شماره‌ 1844‏‎ ‎‏‏،‏‎2 Jun 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 12‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
پروژه‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بازديد‏‎
سطحي‌‏‎ آبهاي‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ تونلهاي‌‏‎

شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همه‌‏‎ موافق‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎

شوراي‌‏‎ درخواست‌‏‎ :‎شد‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
شهردار‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ پشتيباني‌‏‎ براي‌‏‎ شهر‏‎
تهران‌‏‎ جديد‏‎

اجرايي‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سوابق‌‏‎ از‏‎ خلاصه‌اي‌‏‎
تهران‌‏‎ شهردار‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎

فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ سازمان‌‏‎ هشدار‏‎

پروژه‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بازديد‏‎
سطحي‌‏‎ جمع‌آوري‌آبهاي‌‏‎ تونلهاي‌‏‎


مهندس‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
از‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ عمراني‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ معاونت‌‏‎ خامسي‌‏‎ تقي‌زاده‌‏‎
مركزي‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ سطحي‌‏‎ آبهاي‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ تونلهاي‌‏‎ احداث‌‏‎ پروژه‌‏‎
.آوردند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ بازديد‏‎
عمق‌ 35‏‎ در‏‎ كيلومتر‏‎ بيست‌‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ تونل‌‏‎ اين‌‏‎ پروژه‌‏‎ اجراي‌‏‎ مدت‌‏‎
آن‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ ماه‌‏‎ هفده‌‏‎ زمين‌‏‎ متري‌‏‎
جهاني‌‏‎ بانك‌‏‎ مشاركت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ مبلغ‌ 220‏‎ كه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تامين‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎
آن‌‏‎ طول‌‏‎ و‏‎ هكتار‏‎ هزار‏‎ هشت‌‏‎ حدود‏‎ تونل‌‏‎ اين‌‏‎ آبريز‏‎ حوزه‌‏‎ مساحت‌‏‎
از‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ كيلومتر‏‎ چهل‌‏‎ سرشاخه‌ها‏‎ احتساب‏‎ با‏‎
با‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ (عج‌‏‎)‎ولي‌عصر‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ ساعي‌‏‎ پارك‌‏‎ مقابل‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ كهريزك‌‏‎ در‏‎ كن‌‏‎ رودخانه‌‏‎
ظرفيت‌ 600‏‎ به‌‏‎ تعديل‌كننده‌‏‎ مخزن‌‏‎ يك‌‏‎ تونل‌‏‎ اين‌‏‎ مسير‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
شديد‏‎ بارندگيهاي‌‏‎ سيلاب‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ ساخته‌‏‎ مكعب‏‎ متر‏‎ هزار‏‎
كن‌‏‎ رودخانه‌‏‎ به‌‏‎ وبتدريج‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ را‏‎ ساعته‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎
.نمايد‏‎ تخليه‌‏‎
به‌‏‎ بازديد‏‎ اين‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ خسروي‌‏‎ مهندس‌‏‎
يعني‌ 16‏‎ مطلوب‏‎ بسيار‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎
فعال‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجرايي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ماه‌‏‎
شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ بكار‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
.است‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ نوع‌‏‎ پيشرفته‌ترين‌‏‎ از‏‎
پروژه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ ديگر‏‎ عضو‏‎ اصغرزاده‌‏‎ مهندس‌‏‎
.است‌‏‎ افتخارآفرين‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ براي‌‏‎
بازديد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ ديگر‏‎ عضو‏‎ جلايي‌پور‏‎ خانم‌‏‎
:گفت‌‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ دست‌اندركار‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ ضمن‌‏‎
مهندسي‌‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ پروژه‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ اصولي‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ اجراي‌‏‎
.دارد‏‎ مباهات‌‏‎ جاي‌‏‎ كشور‏‎
پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بازديد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ حكيمي‌پور‏‎ آقاي‌‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ متخصصين‌‏‎ بالاي‌‏‎ توانايي‌‏‎ بيانگر‏‎
.است‌‏‎

شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همه‌‏‎ موافق‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ الويري‌‏‎ مهندس‌‏‎


آقاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ اميدواريم‌‏‎:‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ زعامت‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ قواي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎ الويري‌‏‎
كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ رضايت‌‏‎ موجبات‌‏‎ بتواند‏‎ رهبري‌‏‎
را‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ مهندس‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.برگزيدند‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ شورا‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
علني‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ اعضا‏‎ تمامي‌‏‎ حضور‏‎
- راي‌‏‎ سفيد‏‎ برگه‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ آراء‏‎ نوشتن‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ - راي‌گيري‌‏‎
شهردار‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ جانشين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ تهران‌‏‎ سابق‌‏‎
عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
مربوط‏‎ كه‌‏‎ شورا‏‎ نشست‌‏‎ جلسه‌‏‎ دستور‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎
در‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎:گفت‌‏‎ بود‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ فشرده‌‏‎ و‏‎ متراكم‌‏‎ جلسات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ پنجاه‌‏‎
پيشنهادي‌براي‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎ تحليلي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ ارزيابي‌‏‎
حدود‏‎ مجموع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پرداختند‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديريت‌‏‎ پست‌‏‎ تصدي‌‏‎
بودن‌‏‎ اصلح‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ جمعبندي‌‏‎ در‏‎ مطرح‌‏‎ كانديداي‌‏‎ يكصد‏‎
جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ مهندس‌‏‎ كانديداتوري‌‏‎
در‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ راي‌گيري‌‏‎ ايشان‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
ارتباط‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ شهرداري‌‏‎:گفت‌‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎
كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ داردو‏‎ حكومتي‌‏‎ مختلف‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ با‏‎ تنگاتنگ‌‏‎
سه‌‏‎ قواي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎ الويري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
رضايت‌‏‎ موجبات‌‏‎ بتواند‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ زعامت‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ گانه‌‏‎
.كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
راي‌‏‎ سفيد‏‎ برگه‌هاي‌‏‎ توزيع‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
به‌‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ و‏‎ انجام‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ مراسم‌‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎ ميان‌‏‎
برگزيده‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ پانزده‌‏‎ با‏‎ آراء‏‎ اتفاق‌‏‎
.شد‏‎

شوراي‌‏‎ درخواست‌‏‎ :‎شد‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
شهردار‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ براي‌پشتيباني‌‏‎ شهر‏‎
تهران‌‏‎ جديد‏‎


از‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ ضمن‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
همچنان‌‏‎ خود‏‎ شبانه‌روزي‌‏‎ زحمات‌‏‎ با‏‎ خواست‌‏‎ شهرداري‌‏‎ كاركنان‌‏‎
باشند‏‎ شهروندان‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎
اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ انتخاب‏‎ روند‏‎
بيانيه‌‏‎ مشروح‌‏‎.‎باشند‏‎ وي‌‏‎ پشتيبان‌‏‎ و‏‎ ياريگر‏‎ خواست‌‏‎ همگان‌‏‎ از‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
اعضاي‌‏‎ به‌‏‎ عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎ شما‏‎ ارزشمند‏‎ اعتماد‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎
نيرومند‏‎ نهاد‏‎ استقرار‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ منتخب‏‎
متعال‌ ، ‏‎ خداوند‏‎ درگاه‌‏‎ به‌‏‎ بي‌پايان‌‏‎ سپاس‌‏‎ با‏‎ شورا ، ‏‎
نيروهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ جامع‌‏‎ مطالعه‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎
و‏‎ منزلت‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ مهم‌‏‎ مديريت‌‏‎ تراز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎
فراخواني‌‏‎ طي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ بودند ، ‏‎ دارا‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ كفايت‌‏‎
براي‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ نظام‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ و‏‎ گروه‌ها‏‎ شهروندان‌ ، ‏‎ از‏‎
خود‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ مقرر‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ شهرداري‌ ، ‏‎ نامزدهاي‌‏‎ معرفي‌‏‎
التزام‌‏‎ و‏‎ باتوجه‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ اتكال‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نمود‏‎ اقدام‌‏‎
به‌‏‎ خويش‌ ، ‏‎ اعضاء‏‎ يكايك‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ حساسيت‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎
چرخ‌‏‎ سكاندار‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ خطير‏‎ امر‏‎
به‌‏‎ خدمت‌‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ وظيفه‌‏‎ عهده‌دار‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎
.ورزيد‏‎ مبادرت‌‏‎ باشد ، ‏‎ شريف‌‏‎ شهروندان‌‏‎
امور‏‎ به‌‏‎ علاقمندان‌‏‎ همه‌‏‎ صادقانه‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ خوشبختانه‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ بي‌وقفه‌‏‎ و‏‎ فشرده‌‏‎ تلاشي‌‏‎ طي‌‏‎ "شهر‏‎ شوراي‌‏‎" شهروندي‌ ، ‏‎
شرايط‏‎ واجد‏‎ شخصيت‌‏‎ نفر‏‎ يكصد‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ چهره‌‏‎ مناسبترين‌‏‎ گزينش‌‏‎
جلسات‌‏‎ طي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديريت‌‏‎ مباني‌‏‎ مشخصه‌هاي‌‏‎ با‏‎
اصول‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ استماع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كارشناسي‌ ، ‏‎ طولاني‌‏‎ و‏‎ متعدد‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ كه‌‏‎ نامزدها‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎ تعداد‏‎ مديريت‌‏‎
اين‌‏‎ تصدي‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎ واجد‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎
احراز‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ مناسبترين‌‏‎ بودند ، ‏‎ مهم‌‏‎ امر‏‎
ياري‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برآيد‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ خطير‏‎ مسئوليت‌‏‎
.نمود‏‎ انتخاب‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎
و‏‎ انقلابي‌‏‎ سوابقي‌‏‎ با‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ مهندس‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
در‏‎ ايشان‌‏‎ شايسته‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ درخشان‌‏‎
انقلاب ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ ياري‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ هدايت‌ ، ‏‎ با‏‎
به‌‏‎ فرصت‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ مقررات‌‏‎ مطابق‌‏‎ تا‏‎ تعيين‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نكته‌‏‎ چند‏‎ ذكر‏‎.‎شوند‏‎ مشغول‌‏‎ كار‏‎
:مي‌رسد‏‎
شهرداري‌‏‎ نامزدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ عموم‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
مناصب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ شايستگاني‌‏‎ و‏‎ خبرگان‌‏‎ ازمعدود‏‎ تهران‌ ، ‏‎
از‏‎ و‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ و‏‎ صاحبنام‌‏‎ مديريتي‌كشور‏‎ نظام‌‏‎ كليدي‌‏‎
بالايي‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ ازاحترام‌‏‎ همگي‌‏‎ شهر ، ‏‎ شواري‌‏‎ نظر‏‎
.برخوردارند‏‎
نامزدهاي‌‏‎ جزو‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
منطقي‌ ، ‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ بودند ، ‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديريت‌‏‎ تصدي‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ شهر ، ‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كليه‌‏‎ جمعبندي‌‏‎ و‏‎ همفكري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
اعضاء‏‎ همه‌‏‎ بالفعل‌‏‎ قابليت‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎
انصراف‌‏‎ "شخصا‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ كانديداتوري‌‏‎ عرصه‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ شورا ، ‏‎
.نمودند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
در‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ روشي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ سير‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديريت‌‏‎ مباني‌‏‎ با‏‎ مصداق‌‏‎ تناسب‏‎ و‏‎ تطبيق‌‏‎ مقام‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ بالمال‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ و‏‎ ساز‏‎ و‏‎ كاربست‌‏‎ به‌‏‎
تهران‌‏‎ آينده‌‏‎ خدوم‌‏‎ شهردار‏‎ جامع‌‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎ چهره‌‏‎ انتخاب‏‎
عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ شورا‏‎ رياست‌‏‎ توسط‏‎ "متعاقبا‏‎ رساند ، ‏‎
.رسيد‏‎ خواهد‏‎
و‏‎ كامل‌‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ با‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
همراهي‌‏‎ و‏‎ همفكري‌‏‎ همبستگي‌ ، ‏‎ با‏‎ و‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ قاطع‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎ دلسوز‏‎ نيروهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎
شهردار‏‎ شايسته‌‏‎ خدمت‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ الهي‌‏‎ قوه‌‏‎ و‏‎ حول‌‏‎ به‌‏‎ همبستگي‌‏‎
اجراي‌‏‎ مسير‏‎ از‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ پابرجا‏‎ هوشمندانه‌‏‎ جديد ، ‏‎
شهردار‏‎ مددكار‏‎ و‏‎ يار‏‎ نظارتي‌ ، ‏‎ و‏‎ حمايتي‌‏‎ هدايتي‌ ، ‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ تهران‌‏‎ آينده‌‏‎ خدوم‌‏‎
عمومي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
ارتباط‏‎ اطلاع‌رساني‌ ، ‏‎ مكرر‏‎ پي‌گيري‌هاي‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ تصميمات‌‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎ فيمابين‌‏‎ را‏‎ گسترده‌اي‌‏‎
.مي‌نمايد‏‎ سپاسگزاري‌‏‎ نمودند ، ‏‎ برقرار‏‎
مهلت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ حركت‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
و‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎ مقرر‏‎
مقام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زد‏‎ دست‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ شورا‏‎ تصميمات‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
مورد‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دارد‏‎ اعلام‌‏‎ عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎ محضر‏‎ به‌‏‎
مهم‌‏‎ اين‌‏‎ مصروف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ همه‌‏‎ شورا‏‎ در‏‎ شما‏‎ اعتماد‏‎
و‏‎ سرعت‌‏‎ فداي‌‏‎ را‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ انتخاب‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ دقت‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎
.ننمايند‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ تعجيل‌‏‎
خود‏‎ وظيفه‌‏‎ جديد ، ‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ -‎‏‏7‏‎
قبلي‌‏‎ مديريت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ مراتب‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎
عزيزان‌‏‎ اين‌‏‎ هميشگي‌‏‎ توفيقات‌‏‎ نموده‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎
از‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ ارجمند‏‎ برادر‏‎ به‌ويژه‌‏‎
.نمايد‏‎ مسئلت‌‏‎ احديت‌‏‎ پيشگاه‌‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ متانت‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ -‎‎‏‏8‏‎
تابعه‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ كاركنان‌‏‎ آحاد‏‎
خدماتي‌ ، ‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ زحمتكش‌‏‎ مديران‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎
زحمات‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ سلامت‌‏‎ صداقت‌ ، ‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌خواهد‏‎ همگان‌‏‎ از‏‎
و‏‎ يار‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ تلاشگر‏‎ و‏‎ خدوم‌‏‎ شهردار‏‎ خويش‌ ، ‏‎ شبانه‌روزي‌‏‎
.باشند‏‎ مددكار‏‎
مديريت‌‏‎ تصدي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ -‎‎‏‏9‏‎
و‏‎ گفتند‏‎ مثبت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ فراخوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
نموده‌‏‎ تشكر‏‎ صميمانه‌‏‎ كردند‏‎ اجابت‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ معتمدين‌‏‎ خواسته‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ محترم‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ و‏‎
اجتماعي‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ عزيزاني‌‏‎
هستند‏‎ سنگيني‌‏‎ وظايف‌‏‎ عهده‌دار‏‎ كشور ، ‏‎ سياسي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎
شهردار‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌نمايد‏‎ تقاضا‏‎ صميمانه‌‏‎
.نورزند‏‎ دريغ‌‏‎ تهران‌‏‎ جديد‏‎
نظارت‌‏‎ و‏‎ سياستگذاري‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ خادم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيشاپيش‌‏‎ وظايف‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ حسن‌‏‎ بر‏‎
تهران‌‏‎ عزيز‏‎ و‏‎ منتخب‏‎ شهردار‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ ناظر‏‎ حامي‌ ، ‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
.مي‌داند‏‎

اجرايي‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سوابق‌‏‎ از‏‎ خلاصه‌اي‌‏‎
تهران‌‏‎ شهردار‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎


پس‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ نخستين‌‏‎ ساله‌‏‎ الويري‌ 51‏‎ مرتضي‌‏‎
التحصيل‌‏‎ فارغ‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ شهرتهران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ازآغازبكارشوراي‌‏‎
است‌‏‎ صنعتي‌شريف‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ برق‌‏‎ مهندسي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1351‏‎
.است‌‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ تحصيلات‌‏‎ داراي‌‏‎ نيز‏‎ مديريت‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ و‏‎
در‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ كميته‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ درسال‌ 1357‏‎ وي‌‏‎
انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎
.بود‏‎ اسلامي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ دردوره‌هاي‌‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ دماوند‏‎ شهرهاي‌‏‎ نماينده‌مردم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
و‏‎ صنايع‌‏‎ كميسيونهاي‌‏‎ عضو‏‎ خود‏‎ نمايندگي‌‏‎ درمدت‌‏‎ وي‌‏‎.‎يافت‌‏‎ راه‌‏‎
رياست‌‏‎ نيز‏‎ مدتي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ اسلامي‌‏‎ مجلس‌شوراي‌‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎
نهايي‌‏‎ تنظيم‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ وبودجه‌‏‎ برنامه‌‏‎ كميسيون‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ ساليانه‌‏‎ بودجه‌هاي‌‏‎ و‏‎ پنجساله‌‏‎ برنامه‌‏‎ نخستين‌‏‎
.برعهده‌داشت‌‏‎
سازمان‌‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎ تا 1367‏‎ سالهاي‌ 1363‏‎ طي‌‏‎ الويري‌‏‎
تهيه‌‏‎ ستاد‏‎ نفره‌‏‎ هفت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎.‎بود‏‎ وبودجه‌‏‎ برنامه‌‏‎
كاهش‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ نخست‌وزيروقت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بحران‌‏‎ برنامه‌شرايط‏‎
ديگر‏‎ سال‌ 1364از‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ سابق‌‏‎ مسئوليتهاي‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ حقوق‌‏‎ مدافع‌‏‎ تا 1366‏‎ سالهاي‌ 1365‏‎ در‏‎ الويري‌‏‎
وي‌‏‎.‎بود‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دادرسي‌‏‎ ديوان‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ عليه‌‏‎ لايحه‌‏‎
در‏‎ تدريس‌‏‎ مقاطعي‌ ، ‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
معاونت‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ كميته‌اقتصادي‌‏‎ دبير‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎
و‏‎ معادن‌‏‎ وزارت‌‏‎ برنامه‌‏‎ طرح‌و‏‎ معاونت‌‏‎ و‏‎ اتمي‌‏‎ انرژي‌‏‎ سازمان‌‏‎
.بوده‌است‌‏‎ عهده‌دار‏‎ را‏‎ فلزات‌‏‎
دبير‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ مشاور‏‎ تاكنون‌‏‎ سال‌ 1371‏‎ از‏‎ الويري‌‏‎
.است‌‏‎ صنعتي‌‏‎ و‏‎ تجاري‌‏‎ مناطق‌آزاد‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎

فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ سازمان‌‏‎ هشدار‏‎


دو‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ تهراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎ آب‏‎ مصرف‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
مصرف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ مترمكعب‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ شصت‌‏‎ و‏‎ ششصد‏‎ و‏‎ ميليون‌‏‎
به‌گزارش‌‏‎.‎بيشتراست‌‏‎ درصد‏‎ گذشته‌ 91/8‏‎ سال‌‏‎ مشابه‌‏‎ روز‏‎ مشابه‌‏‎
در‏‎ بسياري‌‏‎ عوامل‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ برآورد‏‎ براساس‌‏‎ خبر‏‎ واحدمركزي‌‏‎
به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ موثرند‏‎ شده‌‏‎ تصفيه‌‏‎ آب‏‎ رفتن‌‏‎ به‌هدر‏‎
تواند‏‎ مي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ آب‏‎ شيرهاي‌‏‎ چكه‌كردن‌‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎ معيوب‏‎
تصفيه‌‏‎ آب‏‎ ليتر‏‎ نود‏‎ و‏‎ ازيكصد‏‎ بيش‌‏‎ هدررفتن‌‏‎ به‌‏‎ باعث‌‏‎ روزانه‌‏‎
.شود‏‎ شده‌‏‎

اقليم‌‏‎ هفت‌‏‎
زمين‌‏‎ كره‌‏‎ درباره‌‏‎ جديد‏‎ هاي‌‏‎ يافته‌‏‎

زمين‌‏‎ كره‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ ژئوفيزيك‌‏‎ علم‌‏‎ جديد‏‎ يافته‌هاي‌‏‎
از‏‎ يونايتدپرس‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ ازيخ‌‏‎ پوشيده‌‏‎ زماني‌‏‎
دانشگاه‌هاروارد‏‎ ژئوفيزيك‌‏‎ كارشناس‌‏‎ هوفمن‌‏‎ پائول‌‏‎ آلبرتا‏‎
زمين‌‏‎ كره‌‏‎ بندان‌‏‎ يخ‌‏‎ عصر‏‎:‎گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بابيان‌‏‎ روزگذشته‌‏‎
به‌‏‎ هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ داشته‌‏‎ ادامه‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏10ميليون‌‏‎
ظاهري‌صخره‌هاي‌‏‎ شكل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ ناميبيا‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎
بدنبال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وهوايي‌‏‎ آب‏‎ شديد‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
كره‌‏‎ بالستر‏‎ فرضيه‌‏‎ براساس‌‏‎.است‌‏‎ داده‌‏‎ روي‌‏‎ يخ‌بندان‌‏‎ عصر‏‎
لكن‌‏‎ است‌‏‎ يخ‌بوده‌‏‎ از‏‎ پوشيده‌‏‎ سال‌‏‎ ميليون‌‏‎ مدت‌ 10‏‎ براي‌‏‎ زمين‌‏‎
آمدن‌‏‎ بوجود‏‎ باعث‌‏‎ آتشفشانها‏‎ از‏‎ برخاسته‌‏‎ كربن‌‏‎ اكسيد‏‎ دي‌‏‎
يك‌‏‎ حدود‏‎ كوتاهي‌‏‎ زمان‌‏‎ رادرمدت‌‏‎ ها‏‎ ويخ‌‏‎ شده‌‏‎ پديده‌گلخانه‌اي‌‏‎
پيوست‌‏‎ بوقوع‌‏‎ شديدي‌‏‎ وهوايي‌‏‎ آب‏‎ تغيير‏‎ كردودرنتيجه‌‏‎ ذوب‏‎ قرن‌‏‎
وبارش‌‏‎ رسيد‏‎ سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎ استوابه‌ 50‏‎ خط‏‎ گرماي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
هزارسال‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ راتشديدكرد‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ اسيدي‌‏‎ بارانهاي‌‏‎
سطح‌‏‎ معدني‌از‏‎ مواد‏‎ ترتيب‏‎ وبدين‌‏‎ يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ شسته‌‏‎ بود‏‎ ظاهرشده‌‏‎ برف‌‏‎ زير‏‎ از‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ زميني‌‏‎
.شد‏‎ ريخته‌‏‎ بود‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ درحال‌‏‎ دريايي‌كه‌‏‎
اتومبيل‌‏‎ لاستيك‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ذرات‌‏‎ از‏‎ آلرژي‌‏‎
به‌‏‎ جديد‏‎ فن‌آوري‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ آلرژي‌‏‎ متخصصين‌‏‎ و‏‎ محققين‌‏‎
هنگام‌‏‎ كه‌‏‎ تاير‏‎ ذرات‌‏‎ درصد‏‎ كه‌ 60‏‎ دست‌يافته‌اند‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ فضاپخش‌‏‎ در‏‎ جداو‏‎ آنها‏‎ چرخ‌هاي‌‏‎ از‏‎ خودروها‏‎ حركت‌‏‎
وباعث‌‏‎ شده‌‏‎ انسان‌‏‎ ريه‌‏‎ وارد‏‎ مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كوچك‌‏‎ آنقدر‏‎
.شوند‏‎ آلرژي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ العمل‌هايي‌‏‎ عكس‌‏‎
تهران‌‏‎ هواي‌‏‎ كنترل‌‏‎ شركت‌‏‎ كه‌‏‎ آلرژي‌‏‎ محققين‌‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎
حساسيت‌ها‏‎ اينگونه‌‏‎ كرد ، ‏‎ منتشر‏‎ اطلاعاتي‌خود‏‎ درمجموعه‌‏‎
موارد‏‎ حتي‌‏‎ آسم‌و‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ بيني‌‏‎ ساده‌‏‎ آبريزش‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎
.مي‌شود‏‎ ختم‌‏‎ تر‏‎ جدي‌‏‎
تنفس‌‏‎ به‌علت‌‏‎ كودكان‌‏‎:آمده‌است‌‏‎ گزارش‌‏‎ دراين‌‏‎ همچنين‌‏‎
هرگروه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ تنفسي‌ ، ‏‎ كامل‌دستگاه‌‏‎ رشد‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ سريعتر‏‎
.آسيبپذيرند‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ دربرابر‏‎ ديگر‏‎ سني‌‏‎
مرگ‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در 20‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ آمار‏‎ طبق‌‏‎
يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ جهان‌‏‎ كودكان‌‏‎ درميان‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ آسم‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
. است‌‏‎
خورشيدگرفتگي‌‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ ژاپني‌‏‎ دهها‏‎ سفر‏‎

تماشاي‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپني‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دهها‏‎
.مي‌كنند‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ بيستم‌‏‎ خورشيدگرفتگي‌قرن‌‏‎ آخرين‌‏‎
:گفت‌‏‎ توكيو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ هواپيمايي‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎
مسير‏‎ در‏‎ "آگوست‌‏‎ ‎‏‏9‏‎ مردادماه‌‏‎ صندليهاي‌پرواز 18‏‎ تمامي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پر‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ تهران‌‏‎ -‎توكيو‏‎
تبليغ‌و‏‎ كار‏‎ ژاپني‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ شركت‌‏‎ كرد 8‏‎ اعلام‌‏‎ "اكبري‌‏‎"
عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ طبيعي‌‏‎ رخداد‏‎ اين‌‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ علاقمندان‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
.گرفته‌اند‏‎
گرفتگي‌‏‎ خورشيد‏‎ شاهد‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ آخرين‌‏‎ براي‌‏‎ جهان‌‏‎
مدت‌ 2‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كسوف‌‏‎ زمان‌‏‎ بيشترين‌‏‎ بودكه‌‏‎ خواهد‏‎ "كسوف‌‏‎"
خورشيد‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ قابل‌ديدن‌‏‎ مريوان‌‏‎ شهر‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ دقيقه‌‏‎
مي‌دهد‏‎ روي‌‏‎ "آگوست‌‏‎ ‎‏‏11‏‎ مردادماه‌‏‎ در 20‏‎ كه‌‏‎ گرفتگي‌‏‎
.است‌‏‎ تماشا‏‎ قابل‌‏‎ دقيقه‌‏‎ مدت‌ 5/1‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ دراصفهان‌‏‎


مسئولان‌‏‎ پاسخ‌‏‎
نيستند‏‎ جيوه‌‏‎ به‌‏‎ آلوده‌‏‎ "ماهيان‌‏‎ تون‌‏‎"
در‏‎ "ماهي‌‏‎ تون‌‏‎ خطرات‌‏‎":تحت‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎ مطلبي‌‏‎ با‏‎ درارتباط‏‎
مورخ‌‏‎ روزنامه‌‏‎ صفحه‌ 16‏‎ در‏‎ "خبر‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎" ستون‌‏‎ صدر‏‎
باستحضار‏‎ را‏‎ زير‏‎ موارد‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ درج‌‏‎ ارديبهشت‌ماه‌ 1378‏‎ ‎‏‏21‏‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ زير‏‎ پيام‌‏‎ دو‏‎ مذكور‏‎ خبر‏‎ در‏‎:مي‌رساند‏‎
"ماهي‌‏‎ تن‌‏‎" در‏‎ جيوه‌‏‎ وجود‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
مادران‌‏‎ و‏‎ پيش‌دبستاني‌‏‎ كودكان‌‏‎" توسط‏‎ آن‌‏‎ ازمصرف‌‏‎ پرهيز‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
"باردار‏‎
محبوبيت‌‏‎ خانواده‌ها‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ آنجايي‌كه‌‏‎ از‏‎
با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ خانواده‌ها‏‎ اعضاي‌‏‎ همه‌‏‎ "معمولا‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ زيادي‌‏‎
از‏‎ سوء‏‎ برداشت‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ به‌منظور‏‎ مي‌نمايند‏‎ مطالعه‌‏‎ دقت‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ مصرف‌آبزيان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ شدن‌‏‎ محروم‌‏‎ و‏‎ مذكور‏‎ مطلب‏‎
:مي‌داند‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎ زيرا‏‎ توضيحات‌‏‎ بيان‌‏‎ "سلامتي‌‏‎ غذاي‌‏‎"
را‏‎ "ماهي‌‏‎ كنسرو‏‎" اشتباه‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
مختلف‌‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ انواع‌‏‎ از‏‎ حالي‌كه‌‏‎ در‏‎ مي‌نامند‏‎ "ماهي‌‏‎ تون‌‏‎"
مي‌گردد‏‎ عرضه‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ كنسرو‏‎ "ماهيان‌‏‎ تون‌‏‎" منجمله‌‏‎ آبزيان‌‏‎
را‏‎ اشتباه‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ روزنامه‌‏‎ آن‌‏‎ محترم‌‏‎ مترجم‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ و‏‎
.باشد‏‎ كرده‌‏‎
و‏‎ "ماهيان‌‏‎ تون‌‏‎" محترم‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ استحضار‏‎ مزيد‏‎ جهت‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ "ماهيان‌‏‎ تون‌‏‎ كنسرو‏‎" جمله‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎
آنها‏‎ در‏‎ "جيوه‌‏‎" وجود‏‎ كه‌‏‎ نيستند‏‎ آبزياني‌‏‎ ازجمله‌‏‎ زير‏‎ دلائل‌‏‎
:باشد‏‎ طرح‌‏‎ قابل‌‏‎
سال‌‏‎ ‎‏‏31‏‎"معمولا‏‎ صيد‏‎ هنگام‌‏‎ آنها‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ انواع‌‏‎ سن‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
طولاني‌‏‎ سن‌‏‎ كه‌‏‎ آبزياني‌‏‎ در‏‎ جيوه‌‏‎ قطع‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ بيشتر‏‎
.باشد‏‎ بالا‏‎ "است‌‏‎ ممكن‌‏‎" دارند‏‎ (‎دهه‌‏‎ چندين‌‏‎)‎
و‏‎ هستند‏‎ (‎سطح‌زي‌‏‎) پلاژيك‌‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ "ماهيان‌‏‎ تون‌‏‎" -‎‎‏‏2‏‎
.نيست‌‏‎ مطرح‌‏‎ آبزيان‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ "جيوه‌‏‎" آلودگي‌‏‎
خطر‏‎ كه‌‏‎ كارخانجاتي‌‏‎ كشور ، ‏‎ جنوبي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ خوشبختانه‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
نظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ نمايند‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ جيوه‌‏‎ آلودگي‌‏‎
.است‌‏‎ دنيا‏‎ پاكيزه‌‏‎ آبهاي‌‏‎ جزو‏‎
واجد‏‎ جهاني‌‏‎ تجارت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ "جيوه‌‏‎ آلودگي‌‏‎" كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
كه‌‏‎ آزمايشاتي‌‏‎ مي‌گردد‏‎ ويژه‌‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زيادي‌‏‎ اهميت‌‏‎
آنست‌‏‎ موءيد‏‎ شده‌‏‎ جيوه‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ آبزيان‌‏‎ آلودگي‌‏‎ ميزان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
را‏‎ آنها‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ آبزيان‌‏‎ خطري‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ كه‌‏‎
چه‌‏‎ كشور‏‎ عزيز‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ توصيه‌‏‎نمي‌نمايد‏‎ تهديد‏‎
اين‌‏‎ مصرف‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نگراني‌‏‎ بدون‌‏‎ مادران‌ ، ‏‎ يا‏‎ و‏‎ اطفال‌‏‎
كمك‌‏‎ خود‏‎ سلامتي‌‏‎ بهبود‏‎ به‌‏‎ بدين‌ترتيب‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎ محصولات‌‏‎
.نمايند‏‎
ايران‌‏‎ شيلاتي‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ خبرگان‌‏‎ و‏‎ متخصصين‌‏‎ انجمن‌‏‎ دبير‏‎
رستمي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ آقاي‌‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎
شماره‌‏‎ به‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ عطف‌‏‎ "احتراما‏‎
"اما‏‎ نباشيد‏‎ خسته‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ صفحه‌ 5‏‎ مورخ‌ 22/1/78‏‎ ‎‏‏1801‏‎
:مي‌رساند‏‎ آگاهي‌‏‎ به‌‏‎
نياز‏‎ وزين‌‏‎ جريده‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ شكوائيه‌‏‎ پيگيري‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎
مي‌باشد‏‎ شاكي‌‏‎ مرسولات‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ داشتن‌‏‎ به‌‏‎
درج‌‏‎ از‏‎ زير‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ مشخصات‌‏‎ فرماييد‏‎ دستور‏‎ است‌‏‎ خواهشمند‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ بررسي‌‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ فوق‌‏‎ مطلب‏‎ كننده‌‏‎
:نمايند‏‎ اعلام‌‏‎ دفتر‏‎
پستي‌‏‎ كد‏‎ و‏‎ تماس‌‏‎ تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎ يا‏‎ نشاني‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ از‏‎ دريافتي‌‏‎ مرسولات‌‏‎ پستي‌‏‎ سرويس‌‏‎ نوع‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
قبل‌‏‎ مرسولات‌‏‎ شدن‌‏‎ باز‏‎ مشخص‌كننده‌‏‎ كه‌‏‎ مستنداتي‌‏‎ و‏‎ موارد‏‎ -‎‏‏3‏‎
.باشد‏‎ گيرنده‌‏‎ به‌‏‎ تحويل‌‏‎ از‏‎
پست‌‏‎ شركت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ مديركل‌‏‎
نشده‌‏‎ اعمال‌‏‎ ضرايب‏‎ در‏‎ تغييري‌‏‎
تحت‌‏‎ مورخ‌ 24/1/78‏‎ شماره‌ 1803‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
وزارت‌‏‎ در‏‎ امتحاني‌‏‎ ضرايب‏‎ تغيير‏‎ -‎همشهري‌‏‎ به‌‏‎ تلفن‌‏‎" عنوان‌‏‎
به‌‏‎ تخصصي‌‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎ آموزش‌‏‎ شوراي‌‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎ "بهداشت‌‏‎
:مي‌رساند‏‎ آگاهي‌‏‎
هر‏‎ سئوالات‌‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ امتحاني‌‏‎ سئوال‌‏‎ هر‏‎ "بارم‌‏‎"
تغييري‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ لذا‏‎.‎مي‌شود‏‎ تعيين‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضرايب‏‎ و‏‎ درس‌‏‎
استخراج‌‏‎ اساس‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضرايب‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ اعمال‌‏‎ ضرايب‏‎ در‏‎
.مي‌باشد‏‎ نتايج‌‏‎
بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎

Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.