته و داراي اثرات شگرف در آرامش رواني است. نقش بسيار موثر ديگر اين گياه، تاثير آن در كاهش وزن است؛ به حدي كه افرادي كه از 1 ليوان عصاره كرفس به همراه ليموترش به شكل هر روزه يا يك روز در ميان در زمان استفاده از رژيم هاي كاهش وزن، بهره  برده اند، يك تا دو كيلوگرم كاهش وزن علاوه بر ميزان عادي داشته اند.
در برخي از متون به اثرات مثبت كرفس در تقويت نيروي جنسي مردان اشاره شده است، البته اين موضوع تاكنون به اثبات نرسيده است.
اين گياه به دليل دارا بودن مقدار زيادي آنتي اكسيدان از سوي محققين آمريكايي به عنوان يكي از ده ماده غذايي كه مي تواند با سرطان مقابله كند، نام برده شده است. همچنين مصرف آن به شدت به افراد درگير با سنگ كليه و سنگ هاي مجاري ادراري توصيه مي شود.
جوشانده اين گياه، گرفتگي صدا را درمان مي كند و براي سرمازدگي مفيد است. اين گياه حاوي فسفر بوده و در تقويت حافظه و ازدياد هوش كارآمد است. در نسخ قديمي به نقش افزايش دهنده شير مادر، توسط اين گياه اشاره شده است.
تخم كرفس نيز داراي خواص مفيد بي شماري است. تخم اين گياه حاوي كلسيم بالاست كه ممكن است نقش مهمي در كاهش فشار خون ايفا كند، اين تخم ادرارآور بوده و يكي از بهترين داروها براي پاك كردن اسيد اوريك در بدن است؛ از اين رو براي درمان نقرس و آرتروز و روماتيسم مناسب است. البته دانه كرفس در مواردي موجب سقط جنين مي شود و به همين دليل در دوران بارداري منع مصرف دارد.
خوردن كرفس براي بيماران مبتلا به صرع نيز مضر است زيرا حملات آنها را تحريك مي كند. همچنين در افرادي كه به ورم كليه مبتلا هستند، منع مصرف دارد.
انواع كوهي اين گياه علاوه بر خاصيت ضددرد و التهاب، اثر كاهنده اي بر ترشح اسيدهاي معده دارد. دانشمندان دريافته اند كه مصرف گياه كرفس كوهي ترشح اسيد معده را كاهش مي دهد و توصيه مي كنند كه افرادي كه از ترشح زياد اسيد معده رنج مي برند و به اصطلاح به زخم معده دچار هستند با وجودي كه منع مصرف سبزيجات خام وجود دارد، به مصرف كرفس كوهي بپردازند.
در نسخ قديمي اشاره شده است كه براي ريشه كن كردن روماتيسم بايد روزي 1 ليوان آب كرفس خام را تا 21 روز خورد.
همچنين يكي از پزشكان به نام لئونس كارليه (LEOCE CARLIER) براي درمان سرمازدگي، پاشويه و حمام گرم كرفس را تجويز و توصيه مي كند.

آيا كودكم از نظر رواني، سالم است؟
001290.jpg
ترجمه:سميه صيادي فر- شما مي دانيد كودكتان در خانه چگونه رفتار مي كند. اما آيا واقعاً از طرز رفتار او در مدرسه نيز آگاهي داريد. اكنون زمان خوبي براي فهميدن اين قضيه است كه آيا كودك شما، براي يادگيري و آموختن، آمادگي لازم را دارد؟ سلامت رواني، عامل مهمي براي عملكرد خوب او در مدرسه است. سلامت رواني كودك، يعني اين كه او چگونه فكر، احساس و رفتار مي كند. سلامت رواني ناسالم ممكن است در هر كودكي ديده شود، حتي كودكان
پيش دبستاني و دبستاني. مشكلات رواني، رايج تر از آن چيزي است كه شما حتي فكرش را بكنيد! از هر 5 كودك، يك كودك داراي اختلال احساس،
و مشكلات رواني رفتاري است كه هر كدام از اين عوامل مي تواند به افت تحصيلي، خشونت و... منجر شود. كمك به اين كودكان بسيار آسان است، اما دو سوم كودكاني كه داراي اين مشكلاتند، كمك هايي كه نيازمند آن هستند، دريافت نمي كنند.
ضروري به نظر مي رسد كه والدين و معلمان، در مورد سلامت رواني كودكان با يكديگر گفت وگو كنند.
معلمان، مي توانند به شما كمك كنند كه تصميم بگيريد آيا كودكتان نياز به كمك دارد يا خير؟ در ادامه، تعدادي سؤال ذكر مي شود كه شما بايد در مورد پاسخ آنها با معلمان كودك خود، به بحث و گفت وگو بپردازيد.
۱ - آيا كودك من، اغلب اوقات عصباني به نظر مي رسد؟ زياد گريه مي كند؟ به مسايل، بيش از حد، واكنش نشان مي دهد؟
۲ - آيا نظم مدرسه را به هم مي ريزد؟ بچه هاي ديگر را در زمين بازي اذيت مي كند؟ و يا قوانين را بارها و بارها، زير پا مي گذارد؟
۳ - آيا كودك من، اكثر اوقات، ناراحت و يا افسرده به نظر مي رسد؟ و يا در مقابل آزمون ها، به طور غيرمعمول واكنش نشان مي دهد؟
۴ - آيا او از اين كه چگونه به نظر مي رسد، معذب است؟ و يا دائماً از سردرد، دل درد و مشكلات جسمي ديگر- بخصوص وقتي كه بايد امتحان بدهد يا در فعاليت هاي كلاسي شركت كند- شكايت مي كند؟
۵ - آيا كودك من قادر نيست بر روي صحبت هاي معلم خود تمركز كند؟ تصميم بگيرد؟ و يا به معلمش احترام بگذارد؟
۶ - آيا به چيزهايي كه معمولاً لذت بخش است، مثلاً ورزش، موسيقي يا ساير فعاليت هاي كلاسي، علاقه اي نشان نمي دهد؟ و يا به طور ناگهاني از دوستانش فاصله مي گيرد؟
اگر پاسخ شما و معلم كودكتان، به تمامي اين سؤالات آري است و مشكل، جدي و مدام به نظر مي رسد، ضروري است كه بفهميد، آيا مشكلي در زمينه سلامت رواني، مسبب اين رفتار ها است يا خير؟
براي والدين آسان نيست كه بپذيرند، كودكشان ممكن است، مشكلي داشته باشد.هر رفتاري مي تواند به موفقيت كودكتان در كلاس درس كمك كند، اما مهم اين است كه شما به او كمك كنيد.
در اينجا راهكارهايي براي عملكرد شما پيشنهاد مي شود:
۱ - كتاب يا بر وشوري تهيه و اطلاعات بيشتري در مورد سلامت رواني كودك، كسب كنيد.
۲ - با يك پزشك و روانشناس، مشورت كنيد. آنها مي توانند عوامل تأثيرگذار ديگر در يادگيري كودك را بررسي كنند. مثلاً مشكلاتي در بينايي يا شنوايي. در نهايت شما ممكن است تصميم بگيريد كه كودكتان و همين طور اعضاي خانواده براي داشتن سلامت رواني كامل، از سوي فردي متخصص آموزش ببينند.
۳ - نقش فعال براي كمك به بهتر شدن كودكتان را خود برعهده بگيرد. هر كودكي، مانند هر والديني، داراي توانايي هايي است. ياري كردن كودكتان، زماني كه در حال انجام تكاليف درسي خود است، به شما نيز فرصتي مي دهد كه زماني را با او سپري و تجربيات خود را به او منتقل كنيد. اين امر مي تواند پيوندي محكم بين شما و كودك برقرار كند. علاوه براين، شما در اين زمان مي توانيد، به علايق او نيز پي ببريد.
۴ - با دقت جست وجو كنيد تا سرويس دهنده هاي خوب و خدمات مناسبي را در اين رابطه براي كودك خود، تدارك ببينيد. صبور باشيد. هر خدمتي كه ارايه مي شود، براي همه كودكان مناسب نيست. تعداد زيادي سازمان هاي ملي و يا گروه هاي خصوصي در زمينه سلامت رواني، در جامعه وجود دارند كه مي توانند به شما كمك كنند.
۵ - كودكان به يكپارچگي بين خانه و مدرسه نياز دارند. والدين و معلمان با همكاري در كنار يكديگر، مي توانند استعدادها و توانايي هايي چون، كنجكاوي، مراقبت از حيوانات، حس شوخ طبعي و... را در كودكان، تقويت كنند. اين وظيفه، اگر انجام گيرد، بخش بزرگي از مراقبت كودكان را توسط والدين يا معلمان شامل مي شود.
منبع:http://www.metalhealth.samhsa.gov/publicatios/allpubs/ca-0031/default.asp

دريچه
دومين عامل مرگ ومير در جهان

گروه اجتماعي: سرطان معده عبارت است از رشد بدون كنترل سلول هاي بدخيم در معده.
اين بيماري بيشتر افراد بالاي 40 سال را مبتلا مي كند و شيوع آن در مردان 2 برابر زنان است. متأسفانه بيشتر افراد مبتلا به اين سرطان تا مراحل پيشرفته بيماري علامتي ندارند. نشانه هاي نخستين سرطان معده مشخص نيست به همين دليل معمولاً اين سرطان دير تشخيص داده مي شود. كاهش وزن غيرقابل توجيه، بي اشتهايي، استفراغ خوني، مدفوع سياه، درد بالاي شكم، كم خوني و... از علائم شايع در مراحل اوليه سرطان معده هستند. يك فوق تخصص بيماري هاي كبدي و گوارشي در رابطه با ميزان شيوع سرطان معده مي گويد: اين سرطان دومين عامل مرگ در دنيا است و اگر در مراحل اوليه تشخيص داده شود، عمل جراحي روش انتخابي درمان آن خواهد بود كه بايد همراه شيمي درماني يا راديوتراپي و يا به تنهايي براي بيمار انجام شود.
دكتر مهرداد عزمي متذكر شد: روش هاي درماني سرطان معده برحسب نواحي درگير در اين نوع سرطان متفاوت هستند و هدف از آنها جلوگيري از پيشرفت و انتشار سرطان به ديگر نقاط بدن است.
اين فوق تخصص بيماري هاي گوارشي مي گويد: تشخيص اين سرطان از طريق آندوسكوپي و نمونه برداري(بيوپسي) و تاييد يك پاتولوژيست انجام مي شود و با روش هاي ديگري نظير راديوگرافي نيز مي توان آن را تشخيص داد.

كشف ارتباط
بين داروها و بيماري
001284.jpg
گروه اجتماعي- به تازگي يك برنامه رايانه اي در دانشكده پزشكي هاروارد ايراد شده كه از ردپاهاي ژنتيكي براي تطابق داروها با بيماري ها استفاده مي كند.
در نسل اول اين برنامه بيش از 160 دارو و تركيبات فعال از نظر زيست شناختي وجود دارد. اين برنامه رايانه اي تاكنون توانسته ابزار جديدي را براي مبارزه با سرطان پروستات و داروي ديگري را براي كاهش مقاومت دارويي در سرطان خون معرفي كند. البته پژوهشگران معتقدند يافتن ارتباط بين دارو و بيماري بسيار دشوار است و يكي از علل آن توصيف داروها و بيماري ها به زبان هايي كاملاً  متفاوت علمي است. اين گروه تحقيقاتي براي ايجاد يك زبان يا شاخص هاي مشترك در اين بانك اطلاعاتي، تمامي داروها و بيماري ها را براساس رد  پاهاي ژنتيكي آنها طبقه بندي كردند.
يونايتدپرس 30 سپتامبر

بروز مشكلات روده اي
در جنين
001281.jpg
گروه اجتماعي- بنا به مطالعه دانشمندان، كودكاني كه در دوران جنيني از رشد ناكافي برخوردار بوده اند، بعدها براي ابتلا به مشكلات روده اي از جمله روده تحريك پذير، مستعدتر هستند. در اين ميان دوقلوها به علت اينكه وزن كمتري دارند، بيشتر در معرض ابتلا به اين بيماري هستند. علاوه بر اين، در ميان دوقلوها، دوقلوهاي مشابه بيشتر به اين عارضه مبتلا مي شوند تا دوقلوهاي ناهمسان. همچنين محققان دريافته اند كه دختران، بيشتر از پسرها به مشكلات روده اي ناشي از رشد ناكافي مبتلا مي شوند.
منظور از كم وزني اين است كه وزن نوزاد در هنگام تولد كمتر از 2500گرم باشد. اين افراد، 8سال زودتر از كودكان ديگر دچار بيماري هاي روده مي شوند. به همين دليل متخصصان توصيه مي كنند كودكاني كه در هنگام تولد كم وزن هستند، اگر با مشكل گوارشي روبه رو شدند، آن را جدي گرفته و تحت معاينات پزشكي قرار گيرند.
رويترز 1 اكتبر

همايش
دومين كنگره بين المللي ايمپلنتولوژي
گروه اجتماعي - دومين كنگره بين المللي ايمپلنتولوژي DETSPLY FRIADET با هدف ارائه ديدگاه هاي نوين در زمينه ايمپلنتولوژي (كاشت دندان) با حضور بيش از 1000 دندانپزشك، 11 و 12آبان ماه در تهران برپا مي شود.
ارتقاي سطح دانش ايمپلنتولوژي در ميان دندانپزشكان و متخصصان ايراني و نيز آشنايي آنان با آخرين تحولات حوزه دندانپزشكي، از ديگر اهداف برپايي كنگره مذكور را تشكيل مي دهد.
از آنجا كه ايمپلنت هاي دنداني، جديدترين و كم آسيب ترين روش به منظور جايگزين كردن دندان هاي ازدست رفته افراد هستند، اين روش روزبه روز بيشتر رواج مي يابد.
تم اصلي اين كنگره ديدگاه هاي نوين در درمان دندان هاي ازدست رفته است و با تكيه بر مهندسي بافت نرم دهان ، جديدترين تكنيك هاي روز را ارائه مي كند.

سلامت
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
شهري
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |