شماره‌ 1747‏‎ ‎‏‏،‏‎21 January 1999 بهمن‌ 1377 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 1‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎
دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎
مسببان‌‏‎ خواستارمجازات‌‏‎
شد‏‎ حوادث‌اصفهان‌‏‎

فاش‌‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
درباره‌‏‎ تازه‌‏‎ جزييات‌‏‎ :كرد‏‎
يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎

جمع‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ :خبرنگاران‌‏‎
توسط‏‎ شوراها‏‎ نمايندگي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎

پيام‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ رئيس‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
تلويزيوني‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ تخلف‌‏‎
پذيرفت‌‏‎ را‏‎ "چراغ‌‏‎"

برابر‏‎ در‏‎ :كروبي‌‏‎ فاطمه‌‏‎
نكنيد‏‎ مماشات‌‏‎ خشونت‌طلبان‌‏‎

آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎
دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎
مسببان‌‏‎ خواستارمجازات‌‏‎
شد‏‎ حوادث‌اصفهان‌‏‎


رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشكيل‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎
را‏‎ فطر‏‎ عيد‏‎ رسيدن‌‏‎ جمهوري‌فرا‏‎ رئيس‌‏‎ جلسه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
دولت‌‏‎:‎كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ دولت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌‏‎
عليرغم‌‏‎ رمضان‌‏‎ مبارك‌‏‎ ماه‌‏‎ از‏‎ معنوي‌‏‎ اندوخته‌هاي‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎
به‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مسئوليت‌‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ مشقات‌‏‎
.نمايد‏‎ ايفا‏‎ بهتري‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎
هيات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ارائه‌‏‎ اصفهان‌‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ گزارش‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اصفهان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حوادث‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ ضمن‌‏‎ دولت‌‏‎
مجازات‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ پيگيري‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ مسببان‌‏‎
گذشته‌‏‎ جلسات‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ويژه‌‏‎ اشتغال‌‏‎ طرح‌‏‎ همچنين‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
پيش‌بيني‌‏‎ احكام‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ براساس‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ ادامه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎
بانكي‌ ، ‏‎ تسهيلات‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ آئين‌نامه‌هاي‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎
خصوصي‌‏‎ شرايط‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاريهاي‌‏‎ پيشنهاد‏‎
و‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ ارجاع‌‏‎ و‏‎ صلاحيت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ پيمانكاران‌ ، ‏‎ با‏‎ قرارداد‏‎
عمراني‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ داوري‌‏‎ به‌‏‎ ارجاع‌‏‎ و‏‎ فهرست‌بها‏‎ مبالغ‌‏‎
اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اختياراتي‌‏‎ از‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ اشتغال‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ وزيران‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تصويب‏‎

فاش‌‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
درباره‌‏‎ تازه‌‏‎ جزييات‌‏‎ :كرد‏‎
يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎

قضائي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ حكم‌‏‎ تهران‌هيچ‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ *
است‌‏‎ نشده‌‏‎ صادر‏‎ جنايت‌ها‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
مطرح‌‏‎ ادعاهايي‌‏‎ مقتولان‌‏‎ درباره‌‏‎ قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎ متهمان‌‏‎ *
نيست‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادسراي‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ كرده‌اندكه‌‏‎
است‌‏‎ نشده‌‏‎ كامل‌‏‎ هنوز‏‎ قتل‌ها‏‎ آمران‌‏‎ نقش‌‏‎ درباره‌‏‎ تحقيق‌‏‎ *
به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ تمامي‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برخورد‏‎ اغماض‌‏‎ بدون‌‏‎ داشته‌اند‏‎ دخالت‌‏‎ جنايات‌‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نيازي‌‏‎ محمد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
مي‌توانند‏‎ پرونده‌‏‎ متهمان‌‏‎:افزود‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎
:گفت‌‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مراحل‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ ابتدا‏‎ قتل‌‏‎ مكاني‌‏‎ وقوع‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎
پس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ شهرري‌‏‎ و‏‎ شهريار‏‎ تهران‌ ، ‏‎ مركزي‌‏‎ دادگستري‌هاي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ عناصري‌‏‎ شد‏‎ معلوم‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎
دادسراي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ پرونده‌‏‎ هستند‏‎ مطرح‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎
.شد‏‎ ارجاع‌‏‎ نظامي‌‏‎
درمواردي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ پرسنل‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
باشد‏‎ نظامي‌‏‎ اسرار‏‎ شامل‌‏‎ جرايم‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ خاص‌‏‎ جرايم‌‏‎ كه‌‏‎
.نظامي‌است‌‏‎ دادسراي‌‏‎ برعهده‌‏‎
اظهار‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ دادسرا‏‎ اين‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ درخصوص‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ نيزمواردي‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎:‎داشت‌‏‎
جرايم‌اعضايي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎
اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ حكم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ ازوزارت‌اطلاعات‌‏‎
مورد‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ عالي‌‏‎ درمراجع‌‏‎ سازمان‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ رسيدگي‌‏‎
.است‌‏‎ موارد‏‎ دراين‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ به‌‏‎ صالح‌‏‎ مرجع‌ ، ‏‎
تجربه‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ نيازي‌‏‎
به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ تاكيد‏‎ تحقيق‌و‏‎ كميته‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ دادسراي‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ امنيت‌‏‎ مسائل‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ موكول‌‏‎ دادسرا‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ قاطعيت‌‏‎ و‏‎ جديت‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
پرونده‌‏‎ دراين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اخير‏‎ قتلهاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسئول‌‏‎
فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ مقتولان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ قتل‌‏‎ فقره‌‏‎ چهار‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎
.رسيدگي‌مي‌شود‏‎ پوينده‌‏‎ محمدجعفر‏‎ و‏‎ مختاري‌‏‎ محمد‏‎ وهمسرش‌ ، ‏‎
و‏‎ قتلها‏‎ چگونگي‌‏‎ درزمينه‌‏‎ مفصلي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ تاكنون‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ بودندصورت‌‏‎ دخيل‌‏‎ درآن‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
.گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ بازجويي‌‏‎ و‏‎
شدند‏‎ وبازداشت‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ نفر‏‎ گفت‌10‏‎ نيازي‌‏‎
بي‌گناهي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ وتعدادي‌‏‎ قرار‏‎ باسپردن‌‏‎ ازآنان‌‏‎ تعدادي‌‏‎ كه‌‏‎
.سرمي‌برند‏‎ به‌‏‎ بازداشت‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ آزاد‏‎
افرادي‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ شاغل‌‏‎ برمتهمان‌‏‎ علاوه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
ما‏‎ و‏‎ هستند‏‎ متهم‌‏‎ پرونده‌‏‎ نيزدراين‌‏‎ آزاد‏‎ مشاغل‌‏‎ از‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
احتمالا‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ ديگري‌‏‎ كسان‌‏‎ دنبال‌‏‎ حاضر‏‎ درحال‌‏‎
.داشتند‏‎ نقش‌‏‎ دراين‌جريان‌‏‎
اين‌‏‎ متهمان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ نحوه‌‏‎ درخصوص‌‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
محاكمه‌‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎ اساسي‌‏‎ اصل‌ 165قانون‌‏‎ برابر‏‎:‎گفت‌‏‎ پرونده‌‏‎
با‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ وارد‏‎ ضربه‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مگربه‌‏‎ است‌‏‎ علني‌‏‎
رئيس‌‏‎ چنانچه‌‏‎ نيز‏‎ پرونده‌‏‎ دراين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ تشخيص‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ علني‌‏‎ دهدمحاكمه‌‏‎ تشخيص‌‏‎ دادگاه‌‏‎
تحت‌‏‎ كه‌‏‎ وكساني‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ متهمان‌‏‎ مسئوليت‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
مباشر‏‎ دسته‌‏‎ و‏‎ طبقه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ سطح‌نيست‌‏‎ دريك‌‏‎ هستند‏‎ تعقيب‏‎
قتل‌‏‎ معاون‌‏‎ قتل‌و‏‎ مسبب‏‎ شده‌اند ، ‏‎ قتل‌‏‎ مرتكب‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ يا‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎
مسبب‏‎ و‏‎ مباشر‏‎ ديات‌‏‎ قانون‌‏‎ و 318‏‎ مواد 317‏‎ براساس‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
تا 15‏‎ سه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌ 207‏‎ وبراساس‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تعريف‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ درنظر‏‎ قتل‌‏‎ معاون‌‏‎ براي‌‏‎ زندان‌‏‎ سال‌‏‎
و‏‎ آمر‏‎ همچنين‌‏‎ پرونده‌‏‎ دراين‌‏‎:‎افزود‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
يا‏‎ يك‌‏‎ (دستوردهندگان‌‏‎)‎ است‌آمرين‌‏‎ ممكن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎ مامور‏‎
.هستند‏‎ بازداشت‌‏‎ ازآمران‌‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ نفر‏‎ چند‏‎
تحقيقات‌‏‎ هنوز‏‎ پرونده‌‏‎ دراين‌‏‎ آمران‌‏‎ نقش‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
درآينده‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ادامه‌‏‎ اين‌تحقيقات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ كامل‌‏‎
.خواهدشد‏‎ اظهارنظر‏‎ مورد‏‎ دراين‌‏‎
كه‌‏‎ نكرده‌اند‏‎ ادعا‏‎ ازمتهمان‌‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
دراين‌‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ شرعي‌‏‎ وحكم‌‏‎ مجوز‏‎ قتلها‏‎ اين‌‏‎ ارتكاب‏‎ براي‌‏‎
كه‌درحكومت‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ صادرنشده‌‏‎ قضايي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ حكم‌‏‎ هيچ‌‏‎ زمينه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ اليد‏‎ مبسوط‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ حاكميت‌‏‎ اسلام‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ شرع‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ سيستم‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ حكمي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎
.كند‏‎ صادر‏‎ قانون‌‏‎
شاكله‌‏‎ جنايات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پلشتي‌‏‎ و‏‎ زشتي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ نيازي‌‏‎
همين‌‏‎ وبه‌‏‎ بپذيرد‏‎ را‏‎ اين‌جنايت‌‏‎ تواند‏‎ نمي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
را‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ مراحل‌‏‎ سلسله‌‏‎ و‏‎ مسيرطبيعي‌‏‎ متهمان‌‏‎ دليل‌‏‎
و‏‎ كرده‌اند‏‎ استفاده‌‏‎ روابط‏‎ از‏‎ ضوابط‏‎ جاي‌‏‎ وبه‌‏‎ دورزده‌اند‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ معاون‌مربوطه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مديركل‌‏‎ قضيه‌‏‎ دراين‌‏‎
.نبوده‌اند‏‎ درجريان‌‏‎
اين‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ مي‌دانستند‏‎ چون‌‏‎ متهمان‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
مديران‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ برخورد‏‎ بلكه‌باآن‌‏‎ نمي‌كند‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ كار‏‎
.نگذاشته‌اند‏‎ رادرجريان‌‏‎ ومعاونان‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎:گفت‌‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسئول‌‏‎
دراين‌‏‎ شد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ به‌دستور‏‎ كه‌‏‎ تحقيق‌‏‎ كميته‌‏‎ و‏‎
.داشته‌اند‏‎ حقايق‌‏‎ كشف‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎ بيشترين‌‏‎ پرونده‌‏‎
سلايق‌‏‎ داراي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ متهمان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ براساس‌‏‎ ولي‌‏‎ باشند‏‎ مختلفي‌‏‎ وگرايش‌هاي‌‏‎
كشور‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌‏‎ و‏‎ گروه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ متهمان‌‏‎ اين‌‏‎
.وابستگي‌ندارند‏‎
اين‌‏‎ ازارتكاب‏‎ متهمان‌‏‎ اهداف‌‏‎ درخصوص‌‏‎ نيازي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
مقتولان‌‏‎ درمورد‏‎ ادعاهايي‌‏‎ اين‌پرونده‌‏‎ متهمان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جنايات‌‏‎
از‏‎ طبعا‏‎ ومتهمان‌‏‎ نيست‌‏‎ دادسرا‏‎ اين‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ دفاع‌‏‎ خودشان‌‏‎
قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ادعاهاي‌‏‎ بايد‏‎ متهمان‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ وآن‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ صالح‌‏‎ دريك‌دادگاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ ‎‏‏226‏‎
.برسانند‏‎ اثبات‌‏‎
نكرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ پنهان‌‏‎ دستهاي‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ عوامل‌‏‎ دخالت‌‏‎ احتمال‌‏‎ وي‌‏‎
شده‌‏‎ شناسايي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ افرادخارج‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎
خارج‌‏‎ آنان‌به‌‏‎ وابستگي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ اقداماتي‌‏‎ و‏‎
.شود‏‎ تحقيق‌‏‎
قتل‌‏‎ چگونگي‌‏‎ درتشريح‌‏‎ اخير‏‎ قتلهاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسئول‌‏‎
نفراز‏‎ يك‌‏‎ باهمراهي‌‏‎ قاتلان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎
به‌‏‎ وابسته‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ جزو‏‎ احتمالا‏‎ كه‌‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ آشنايان‌‏‎
مراجعه‌‏‎ وي‌‏‎ منزل‌‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ شنبه‌‏‎ دقيقه‌‏‎ بوده‌ ، ساعت‌ 9و 15‏‎ وي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎
فرد‏‎ اين‌‏‎ زدن‌‏‎ موقع‌در‏‎ قراين‌‏‎ براساس‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
باوي‌‏‎ آشنايي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ فروهر‏‎ مي‌كندو‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎
باز‏‎ را‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎ وبه‌‏‎ پوشيده‌‏‎ را‏‎ لباسهايش‌‏‎
كه‌‏‎ كسي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خودرا‏‎ همراه‌‏‎ يكي‌ازعوامل‌‏‎ وي‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
اجازه‌‏‎ فروهر‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ فروهر‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ تحصيل‌‏‎ مشغول‌‏‎
نفر‏‎ وسپس‌‏‎ وي‌‏‎ آشناي‌‏‎ بعد‏‎ فروهر‏‎ اول‌‏‎ زمان‌‏‎ دراين‌‏‎ مي‌دهد‏‎ ورود‏‎
.نمي‌بندد‏‎ را‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ نفرسوم‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شوند‏‎ واردخانه‌‏‎ سوم‌‏‎
و‏‎ بودند‏‎ بيرون‌‏‎ كه‌‏‎ عواملي‌‏‎ زمان‌‏‎ دراين‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ نيازي‌‏‎
وارد‏‎ وسپس‌‏‎ مي‌شوند‏‎ منزل‌‏‎ وارد‏‎ مي‌شوند‏‎ محسوب‏‎ مباشرقتل‌‏‎
اين‌بحث‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ سياسي‌‏‎ بحث‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ فروهر‏‎ اتاق‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ آرام‌‏‎ را‏‎ اوضاع‌‏‎
دهد‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ ازفروهر‏‎ قاتلان‌‏‎ نيازي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
گفته‌‏‎ نيز‏‎ فروهر‏‎ خانم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ وي‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ تا‏‎
تاازوي‌‏‎ بپوشد‏‎ رسمي‌‏‎ لباس‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ دوم‌‏‎ طبقه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
.كنند‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ نيز‏‎
دوم‌‏‎ طبقه‌‏‎ به‌‏‎ فروهر‏‎ خانم‌‏‎ رفتن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ قاتلان‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
مرحوم‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌رسانند‏‎ به‌قتل‌‏‎ اورا‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ وي‌‏‎ دنبال‌‏‎
كرده‌و‏‎ حمله‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ ازپشت‌‏‎ و‏‎ نشانده‌‏‎ صندلي‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ فروهر‏‎
نيروي‌‏‎ را‏‎ صحنه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسانند‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ او‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تاييد‏‎ نيز‏‎ انتظامي‌‏‎
مختاري‌‏‎ و‏‎ پوينده‌‏‎ مرحوم‌‏‎ درمورد‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
شكل‌‏‎ وبه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ كمين‌‏‎ و‏‎ راشناسايي‌كرده‌‏‎ آنان‌‏‎ قاتلان‌‏‎ نيز‏‎
اتومبيل‌فولكس‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ رادستگير‏‎ آنان‌‏‎ جلب‏‎ و‏‎ ربايش‌‏‎
جنازه‌شان‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌رسانند‏‎ قتل‌‏‎ وبه‌‏‎ برده‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ واگن‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ متواري‌‏‎ و‏‎ انداخته‌‏‎ درجايي‌‏‎ را‏‎
پرونده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ باپيگيري‌‏‎ دررابطه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نيازي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
ضابط‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ ووزارت‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ دادگستري‌ ، ‏‎
گستردگي‌‏‎ اهميت‌و‏‎ دليل‌‏‎ وبه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ عمل‌‏‎ قاطعيت‌‏‎ و‏‎ باجديت‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ پنهان‌‏‎ دستهاي‌‏‎ و‏‎ سرنخها‏‎ شناسايي‌‏‎ براي‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎
.كمك‌مي‌گيريم‌‏‎ نيروها‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎ پرونده‌‏‎ نظامي‌دراين‌‏‎ دادسراي‌‏‎ ضابط‏‎ به‌عنوان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اگراطلاعاتي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ مردم‌‏‎ ماازهمه‌‏‎
پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ زمينه‌دارند‏‎
كند ، ‏‎ كمك‌‏‎ اين‌پرونده‌‏‎ مظنونان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ و‏‎ درشناسايي‌‏‎
قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستاني‌‏‎ دراختيار‏‎ را‏‎ خود‏‎ اطلاعات‌‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
را‏‎ نظامي‌‏‎ دادسراي‌‏‎ و‏‎ مشكوك‌‏‎ قتلهاي‌‏‎ تحقيق‌‏‎ كميته‌‏‎ همكاري‌‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ خوب‏‎ و‏‎ تنگاتنگ‌‏‎
مصالح‌‏‎ زمينه‌‏‎ دراين‌‏‎ خواست‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ نيازي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎ درج‌‏‎ واز‏‎ درنظربگيرند‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ ومنافع‌‏‎ كشور‏‎
مي‌كند‏‎ مشكل‌‏‎ ايجاد‏‎ پرونده‌‏‎ تحقيق‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ روند‏‎
.خودداري‌كنند‏‎
رسيدگي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ اگرمطبوعات‌‏‎:‎افزود‏‎ تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ شود ، ‏‎ دنبال‌‏‎ روندي‌مناسب‏‎ با‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ را‏‎ مطالب‏‎ و‏‎ ومسائل‌‏‎ بپرهيزند‏‎ شايعات‌‏‎ به‌‏‎ دامن‌زدن‌‏‎
.كنند‏‎ منعكس‌‏‎ دادسرا‏‎ اين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎

جمع‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ :خبرنگاران‌‏‎
توسط‏‎ شوراها‏‎ نمايندگي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ هيات‌هاي‌اجرايي‌‏‎


كه‌‏‎ دارند‏‎ فرصت‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎*
كنند‏‎ اعلام‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ كار‏‎ نحوه‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎
انتخابات‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
هيات‌هاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎
در‏‎ اشتغال‌‏‎ آنها‏‎ بيشتر‏‎ علت‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ اجرايي‌‏‎
استعفاي‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ مسلح‌‏‎ نيروي‌هاي‌‏‎ شهرداري‌ها ، ‏‎ دولتي‌ ، ‏‎ ادارات‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎
خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎
مراحل‌‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ اول‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ ازروز‏‎:گفت‌‏‎
يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ آغازمي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.كنند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ تاييدشده‌‏‎ افراد‏‎ اسامي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ فرصت‌‏‎ هفته‌‏‎
انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همدلي‌‏‎ فضاي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ فضاي‌‏‎ حاكم‌شده‌ ، ‏‎ دركشور‏‎ شوراها‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎ بيستمين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
همه‌‏‎ وحدت‌‏‎ كه‌‏‎ شوراهاست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ زيبا ، ‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ يكي‌از‏‎
.كند‏‎ موءثري‌‏‎ كمك‌‏‎ آن‌‏‎ بيشتر‏‎ به‌شادابي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ گروهها‏‎
شوراها300‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ تعداد‏‎ درتهران‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
استقبال‌‏‎ دهنده‌‏‎ نشان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تعدادخواسته‌‏‎ برابر‏‎
.است‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎
سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ پرداخت‌اعتبار‏‎ درمورد‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ درباره‌‏‎
و‏‎ نظارت‌نداريم‌‏‎ هيات‌‏‎ پرداخت‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎
بكارگيري‌‏‎ موارد‏‎ و‏‎ اعتبار‏‎ مقدار‏‎ بايد‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ فقط‏‎
.كند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ اعتبارها‏‎
داوطلبان‌‏‎ اسامي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
هيات‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ روزانه‌‏‎ را‏‎ شوراهاي‌شهروروستا‏‎ انتخابات‌‏‎
اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ خوبي‌‏‎ روابط‏‎ وتاكنون‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ نظارت‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎
برگزاري‌‏‎ عدم‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
دختر‏‎ پل‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎:گفت‌‏‎ فريدن‌‏‎ و‏‎ دختر‏‎ درپل‌‏‎ انتخابات‌‏‎
و‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ هيات‌اجرايي‌‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
.است‌‏‎ بررسي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ "فريدن‌‏‎" در‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎
برگزار‏‎ مناطقي‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ شود‏‎ اعلام‌‏‎ اينكه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.كشوراست‌‏‎ وزارت‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ برطبق‌‏‎ يانه‌‏‎ مي‌شود‏‎
در‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ بررسي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ حوادث‌كلي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ حوادث‌‏‎ خصوص‌‏‎
نظام‌تقديم‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ گزارشي‌‏‎ طي‌‏‎ بررسي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بزودي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
اگر‏‎ مي‌گيرند‏‎ را‏‎ تجمعي‌‏‎ برپايي‌‏‎ مجوز‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
هيات‌‏‎ باحضور‏‎ صالحه‌‏‎ دردادگاه‌‏‎ بايد‏‎ شوند‏‎ سياسي‌مرتكب‏‎ جرمي‌‏‎
و‏‎ شوند‏‎ محاكمه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌در‏‎ منصفه‌‏‎
دادگاهي‌‏‎ تشكيل‌چنين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ زودتر‏‎ هرچه‌‏‎ بايد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎
.كند‏‎ اقدام‌‏‎

پيام‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ رئيس‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
تلويزيوني‌‏‎ دربرنامه‌‏‎ تخلف‌‏‎
پذيرفت‌‏‎ را‏‎ "چراغ‌‏‎"


هيات‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ رئيس‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
برنامه‌‏‎ پخش‌‏‎ درباره‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ تحقيق‌‏‎
انجام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ صادر‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ سيما ، ‏‎ از‏‎ چراغ‌‏‎ موهن‌‏‎
.پذيرفت‌‏‎ را‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ گردانندگان‌‏‎ توسط‏‎ تخلف‌‏‎
قتل‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ رئيس‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ اخير‏‎
ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ اخير‏‎ محكوم‌‏‎ و‏‎ منفور‏‎ قتلهاي‌‏‎ موضوع‌‏‎"
سياست‌‏‎ لذا‏‎ است‌ ، ‏‎ مرتبط‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برخوردار‏‎
تعقيب‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ وفاق‌‏‎ ايجاد‏‎ بر‏‎ جدي‌‏‎ تاكيد‏‎ سازمان‌‏‎
آن‌‏‎ شدن‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اتهام‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ و‏‎ مجرمين‌‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎
لكن‌‏‎.‎گرديد‏‎ دنبال‌‏‎ محورها‏‎ اين‌‏‎ مختلف‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ (چراغ‌‏‎) خاص‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قسمت‌هايي‌‏‎ عميق‌‏‎ تاسف‌‏‎ با‏‎
با‏‎ برخورد‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سازمان‌‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ خلاف‌‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌‏‎ مربوطه‌‏‎ مسئولين‌‏‎
ميزان‌‏‎ و‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ بدون‌‏‎ لاريجاني‌‏‎ آقاي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ در‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ برنامه‌‏‎ گردانندگان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مجازاتي‌‏‎
"كاركنان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ صادقانه‌‏‎ زحمات‌‏‎" از‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ قدرداني‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎
شبكه‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ كه‌‏‎ چراغ‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ نزديكان‌‏‎ شد ، ‏‎ پخش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ مردم‌ ، ‏‎شدند‏‎ متهم‌‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ در‏‎ داشتن‌‏‎ دست‌‏‎
نشان‌‏‎ شديدي‌‏‎ واكنش‌‏‎ توهين‌‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
جلسات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ رئيس‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎
اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ مامور‏‎ هياتي‌‏‎ حوادث‌‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ منع‌‏‎ دولت‌‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ گزارش‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ماجرا‏‎
در‏‎ نيز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎است‌‏‎ نداشته‌‏‎ اطلاع‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ از‏‎
و‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ عوامل‌‏‎ مجازات‌‏‎ خواستار‏‎ پيامي‌‏‎
.شد‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ همكاري‌‏‎

برابر‏‎ در‏‎ :كروبي‌‏‎ فاطمه‌‏‎
نكنيد‏‎ مماشات‌‏‎ خشونت‌طلبان‌‏‎


با‏‎ بايد‏‎ جديت‌‏‎ با‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نماز‏‎ بويژه‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ برهم‌زنندگان‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ متخلفين‌‏‎
.كنند‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ برخورد‏‎ جمعه‌ها‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ كروبي‌‏‎ فاطمه‌‏‎
:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
كه‌‏‎ كج‌انديشاني‌‏‎ و‏‎ خشونت‌آفرين‌‏‎ معلوم‌الحال‌ ، ‏‎ افراد‏‎ تعدادي‌‏‎
توجه‌‏‎ مورد‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ ناقص‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ فهم‌‏‎ با‏‎
نماز‏‎ به‌آشوبكشيده‌شدن‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌كنند‏‎ اهانت‌‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎
.شدند‏‎ قدس‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎
وحشت‌‏‎ و‏‎ رعب‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎ آورند‏‎ بوجود‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ناامني‌‏‎ دارند‏‎ قصد‏‎
شاهد‏‎ مي‌گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ جدي‌‏‎ برخورد‏‎ عناصري‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎
اگر‏‎ نيز‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.‎نبوديم‌‏‎ ناگواري‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ حوادث‌‏‎ چنين‌‏‎ تكرار‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎.باشيم‌‏‎ بزرگتر‏‎ حادثه‌هاي‌‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎ شود‏‎ مماشات‌‏‎
كه‌‏‎ اصفهان‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ اصفهان‌‏‎ نماينده‌‏‎ خالقي‌‏‎ ناصر‏‎ ديگر‏‎
آيت‌الله‌‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ فطر‏‎ عيد‏‎ نماز‏‎ در‏‎ خود‏‎ يكپارچه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
مردمي‌‏‎ نشاندهنده‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تشكر‏‎ كردند‏‎ شركت‌‏‎ طاهري‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ جمعه‌‏‎.‎دانست‌‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ نبودن‌‏‎
اصفهان‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎ خواندن‌‏‎ براي‌‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
فلزي‌‏‎ اشياء‏‎ پرتاب‏‎ با‏‎ آشوبطلب‏‎ گروهي‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ آماده‌‏‎
جمعه‌ ، ‏‎ نماز‏‎ جايگاه‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ آهني‌‏‎ ميله‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ گوناگون‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎زدند‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ قدس‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ مراسم‌‏‎ آرامش‌‏‎
اصفهان‌‏‎ در‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ سياسي‌‏‎ مخالفان‌‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ تهاجم‌‏‎
حمايت‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎
.كردند‏‎

مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎
تريبون‌‏‎ از‏‎ نماينده‌‏‎ امضاي‌ 146‏‎ با‏‎ نامه‌اي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ *
از‏‎ عده‌اي‌‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎شد‏‎ خوانده‌‏‎ مجلس‌‏‎ رسمي‌‏‎
ضمن‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
اعلام‌‏‎ خواستار‏‎ امضاها‏‎ تعداد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ترديد‏‎ و‏‎ شك‌‏‎ ابراز‏‎
گفتند‏‎ نمايندگان‌‏‎.‎شدند‏‎ مزبور‏‎ نامه‌‏‎ امضاءكنندگان‌‏‎ اسامي‌‏‎
نفر‏‎ صد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ امضاءكنندگان‌‏‎ تعداد‏‎ است‌‏‎ بعيد‏‎
.باشد‏‎ رسيده‌‏‎
نفر‏‎ اسامي‌ 146‏‎ آوردن‌‏‎ بدست‌‏‎ براي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ تلاش‌‏‎
افراد‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ و‏‎ نرسيد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ مزبور‏‎ نامه‌‏‎ امضاءكننده‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ اسامي‌‏‎ نشدند‏‎ حاضر‏‎ امضاء‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ قوچان‌‏‎ نماينده‌‏‎ ذاكري‌‏‎.‎دهند‏‎ قرار‏‎ خبرنگاران‌‏‎
دو‏‎ امضاءكنندگان‌‏‎ اسامي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ خواستار‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎
تا‏‎ شود‏‎ منتشر‏‎ صداوسيما‏‎ درباره‌‏‎ نفره‌‏‎ و 146‏‎ نفره‌‏‎ نامه‌ 88‏‎
.شوند‏‎ آگاه‌‏‎ خود‏‎ نمايندگان‌‏‎ موضعگيري‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كنگاور‏‎ نماينده‌‏‎ نظري‌نيا‏‎
در‏‎ را‏‎ نمايندگان‌‏‎ مي‌كردند‏‎ جمع‌‏‎ امضاء‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
.داده‌اند‏‎ قرار‏‎ اخلاقي‌‏‎ محذورات‌‏‎
مي‌شد‏‎ داده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وعده‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
بررسي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ازسيماي‌‏‎ آنان‌‏‎ تصاوير‏‎ پخش‌‏‎
نيز‏‎ كرمانشاه‌‏‎ استان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎بود‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كردند‏‎ مراجعه‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ امضاي‌‏‎ براي‌‏‎ بارها‏‎:‎گفت‌‏‎
.شد‏‎ داده‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ وعده‌هايي‌‏‎ نيز‏‎ مراجعات‌‏‎
اعلام‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ اراك‌‏‎ شازند‏‎ و‏‎ سربند‏‎ نماينده‌‏‎ آستانه‌‏‎
تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ خواندن‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ وصول‌نامه‌‏‎
اين‌‏‎ نگذاريد‏‎ مي‌كنم‌‏‎ خواهش‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ تشديد‏‎ را‏‎ اختلافات‌‏‎ نامه‌‏‎ زيرا‏‎ بخوانند‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ايجاد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ درگيريها‏‎ جديد‏‎ موج‌‏‎
ديدار‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نظرات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
جز‏‎ نامه‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ خواندن‌‏‎ فطر ، ‏‎ عيد‏‎ نماز‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎
ديگري‌‏‎ فايده‌‏‎ اختلافات‌‏‎ به‌‏‎ دامن‌زدن‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ تشنج‌‏‎ ايجاد‏‎
.ندارد‏‎
گوناگون‌‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎ صداوسيما‏‎ معاونين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ وعده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ شركت‌‏‎ امضاء‏‎ جمع‌آوري‌‏‎
.كنند‏‎ پخش‌‏‎ (‎نزديك‌‏‎ نماي‌‏‎)‎ كلوزآپ‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ تصاوير‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎
وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ حضور‏‎ در‏‎ نداشتيم‌‏‎ انتظار‏‎ جنابعالي‌‏‎ از‏‎"
مورد‏‎ نظام‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ داريد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ كه‌‏‎
ضمن‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ".‎شود‏‎ حرمت‌‏‎ هتك‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ اهانت‌‏‎
اظهارات‌‏‎":‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ چراغ‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ سخنان‌‏‎ تائيد‏‎
چرا‏‎ تلويزيوني‌‏‎ زنده‌‏‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ نظر‏‎ صاحب‏‎ يك‌‏‎
رياست‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ هتاكي‌‏‎ و‏‎ بي‌حرمتي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ منشاء‏‎ بايد‏‎
".باشد‏‎ صداوسيما‏‎ سازمان‌‏‎ محترم‌‏‎
از‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎:گفت‌‏‎ كنگاور‏‎ نماينده‌‏‎ نيا‏‎ نظري‌‏‎
و‏‎ محدود‏‎ كه‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ صداوسيما‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ بي‌حرمتي‌‏‎
اهانت‌‏‎ و‏‎ توهين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شوند‏‎ ناراحت‌‏‎ بوده‌‏‎ بسته‌‏‎ در‏‎
تنها‏‎ نه‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ ايراني‌‏‎ ميليون‌‏‎ منظر 60‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حسينيان‌‏‎
مي‌نمايند؟‏‎ نيز‏‎ تائيد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ ناراحتي‌‏‎ اظهار‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ راست‌ ، ‏‎ جناح‌‏‎ اصلي‌‏‎ فعالان‌‏‎ از‏‎ باهنر‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎ *
.نمي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ چنداني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ عدم‌‏‎ وي‌‏‎ ظاهرا‏‎
.شده‌اند‏‎ آزرده‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ برخي‌‏‎
كل‌‏‎ سال‌ 78‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ *
تصويب‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ هماهنگ‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎
باعث‌‏‎ وي‌‏‎ مثبت‌‏‎ مواضع‌‏‎ همين‌‏‎.‎داد‏‎ انجام‌‏‎ دولت‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ لايحه‌‏‎
تشكر‏‎ و‏‎ قدرداني‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎
كليات‌‏‎ به‌‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ اينكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎نمايند‏‎
راي‌‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ و 29‏‎ تبصره‌هاي‌ 27‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎
حسن‌‏‎ و‏‎ ناطق‌نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ اتخاذ‏‎ تدابير‏‎ ولي‌‏‎ ندهد‏‎
.نرسند‏‎ خود‏‎ مقصود‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ روحاني‌‏‎
هيات‌‏‎ عضويت‌‏‎ از‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ استعفاي‌‏‎ شايعه‌‏‎ تقويت‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ *
مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ عالي‌‏‎
مجيد‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ محجوب‏‎ عليرضا‏‎:‎گفت‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎ انصاري‌‏‎
مطرح‌‏‎ نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎ بحث‌‏‎ مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ديروز‏‎ *
كه‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ مي‌گفتند‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
براي‌‏‎ است‌‏‎ درصدد‏‎ مي‌داند ، ‏‎ قطعي‌‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ استعفاي‌‏‎
پيشنهاد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بيابد‏‎ قبولي‌‏‎ مورد‏‎ جانشين‌‏‎ وي‌‏‎
.كند‏‎


كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

.كرد‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ با‏‎ آلباني‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ *
و‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ سياست‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ آمادگي‌‏‎ دولتها ، ‏‎ حاكميت‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
-تهران‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ *
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ديدار‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ بزودي‌‏‎ سئول‌‏‎
براي‌‏‎ پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ *
تبريك‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ انتصاب‏‎ كامبوج‌ ، ‏‎ نخست‌وزير‏‎ هون‌سن‌‏‎
.گفت‌‏‎
نامه‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ *
از‏‎ خرم‌آباد ، ‏‎ صادرات‌‏‎ بانك‌‏‎ شريعتي‌‏‎ شعبه‌ 1402‏‎ كاركنان‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ واريز‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ احساسات‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎
آقاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ حاوي‌‏‎ "الخاتميه‌‏‎" كتاب‏‎ *
پايتخت‌‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
و‏‎ دين‌‏‎ ميان‌‏‎ آشتي‌‏‎ كتاب ، ‏‎ اين‌‏‎ گردآورنده‌‏‎ شد ، ‏‎ منتشر‏‎ لبنان‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ محور‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ كتاب‏‎ جلد‏‎ روي‌‏‎ عنوان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.